MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Depo Hizmet ve Tarifeleri

3.2    KULLANICILARA AİT ALANLARDA VE TERMİNAL SAHASINDA VERİLECEK

HİZMET TARİFESİ

 

( Tarife No. 6 )

 

3.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ tarafından kullanıcılara ait açık ve kapalı alanlarda ve terminal sahasında eşyaya verilen ve aşağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar.

 

3.2.2  HİZMETLERİN TANIMI :

A) Gemiden / vagondan boşaltılan veya Bölge dışından getirilen eşyaların kara vasıtasından boşaltılması,

B) Gemiye / vagona yüklenecek veya Bölge dışına gönderilecek eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi,

C) Bölge içi aktarmalarda eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi veya mukabili,

D) Eşyaların gerektiğinde yerinin değiştirilmesi,

hizmetlerini ifade eder.

 

3.2.3  ESAS ÜCRETLER :

     A) GEMİ KARŞILIĞI İŞLEM GÖREN YÜKLER İÇİN ESAS ÜCRET TABLOSU

  

EŞYANIN   CİNSİ

 

 

AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA (75 ton ve fazlası için)

Ton /ABD Doları

 

General Kargo

 

1,50

Dökme Katı Eşya *

 

1,00

Dondurulmuş Eşya

 

3,50

Tehlikeli Eşya

 

3,00

 

 

 

ADET ESASINA TABİ EŞYA

Adet/ABD Doları

 

Tekerlekli ve Paletli Araçlar

2,00

Palet (Boş)

0,12

Konteyner (Dolu)

40,00

Konteyner (Boş)

15,00

                 * İş sahibine ait damperli araçlarla işlem yapılması halinde uygulanır. 

        General Kargo için beher ton maksimum 3 m3 itibar olunur.

Tabloda yer alan ücretler , Serbest Bölge limanında işlem gören gemi  karşılığı gelen ve giden yükler için uygulanır.

 

 

B) KARA YOLUYLA GELEN VE GİDEN YÜKLER İÇİN ESAS ÜCRET TABLOSU

 

 

 

Kamyon   veya 20' Konteyner Başına

US$

Treyler   veya 40' Konteyner Başına

US$

Genel   Kargo

50,00

90,00

 

Dökme   (Katı) Eşya

50,00

90,00

Dondurulmuş   Eşya

70,00

120,00

Tehlikeli   Eşya

80,00

130,00

* Kamyon kapasitesi 18 ton'u aşar ise treyler tarifesi uygulanır.

* Kara vasıtası ile ambarlama (istif) yeri arasındaki mesafe farkı için MESBAŞ'ca yapılacak hesaplamaya göre ilâve tarife uygulanır.

 

 

3.2.4  TATBİK ŞARTLARI :

 

A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

 

Tanımda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan, MESBAŞ'ın sahip olduğu her türlü eçhize, mekanik araç, gereç, insan gücü ve personel ücretleri dahildir.

 

MESBAŞ belirtilen hizmetleri imkanları nispetinde ve iş talep form müracaat sırasına göre karşılar.

 

B) Ücret Tahakkuku;

 

Ücret Tahakkuku, işlem görmesi talep edilen malların tonajına ve hizmetin şekline göre yapılır.

 

Ancak, ambarlama (istif) yeri ile kara vasıtası arasındaki mesafe farkı ortalaması 10 metreden fazla ise veya yükün zemin kat üstü 1. veya 2. katlara istifi (asansör hizmetleri, mekanik aksam, elektrik enerjisi, jeneratör vs., sorumluluğu iş sahibine ait olmak üzere) istenir ise, hizmet pazarlık ile yapılır

 

C) Kullanıcılara ait işyerlerinde yapılacak yükleme, boşaltma ve buna bağlı istifleme işlemlerinde;

 

1) Kullanıcı firmalarca ; 1.5.2 (B) maddesinde belirtilen süreler içinde MESBAŞ'tan hizmet talep edilerek işlemleri yapılır ve işin tarife gereği tahakkuk eden ücreti MESBAŞ'a peşin olarak ödenir.

 

2) Kullanıcı firmalar belirtilen işlemler için MESBAŞ'tan hizmet talebi yapmadıkları ve sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere, iş ve S.S.K. mevzuatına uygun olarak kadrolarında istihdam ettikleri işçiler ile işlemlerini yaptıkları takdirde, işin tarifeye göre tahakkuk eden ücretinin %20 sini MESBAŞ 'a peşin olarak öderler.

 

3) Üretim yapan tekstil ve konfeksiyon firmaları, kendilerine ait boru hatlarından dökme sıvı mal işlemleri yapan firmalar ile kendi imkânları ile  tekerlekli ve paletli araç işlemleri yapan firmalar (C-2) fıkrasındaki uygulamaya tabi olmazlar.

 

4) Diğer firmaların MESBAŞ'tan hizmet talebinde bulunmadıkları damperli araçlarla getirilen /götürülen dökme katı  yüklere ait işlemler için (C-2) fıkrasındaki uygulama %10 olarak yapılır.

 

 

 

D) MESBAŞ'ın iş sahiplerine ait araç-gereç, eçhize ile insan gücünü kullanması halinde, bunların sorumluluğu iş sahiplerine aittir.

 

 

 

E) Bekleme ücreti; Hizmet Talep edildiğinde, MESBAŞ'ca tefrik edilen personel ile araç-gerecin, Tarifenin (1.5.9) maddesinde belirtilen esaslara göre, bir posta için o postada görevli memur ve işçiler ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve kesri için 20,- ABD Doları ücret alınır.

F) Bu tarifede tanımlanmayan hizmetler pazarlık usulü ile yapılır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÇEŞİTLİ HİZMETLER

  

4.1 TARTI HİZMETLERİ TARİFESİ

 

 

(Tarife No. 7 )

 

 

 

4.1.1  TARİFENİN KAPSAMI :

 

Bu tarife, MESBAŞ'a ait tartı aletleriyle, talep veya MESBAŞ'ca görülecek lüzum üzerine eşya tartılması hizmetlerini kapsar.

 

 

 

4.1.2  ESAS ÜCRETLER :

 

                   ESAS ÜCRETLER TABLOSU

              HİZMETİN ÇEŞİDİ               ABD DOLARI

      Eşyanın tartılması hizmetinde,           1,25

      tartı başına

  

     Otomobil, traktör, treyler, kamyon        1,50

 

     Diğer tekerlekli ve paletli araçlar       5,40

 

 

                          4.2 MUHTELİF ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRA TARİFESİ

 

                                     ( Tarife No. 8 )

  

4.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

 

Bu Tarife, firmaların talebi üzerine, MESBAŞ'ın sahibi olduğu araç ve gereçlerin, hizmetin esas ücretine dahil olmadığı belirtilen ve değişik maksatlar için kiraya verilmesi hizmetlerini kapsar.

 

 

4.2.2  KİRALAMA TALEPLERİ :

 

Tarife kapsamına giren araç ve gereçlerin kiralanması talepleri, tarifenin "Genel Esaslar"ına göre yapılır ve karşılanır.

 

Firma tarafından yapılacak yazılı talepte, kiralamanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilir ve MESBAŞ'ca bu amaç ve kapsam dışında kiralananların kullanılmasına izin verilmez.

  

4.2.3  KİRALAMA HİZMETİNDE DEĞİŞİKLİK :

 

Kiralama talebinde bulunan tarafından veya MESBAŞ'ca sonradan değişiklik yapılırsa;

 

A)  Değişiklik, hizmete başlanmadan önce yapılmış ise, herhangi bir ücret alınmaz.

 

B)  Değişiklik, hizmete başlandıktan sonra yapılmış ise, tarifelerinde belirtilen sürelerden az olmamak üzere, geçen sürenin ücreti alınır.

  

4.2.4  SORUMLULUK :

 

Kiralanan araç-gerecin, kiralayana teslim edildiği andaki durumu gerektiğinde bir tutanakla tespit edilir. Kiralanan araç ve gereç üzerinde kiralama süresi içinde meydana gelecek her türlü kayıp, hasar vs.'nin sorumluluğu kiralayana aittir.

  

4.2.5  ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRASI :

 

A) Esas Ücretler;

 

                   ESAS ÜCRET TABLOSU

 

                          Beher Saat ve Kesri İçin

 

       ARAÇ VE GEREÇ             ABD Doları

            CİNSİ

                                Vinç        Forklift

 

     5 ton' a kadar            -           40

      6-10 ton arası           60            -

      11-25 ton arası          90            -

      26-50 ton arası         120            -

 

B) Esas ücretlere; vasıta, personel ve tüketilen yakıtın ücretleri dahildir.

 

C) Kiralanan araç ve gereçlerin kira ücreti, bunların hizmete verildiği anda, hizmetin bitimine kadar geçen süre için alınır.

Bu kiralama hizmeti için en az ücret, 1 saatlik ücretten az olamaz.

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim