MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Depo Hizmet ve Tarifeleri

 

 

 

3.2 KULLANICILARA AİT ALANLARDA VE TERMİNAL SAHASINDA VERİLECEK

HİZMET TARİFESİ

 

( Tarife No. 6 )


3.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

 

Bu tarife, MESBAŞ tarafından kullanıcılara ait açık ve kapalı alanlarda ve terminal sahasında eşyaya verilen ve aşağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar.

 

 

 

3.2.2  HİZMETLERİN TANIMI :

          A) Gemiden / vagondan boşaltılan veya Bölge dışından getirilen eşyaların kara vasıtasından boşaltılması,

          B) Gemiye / vagona yüklenecek veya Bölge dışına gönderilecek eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi,

          C) Bölge içi aktarmalarda eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi veya mukabili,

          D)Eşyaların gerektiğinde yerinin değiştirilmesi, hizmetlerini ifade eder.

 

3.2.3  ESAS ÜCRETLER :

                              

A) GEMİ KARŞILIĞI İŞLEM GÖREN YÜKLER İÇİN ESAS ÜCRET TABLOSU

 

EŞYANIN   CİNSİ

 

 

AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA

Ton /ABD Doları

 

Genel Kargo

 

1,50

Dökme Katı Eşya *

 

1,00

Dondurulmuş Eşya

 

3,50

Tehlikeli Eşya

 

3,00

 

 

 

ADET ESASINA TABİ EŞYA

Adet/ABD Doları

 

Tekerlekli ve Paletli Araçlar

50,00

Palet (Boş)

0,12

Konteyner (Dolu)

40,00

Konteyner (Boş)

15,00

Gemi karşılığı treyler yüklemesi

45,00

 

    * İş sahibine ait damperli araçlarla işlem yapılması halinde uygulanır.     


    Genel Kargo için beher ton maksimum 3 m3 itibar olunur.

 

    Tabloda yer alan ücretler , Serbest Bölge limanında işlem gören gemi  karşılığı gelen ve giden yükler için uygulanır. 

 

 

B) KARA YOLUYLA GELEN VE GİDEN YÜKLERİN YÜKLETİLMESİ VEYA BOŞALTILMASI ESAS ÜCRET TABLOSU ( İÇ YÜKLEME , BOŞALTMA )

  

 

Kamyon veya 20' Konteyner Başına

US$

Treyler veya 40' Konteyner Başına

US$

Genel Kargo

50,00

90,00 

Dökme (Katı) Eşya

50,00

90,00

Dondurulmuş Eşya

70,00

120,00

Tehlikeli Eşya

80,00

130,00

Tekerlekli Araç

50,00

50,00

  

 * Kamyon kapasitesi 18 ton'u aşar ise treyler tarifesi uygulanır.


 * Kara vasıtası ile ambarlama (istif) yeri arasındaki mesafe farkı için MESBAŞ'ca yapılacak hesaplamaya göre ilâve tarife uygulanır.


 *Yukarıda yer alan Konteyner ile gelecek/gidecek yüklerde konteynerin araçtan yere indirilmesi ve geri yüklenmesi hizmeti karşılığında 60,00 US$ ücret alınır.

  

3.2.4  TATBİK ŞARTLARI :


A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

 

Tanımda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan, MESBAŞ'ın sahip olduğu her türlü eçhize, mekanik araç, gereç, insan gücü ve personel ücretleri dahildir.

 

MESBAŞ belirtilen hizmetleri imkanları nispetinde ve iş talep form müracaat sırasına göre karşılar.

 

B) Ücret Tahakkuku;

 

Ücret Tahakkuku, işlem görmesi talep edilen malların tonajına ve hizmetin şekline göre yapılır.

 Ancak, ambarlama (istif) yeri ile kara vasıtası arasındaki mesafe farkı ortalaması 10 metreden fazla ise veya yükün zemin kat üstü 1. veya 2. katlara istifi (asansör hizmetleri, mekanik aksam, elektrik enerjisi, jeneratör vs., sorumluluğu iş sahibine ait olmak üzere) istenir ise, hizmet pazarlık ile yapılır

 

 

C) Kullanıcılara ait işyerlerinde yapılacak yükleme, boşaltma ve buna bağlı istifleme işlemlerinde;


        1) Kullanıcı firmalarca ; 1.5.2 (B) maddesinde belirtilen süreler içinde MESBAŞ'tan hizmet talep edilerek işlemleri yapılır ve işin tarife gereği tahakkuk eden ücreti MESBAŞ'a peşin olarak ödenir.


        2) Kullanıcı firmalar belirtilen işlemler için MESBAŞ'tan hizmet talebinde bulunmalarına rağmen MESBAŞ'ça hizmet talebinin karşılanamayacağına dair yazılı bildirimde bulunulduğu takdirde; kullanıcılara tahsis edilen alanlarda, tüm sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere başkalarına yaptırdığı hizmetlerden MESBAŞ, aracılık ve koordinasyon payı  olarak işin tarifeye göre tahakkuk eden ücretinin %20 sini peşin olarak tahsil edecektir.


        3) Kullanıcı firmaların kendilerine tahsis edilen alanlarda kendi faaliyetleri ile ilgili olarak sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere, iş ve S.G.K. mevzuatına uygun olarak kadrolarında istihdam ettikleri işçiler ve demirbaşlarında kayıtlı iş makinaları ile bu madde kapsamında sıralanan işlemlerini yapabileceklerdir. Bu durumda herhangi bir aracılık ve   koordinasyon payı ödemeyeceklerdir.


        4) Kendilerine ait tesislerde boru hatlarından dökme sıvı mal işlemleri yapan firmalar (C-3) teki koşullara uymaları kaydı ile (C-2) fıkrasındaki uygulamaya tabi olmazlar.


        5) Diğer firmaların MESBAŞ'tan hizmet talebinde bulunmadıkları damperli araçlarla getirilen /götürülen dökme katı  yüklere ait işlemler için (C-2) fıkrasındaki uygulama %10 olarak yapılır.


        6) Yürüyen tekerlekli araçlar , iş makinalari ve paletli araçların kendi imkanları ile yüklenmesi ve boşaltılması halinde %20 koordinasyon payı alınacaktır.


        7) Bölge içi ticari mal-emtia vb satışlar iş bu Tarifenin 3.2.4 C fıkrası hükmüne tabidir.

 

D) MESBAŞ'ın iş sahiplerine ait araç-gereç, teçhizat ile insan gücünü kullanması halinde, bunların sorumluluğu iş sahiplerine aittir.


E) Bekleme ücreti; Hizmet Talep edildiğinde, MESBAŞ'ca tefrik edilen personel ile araç-gerecin, Tarifenin (1.5.9) maddesinde belirtilen esaslara göre, bir posta için o postada görevli memur ve işçiler ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve kesri için 45,- ABD Doları ücret alınır.


F) Bu tarifede tanımlanmayan hizmetler pazarlık usulü ile yapılır. 

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim