MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Depo Hizmet ve Tarifeleri

 

 

 

3.2 KULLANICILARA AİT ALANLARDA VE TERMİNAL SAHASINDA VERİLECEK

HİZMET TARİFESİ

 

( Tarife No. 6 )


3.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

 

Bu tarife, MESBAŞ tarafından kullanıcılara ait açık ve kapalı alanlarda ve terminal sahasında eşyaya verilen ve aşağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar.

 

 

 

3.2.2  HİZMETLERİN TANIMI :

          A) Gemiden / vagondan boşaltılan veya Bölge dışından getirilen eşyaların kara vasıtasından boşaltılması,

          B) Gemiye / vagona yüklenecek veya Bölge dışına gönderilecek eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi,

          C) Bölge içi aktarmalarda eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi veya mukabili,

          D)Eşyaların gerektiğinde yerinin değiştirilmesi, hizmetlerini ifade eder.

 

3.2.3  ESAS ÜCRETLER :

                              

A) GEMİ KARŞILIĞI İŞLEM GÖREN YÜKLER İÇİN ESAS ÜCRET TABLOSU

 

EŞYANIN   CİNSİ

 

 

AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA

Ton /ABD Doları

Genel Kargo


1,50

Dökme Katı Eşya *


1,00

Dondurulmuş Eşya


3,50

Tehlikeli Eşya


3,00

 

 

 

ADET ESASINA TABİ EŞYA

Adet/ABD Doları

 

Tekerlekli ve Paletli Araçlar

50,00

Palet (Boş)

0,12

Konteyner (Dolu)

40,00

Konteyner (Boş)

15,00

Gemi karşılığı treyler yüklemesi

45,00

 

    * İş sahibine ait damperli araçlarla işlem yapılması halinde uygulanır.     


    Genel Kargo için beher ton maksimum 3 m3 itibar olunur.

 

    Tabloda yer alan ücretler , Serbest Bölge limanında işlem gören gemi  karşılığı gelen ve giden yükler için uygulanır. 

 

 

B) KARA YOLUYLA GELEN VE GİDEN YÜKLERİN YÜKLETİLMESİ VEYA BOŞALTILMASI ESAS ÜCRET TABLOSU ( İÇ YÜKLEME , BOŞALTMA )

  

 

Kamyon veya 20' Konteyner Başına

US$

Treyler veya 40' Konteyner Başına

US$

Genel Kargo

50,00

90,00 

Dökme (Katı) Eşya

50,00

90,00

Dondurulmuş Eşya

70,00

120,00

Tehlikeli Eşya

80,00

130,00

Tekerlekli Araç

50,00

50,00

  

 * Kamyon kapasitesi 18 ton'u aşar ise treyler tarifesi uygulanır.


 * Kara vasıtası ile ambarlama (istif) yeri arasındaki mesafe farkı için MESBAŞ'ca yapılacak hesaplamaya göre ilâve tarife uygulanır.


 *Yukarıda yer alan Konteyner ile gelecek/gidecek yüklerde konteynerin araçtan yere indirilmesi ve geri yüklenmesi hizmeti karşılığında 60,00 US$ ücret alınır.

  

3.2.4  TATBİK ŞARTLARI :


A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

 

Tanımda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan, MESBAŞ'ın sahip olduğu her türlü eçhize, mekanik araç, gereç, insan gücü ve personel ücretleri dahildir.

 

MESBAŞ belirtilen hizmetleri imkanları nispetinde ve iş talep form müracaat sırasına göre karşılar.

 

B) Ücret Tahakkuku;

 

Ücret Tahakkuku, işlem görmesi talep edilen malların tonajına ve hizmetin şekline göre yapılır.

 Ancak, ambarlama (istif) yeri ile kara vasıtası arasındaki mesafe farkı ortalaması 10 metreden fazla ise veya yükün zemin kat üstü 1. veya 2. katlara istifi (asansör hizmetleri, mekanik aksam, elektrik enerjisi, jeneratör vs., sorumluluğu iş sahibine ait olmak üzere) istenir ise, hizmet pazarlık ile yapılır

 

 

C) Kullanıcılara ait işyerlerinde yapılacak yükleme, boşaltma ve buna bağlı istifleme işlemlerinde;


        1) Kullanıcı firmalarca ; 1.5.2 (B) maddesinde belirtilen süreler içinde MESBAŞ'tan hizmet talep edilerek işlemleri yapılır ve işin tarife gereği tahakkuk eden ücreti MESBAŞ'a peşin olarak ödenir.


        2) Kullanıcı firmalar belirtilen işlemler için MESBAŞ'tan hizmet talebinde bulunmalarına rağmen MESBAŞ'ça hizmet talebinin karşılanamayacağına dair yazılı bildirimde bulunulduğu takdirde; kullanıcılara tahsis edilen alanlarda, tüm sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere başkalarına yaptırdığı hizmetlerden MESBAŞ, aracılık ve koordinasyon payı  olarak işin tarifeye göre tahakkuk eden ücretinin %20 sini peşin olarak tahsil edecektir.


        3) Kullanıcı firmaların kendilerine tahsis edilen alanlarda  kendi faaliyetleri ile ilgili olarak sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere, iş ve S.G.K. mevzuatına uygun olarak kadrolarında istihdam ettikleri işçiler ve demirbaşlarında kayıtlı iş makinaları ile bu madde kapsamında sıralanan işlemlerini yapabileceklerdir. Bu durumda herhangi bir aracılık ve koordinasyon payı ödemeyeceklerdir. Bu hak sadece başvuru sahibi kullanıcı firma için geçerlidir. Bu haktan faydalanmak isteyen firmalar;

 

- Bildirim Dilekçesi

 

- Taahhütname

 

- SBBUP -> Personel Giriş İzin Belgesi Çıktısı (Alt Yüklenici Personeli Hariç)

 

- SGK Hizmet Dökümü (Personel Giriş İzin Belgesinde ismi olan personel için Barkodlu Sigortalı Hizmet Listesi)

 

- SBBUP -> Demirbaş Listesi Çıktısı

 

- Firma adı denetimlerde görülecek şekilde belirtilen yükleme/boşaltma ekipmanlarına yazılması.

 

- İş makinesi kullanan operatörler için Ehliyet Fotokopisi

 

- Şirket İmza Sirküleri

 

  kapsayan evraklar dosya halinde hazırlanır ve MESBAŞ'a ibraz edilir. Kontrol sonrası dosyasına onay verilerek yükleme/boşaltma hizmetini kendisi yapabileceği başvuru sahibi firmaya bildirilir.

 

  ***Koordinasyon istisnası dosyasının geçerlilik süresi 6 aydır. Her yılın OCAK ve TEMMUZ ayında dosya yenilenmesi için gerekli evrak hazırlanır ve MESBAŞ' a sunulur.

 

 Dosya onaylandıktan sonra işçi/ekipman sayısında değişiklik söz konusu olduğunda değişiklik tarihinde gerekli evraklar ibraz edilerek dosyası güncellenir.

 

 Ancak yapılacak denetimlerde kullanıcı firmanın MESBAŞ'a ibraz ettiği dosya kaydında bulunan ; İş ve S.G.K. mevzuatına uygun olarak kadrolarında istihdam ettikleri işçiler ve/veya demirbaşlarında kayıtlı iş makinaları ile bu madde kapsamında sıralanan işlemlerini yapmadıkları, farklı yükleme/boşaltma araçları/işçiler-operatörler ile işlem yaptıkları veya dışarıdan hizmet aldıklarının tespit edilmesi halinde ;

 

  • Firmanın denetim tarihinde geçerli SBBUP'a kayıtlı SGK'lı işçileri ve SBBUP demirbaş kaydındaki iş makinelerine ilişkin belgelerinin, muafiyet alınması için başvurulan evraklardan,

 

a) Farklı olduğu ; fakat gerekli belgeleri istisna dosyası güncellemesi için beyan etmediğinden denetimde görülen firmanın kendi kadrosunda kayıtlı işçi/operatör/ekipmanı olmasının tespiti halinde; kayıt farklılığının doğduğu tarihten itibaren kayda giren işlem formlarında yer alan beyana ilişkin olarak tarife üzerinden %20 koordinasyon payı alınır. Ancak denetimde görülen firmanın kendi kadrosunda kayıtlı işçi/operatör/ekipmanı olmadığının tespiti halinde; kayıt farklılığının doğduğu tarihten itibaren kayda giren işlem formlarında yer alan beyana ilişkin olarak işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır ve firmanın tarife istisnası dosyası bir sonraki dönem başvurusu tarihine kadar iptal edilir. Başvuru tarihine kadar işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.

 

b) Aynı olduğu ; fakat denetimde görülen firmanın kendi kadrosunda kayıtlı işçi/operatör/ekipmanı olmadığının tespiti halinde; denetim yapılan güne ait kayda giren işlem formlarında yapılan beyana ilişkin tarifeye göre tahakkuk yapılır ve firmanın tarife istisnası dosyası bir sonraki dönem başvurusu tarihine kadar iptal edilir. Başvuru tarihine kadar işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.

 

c)  Firmanın SGK kayıtlı işçileri ve demirbaş kaydındaki iş makinelerine ilişkin olarak denetim için istenen belgeleri 7 gün içinde tevdi edememesi/etmemesi halinde, ilk muafiyetin başladığı tarihten itibaren kayda giren İşlem Formlarında yer alan beyana ilişkin olarak işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.

 

d) Firmanın SGK kayıtlı işçileri iş makinesi kullanabilir ehliyeti olmadan demirbaş kaydındaki iş makinelerini yasal mevzuata aykırı kullanması halinde, denetim yapılan güne ait kayda giren işlem formlarında yapılan beyana ilişkin tarifeye göre tahakkuk yapılır ve firmanın tarife istisnası dosyası bir sonraki dönem başvurusu tarihine kadar iptal edilir. Başvuru tarihine kadar işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.

  

      4) Bölge içi ticari mal–emtia satış ve alışına konu işlemlerde (Aynı kullanıcı firmanın farklı ruhsatına satış hali) doğrudan depo içerisindeki mallar için düzenlenen işlem formları kapsamında koordinasyon payı ve araç giriş ücreti alınmaz.

       

       5) Bölge içi ticari mal–emtia satış ve alışına konu işlemlerde (satışın Bölge içerisinde bir başka depoya intikal etmeden Bölgeden çıkarılması hali) doğrudan depo içerisindeki mallar için düzenlenen işlem formları kapsamında ; ilk işlem formu için standart tarife uygulaması yapılır, ikinci işlem formu kapsamında %20 koordinasyon payı tahsil edilir.

 

      6) Aynı depo içerisindeki Bölge içi ticari mal–emtia satış ve alışına konu işlemlerde (malın olduğu yerde hiçbir işlem yapılmadan SBİF üzerinden satış ve alış hali) doğrudan depo içerisindeki mallar için düzenlenen işlem formlarından %20 koordinasyon payı alınır.

 

      7) Aynı kullanıcı firma tarafından iki ayrı işlem formu ile aynı araca (parsiyel yük) ait işlem yapılması halinde birinci İşlem formu kapsamındaki yüke tarife uygulaması, ikinci işlem formu kapsamındaki yüke %20 koordinasyon payı uygulanır.

 

      8) Serbest Bölgeye giriş/çıkış yapmadan transit satışlara konu işlem formu muhteviyatı mallar ile aynı araç üzerinde Serbest Bölgeye giriş ve araçtan indirilmeden çıkış yapan mallar için ; ilk işlemde %20 koordinasyon payı alınır. İkinci işlemde bu pay alınmaz.

 

      9) "Üretim" konulu tekstil/konfeksiyon firmaları adına düzenlenen işlem formu muhteviyatı özel işçilikli ürünler söz konusu olduğundan bu firmalardan koordinasyon payı alınmaz.

 

    10) Beher işlem formu muhteviyatı 1 ton ve altı ağırlıkta mallar için hizmet talep edilmemesi halinde %20 koordinasyon payı alınır.

 

    11) MESBAŞ tan talep edilen hizmetin ; teamüle uygun süreleri aşan işçilik ve/veya araç-istifleme yeri arası mesafelerde olması halinde hizmet tarifesi çarpanı, esas tarifenin %50'sinden az olmamak üzere, artırılır.

 

    12) Kendilerine ait tesislerde boru hatlarından dökme sıvı mal işlemleri yapan firmalar (C-3) teki koşullara uymaları kaydı ile (C-2) fıkrasındaki uygulamaya tabi olmazlar.


    13) Diğer firmaların MESBAŞ'tan hizmet talebinde bulunmadıkları damperli araçlarla getirilen /götürülen dökme katı  yüklere ait işlemler için (C-2) fıkrasındaki uygulama %20 olarak yapılır.


    14) Yürüyen tekerlekli araçlar , iş makinalari ve paletli araçların kendi imkanları ile yüklenmesi ve boşaltılması halinde %20 koordinasyon payı alınacaktır.

     

    15) İki ayrı depoya intikal eden (satış ve alış) Bölge içi ticari mal-emtia vb satışlar, iş bu Tarife hükümlerine tabidir.


D) MESBAŞ'ın iş sahiplerine ait araç-gereç, teçhizat ile insan gücünü kullanması halinde, bunların sorumluluğu iş sahiplerine aittir.

 

E) Bekleme ücreti; Hizmet Talep edildiğinde, MESBAŞ'ca tefrik edilen personel ile araç-gerecin, Tarifenin (1.5.9) maddesinde belirtilen esaslara göre, bir posta için o postada görevli memur ve işçiler ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve kesri için 45,- ABD Doları ücret alınır.

 

F) Bu tarifede tanımlanmayan hizmetler pazarlık usulü ile yapılır. 

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim