MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Diğer İşlemler ve Tarifeleri

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HİZMETLER

 

4.1 TARTI HİZMETLERİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 7 )

 

4.1.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ'a ait tartı aletleriyle, talep veya MESBAŞ'ca görülecek lüzum üzerine eşya tartılması hizmetlerini kapsar.

 

4.1.2  ESAS ÜCRETLER :

 A) Esas Ücretler;

                                         

                                                                                     ESAS ÜCRETLER TABLOSU

 


HİZMETİN ÇEŞİDİ

ABD DOLARI

Boş / Dolu 

Beher Tartı için

 

Eşyanın tartılması hizmetinde,

 

2,50

Otomobil, traktör, treyler, kamyon

2,50

 

Diğer tekerlekli iş makinası

      ve paletli araçlar

5,00

 

 

 


4.2 MUHTELİF ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRA TARİFESİ

 

( Tarife No. 8 )

 

4.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu Tarife, firmaların talebi üzerine, MESBAŞ'ın sahibi olduğu araç ve gereçlerin, hizmetin esas ücretine dahil olmadığı belirtilen ve değişik maksatlar için kiraya verilmesi hizmetlerini kapsar.

 

4.2.2  KİRALAMA TALEPLERİ :

Tarife kapsamına giren araç ve gereçlerin kiralanması talepleri, tarifenin "Genel Esaslar"ına göre yapılır ve karşılanır.

Firma tarafından yapılacak yazılı talepte, kiralamanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilir ve MESBAŞ'ca bu amaç ve kapsam dışında kiralananların kullanılmasına izin verilmez.

 

4.2.3  KİRALAMA HİZMETİNDE DEĞİŞİKLİK :

Kiralama talebinde bulunan tarafından veya MESBAŞ'ca sonradan değişiklik yapılırsa;

A) Değişiklik, hizmete başlanmadan önce yapılmış ise, herhangi bir ücret alınmaz.

B) Değişiklik, hizmete başlandıktan sonra yapılmış ise, tarifelerinde belirtilen sürelerden az olmamak üzere, geçen sürenin ücreti alınır.

 

4.2.4  SORUMLULUK :

Kiralanan araç-gerecin, kiralayana teslim edildiği andaki durumu gerektiğinde bir tutanakla tespit edilir. Kiralanan araç ve gereç üzerinde kiralama süresi içinde meydana gelecek her türlü kayıp, hasar vs.'nin sorumluluğu kiralayana aittir.

 

4.2.5  ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRASI :

A) Esas Ücretler;

                   ESAS ÜCRET TABLOSU

 

 

Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

ARAÇ VE GEREÇ

CİNSİ

Vinç

Forklift

Transpalet

5 ton'a kadar

-

40

15

6-10 ton arası

-

60

-

11 – 25 ton arası

250

80

-

26 – 50 ton arası

450

-

-

 

B)Esas ücretlere; vasıta, personel ve tüketilen yakıtın ücretleri

  dahildir.

C) Kiralanan araç ve gereçlerin kira ücreti, bunların hizmete verildiği anda, hizmetin bitimine kadar geçen süre için alınır.

Bu kiralama hizmeti için en az ücret, 1 saatlik ücretten az olamaz.

 

  

4.3 DİĞER HİZMET TARİFELERİ

 

( Tarife No. 9 )

 

4.3.1  HİZMET TARİFELERİ :

A)Zemin Etüdü Geoteknik Raporu :

Yatırımcı kullanıcı firmaların, projelerine esas olacak verileri içeren zemin durumunu belirtir rapor karşılığında ve tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için   1.500.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için   2.300.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için   3.100.oo US$

            7.501 -10.000 m2   için   3.800.oo US$

           10.001 -       üzeri   için   4.500.oo US$

 

B) Aplikasyon Bedeli :

Yatırımcı kullanıcılara tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için     300.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için     450.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için     600.oo US$

            7.501 -10.000 m2   için     750.oo US$

           10.001 -       üzeri   için     900.oo US$

 

C) Proje Onay ve Bina Denetim Hizmet İşlemleri  :

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 8. madde 3. paragraf gereğince, inşaat aşamasında  onay ve denetim işlemlerinin MESBAŞ dan yapılmasının talep edilmesi halinde, Tam Takım Proje Onayı, Temel Uygunluk Vize Onayı, İnşaat Kontrolluk Hizmeti, İskan Aşaması Onayı hizmetleri karşılığında aşağıda belirtilen bedeller tahsil olunur ;

a)  0  -   5.000 m² kapalı alan için      : 5.500 US$

b)  5.001 -  10.000 m² kapalı alan için      : 6.500 US$

c)  10.001 ve üzeri kapalı alan için          : 7.500 US$

 

 

4.3.2  ELEKTRİK KULLANIM ÜCRETLERİ :

 

A) MESBAŞ tarafından anlaşma sağlanan Tedarikçi Firma tarifesi/faturası içeriğinde yer alan aktif-reaktif enerji birim fiyatı + hat kayıpları + bakım-onarım giderleri + umumi aydınlatma + fenni mesulluk hizmet giderleri vb giderler eklenerek ulaşılacak nihai birim aktif enerji bedeline %10 koordinasyon payı eklenerek elektrik enerjisi kontör satış bedeli olarak firmalara fatura edilecektir. Ön ödemeli sayaç uygulaması gereğince kontör bedeli abone tarafından MESBAŞ'a peşin ödenerek enerji satışı/yüklemesi yapılacaktır.

Aboneliğin gerçekleştiği binada yatırımcının ve/veya kiracısının kontör yükleme aşamalarında, ilgili binaya ait güncel güvenlik ve temizlik borcunun olmaması esas alınır. Güncel borcunun bulunması halinde kontör yüklemesi yapılmaz.

 

          Abonenin işyerinde MESBAŞ tarafından yapılan ;

a) Kesme Bağlama   : 35.oo $

b) Abone Kontrol     : 35.oo $

üzerinden ücretlendirilecektir.

 

B) Yenilenebilir enerji tesisi kurulması ve kullanımı ;

 

  1) Yatırımcı firma tarafından, faaliyet gösterilen binada tüm maliyeti ve işletme sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi yapılmak istenmesi halinde, MESBAŞ'ın uygun görüşüne başvurularak alınacak onaya istinaden projesine uygun olarak kurulum yapılabilecektir. Bu takdirde yatırımcı firmanın yenilenebilir enerji sistemine MESBAŞ tarafından temin edilen, mühürlenip bağlanacak sayaç üzerinden enerji kullanım tespiti yapılacaktır. Yenilenebilir enerji üretiminden yatırımcı firma tarafından yapılacak enerji kullanımı (kwh) karşılığında, MESBAŞ aktif enerji satış bedelinin %10 ‘u  her ay yatırımcı firma tarafından enerji kullanımı koordinasyon payı olarak MESBAŞ'a ödenecektir.

 

Yatırımcı isterse, ayrıca kendi tesisine izleme ve kontrol için sayaç koyabilecektir.

 

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretiminde, firmanın kendi kullanımının haricinde fazla enerji üretimi söz konusu olur ise fazla üretim, serbest bölge enerji hattına verilecek ve yatırımcı firma tarafından serbest bölge hattına verilen enerji için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

2) Yatırımcı firmanın müsaadesi ile faaliyet gösterilen binada tüm maliyeti ve işletme sorumluluğu MESBAŞ'a ait olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi yapılması halinde, yatırımcı firmanın tükettiği enerji kullanımı (kwh) için, her ay MESBAŞ aktif enerji satış bedelinin %10 indirimli şekliyle yatırımcı firmaya elektrik tüketimi faturalaması yapılacaktır.

 

 

 

C) 150 kW bağlantı gücünün üstündeki müşterilere Dağıtım Merkezi Bağlantı Maliyeti uygulanır. Müşteri Tesisinin; MESBAŞ Dağıtım Merkezine bağlantısı için gerekli AG veya OG maliyeti müşteri tarafından karşılanır.

 

  Kendi Trafosunu kuranlardan Dağıtım Merkezi Bağlantı Maliyeti alınmayacaktır.

 

 

 

D) Herhangi bir arıza durumunda, MESBAŞ teknik ekiplerinin bilgisi ve nezareti olmadan  elektrik hattına, sayaçlarına ve ölçü devresine müdahale edilmeyecektir. Kaçak elektrik kullanmak maksadı veya diğer sebeplerle baypas hat çekilmeyecek benzeri bir işlem yapılmayacaktır.

 

  MESBAŞ tarafından yapılacak kontrollerde kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edilmesi halinde ; son 3 yıl içerisinde tüketimi doğru olarak kaydedilmiş aylık en yüksek sayaç  iş'arı esas alınarak, aylık ortalama tüketim değerinin azalmaya başladığı tarihten itibaren tespit yapılan aya kadar hesaplanacak tüketim değeri %100 zamlı olarak aboneye tahakkuk ettirilir.

 

 

 

Serbest Bölge Müdürlüğü'nün uygun görüşü ve MESBAŞ'ın müsaadesi ve bilgisi olmadan elektrik güç artırımı yapılmayacaktır.

 

Müsaade alınmadan yapılan işlemler sebebiyle, Serbest Bölge elektrik enerji sistemine ve abonelerine verilecek tüm maddi ve manevi hasar ve zararlardan, müsaade almadan işlem yapan abone sorumlu olacaktır.

Bu yönde yapılacak tespitlerde yerel elektrik dağıtıcı kuruluşların uygulama yönetmeliği, genelge ve yönergelerine göre işlem yapılacaktır.

 

4.3.3  SU KULLANIMI VE ÜCRETLER :

A) MESKİ tarifesi/faturası içeriğinde yer alan su birim fiyatı + bakım-onarım (hizmet/malzeme/işçilik) giderleri + okuma hizmet bedeli + hat kayıpları + atık su bertarafından yapılan giderler hesap edilerek ulaşılacak nihai birim su bedeline %10 koordinasyon payı ilâve edilerek kontör satış bedeli olarak firmalara fatura edilecektir. Ön ödemeli sayaç uygulaması gereğince kontör bedeli abone tarafından MESBAŞ'a peşin ödenerek su satışı/yüklemesi yapılacaktır.

 

Aboneliğin gerçekleştiği binada yatırımcının ve/veya kiracısının kontör yükleme aşamalarında, ilgili binaya ait güncel güvenlik ve temizlik borcunun olmaması esas alınır. Güncel borcunun bulunması halinde kontör yüklemesi yapılmaz.

 

Abonenin işyerinde MESBAŞ tarafından yapılan ;

a)Tesisat Kontrol Bedeli       :  25 $

b) Su Açma Bedeli              :  25 $

üzerinden ücretlendirilecektir.


 

B) Herhangi bir arıza durumunda, MESBAŞ teknik ekiplerinin bilgisi ve nezareti olmadan su hattına ve sayaçlarına müdahale edilmeyecektir.

 

Müsaade alınmadan yapılan işlemler sebebiyle, Serbest Bölge su altyapı sistemine ve abonelerine verilecek tüm maddi ve manevi hasar ve zararlardan, müsaade almadan işlem yapan abone sorumlu olacaktır.

 

Bu yönde yapılacak tespitlerde yerel su dağıtıcı kuruluşların uygulama yönetmeliği, genelge ve yönergelerine göre işlem yapılacaktır.

 

 Kaçak su kullanmak maksadı veya diğer sebeplerle baypas hat çekilmeyecek benzeri bir işlem yapılmayacaktır.

 

   MESBAŞ tarafından yapılacak kontrollerde kaçak su kullanımının tespit edilmesi halinde ; son 3 yıl içerisinde tüketimi doğru olarak kaydedilmiş aylık en yüksek sayaç iş'arı esas alınarak, aylık ortalama tüketim değerinin azalmaya başladığı tarihten itibaren tespit yapılan aya kadar hesaplanacak tüketim değeri %100 zamlı olarak aboneye tahakkuk ettirilir.

 

 

4.3.4   GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETLERİ :

MESBAŞ Kadrosunda görevli Güvenlik çalışanlarının toplam maliyetleri + güvenlik amaçlı kamera vb cihaz kurulum, araç temin ve yakıt giderleri + bakım-onarım vb giderleri + Gümrük Müdürlüğünce güvenlik niteliğindeki talepler için yapılan giderler ile dönem içerisinde güvenlik faaliyetleri amacıyla hasıl olacak diğer giderlerin toplamına %10 koordinasyon payı eklenerek ulaşılacak nihai güvenlik bedeli ;

 

Yatırım yapılmak üzere kiralanan açık alan     1.000 m² ‘den az

                                                           1.000 – 2.000 m²arası

                                                           2.000 – 3.000 m²arası

                                                           3.000 – 4.000 m²arası

                                                           4.000 – 5.000 m²arası

                                                           5.000 – 6.000 m²arası

                                                           6.000 m² üzeri

 

kademelerine göre yatırımcı firmalara her ay fatura edilecektir.

 

4.3.5  YEMEK ÜCRETİ:

Mersin Serbest Bölge (A) adasında, MESBAŞ tarafından inşa edilecek yeni bir Sosyal Tesisin (Yemek Üretim Binası) tüm Serbest Bölge çalışanlarının yemek ihtiyacını karşılayacak niteliğ haiz olduğunun Bakanlıkça tespit edilmesini müteakip faaliyete geçmesinin ardından, yemek ücretine ilişkin tarife ve uygulama esasları Bakanlık tarafından belirlenecektir.  

 

4.3.6  ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ VE BEKLEME ÜCRETLERİ :

A) Bölgeye giriş/çıkış (Koridor dahil) yapan yük araçlarından ve iş makinalarından aşağıda belirtilen ücret tahsil edilir.

Beher giriş/çıkış için;    araç başına 2,50 US$

 

(Serbest Bölgeye fiziki mal giriş-çıkışı olmadan yapılan "Transit" işlemlerde araç giriş/çıkış ücreti alınmaz.)


 B) ARAÇ BEKLEME

            Serbest Bölgeye giriş yapan aracın 24 saat içerisinde Serbest Bölge sahasını terketmemesi halinde 10,00 US$-araç/gün bekleme/işgal ücreti alınır.

 

 

4.3.7  MATBU EVRAK BEDELİ :

Serbest Bölge mal hareketleri, gemi yanaşması, araş girişi ve fazla çalışma formları ile Bölge Müdürlüğünce uygun görülecek diğer evrakları kapsar.

- Serbest Bölge İşlem Formu   :  3.00 US$/beher işlem

  (SBUPP İşlem Bedeli)

Serbest Bölge İşlem Formu uygulamasının fiilen kalkması halinde SBUPP İşlem Bedeli olarak tahsil edilecektir.

 

- Taşıt Pulu                  : 10.00 US$/adet

- Gemi Yanaşma Formu          :  2.00 US$/takım

 

4.3.8  ÇEVRE TEMİZLİK VE ATIK TOPLAMA BEDELİ

A) Her gün (Pazar hariç) MESBAŞ hidrolik atık toplama kamyonu ile atık konteynerlerinin atıklarının toplanması ve Büyükşehir Belediyesi atık  toplama merkezine taşınması işi karşılığı olarak yapılan giderler%10 koordinasyon payı eklenerek her ay aşağıda yer alan esaslara göre yatırımcı firmalara fatura edilecektir ;

 

Üretici Olmayan Firmalar ;

Yatırım yapılmak üzere kiralanan açık alan 5.000 m²'den az olanlar 1 pay, 5.000 m² üstü olanlar için ilave her 5.000 m2 için 1 pay ve bunlara ek olarak 1'den fazla her faaliyet ruhsat sayısı kadar 1'e 1 pay verilecektir.

 

Üretici Olan Firmalar ;

Tekstil, Hazır giyim sektörü için fiili atık miktarı ve bant sayısı esas alınarak pay verilecek, diğer üretici firmaların kullandıkları çöp konteyneri sayısı ve doluluk döngüsü dikkate alınarak pay verilecektir.

 

B) MESBAŞ tarafından kullanıcı firmalara verilecek Atık Yönetim Planı çerçevesinde kullanıcı firmalar tarafından MESBAŞ'a atık nitelikleri bildirilecek ve MESBAŞ tarafından kullanıcı firmaların atık niteliklerine uygun olarak atık konteynerleri teslim edilecektir. Her  kullanıcı firma kendisine teslim edilecek atık konteynerlerinin kontrolünden sorumlu olacak ve bedelini MESBAŞ'a ödeyecektir.

 

 

4.3.9  İMHA/BERTARAF KOORDİNASYON BEDELİ  :

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin "İmha Edilmesi Gerekli Olan Mallar ve Atıklar"  başlıklı 37. maddesinde yer alan kullanım süresinin dolması, eskime, bozulma, çürüme vb. nedenlerle bölge dışına çıkarılması gerektiği veya diğer kullanıcıların mallarına zarar verici olduğu ya da sağlık kurallarıyla bağdaşmadığı Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilen malların Serbest Bölgede veya Serbest Bölge dışında imhasına/bertarafına; Serbest Bölge Müdürlüğü başkanlığında, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü ile MESBAŞ yetkilileri ve gerektiğinde Serbest Bölge Müdürlüğünce tayin edilecek ve mallar üzerinde ihtisası olan bir eksperin de bulunduğu komisyon tarafından düzenlenecek ve imza altına alınacak tutanakla karar verilir. Yapılacak tüm bu işlemler için MESBAŞ tarafından sağlanan koordinasyon işlemi karşılığı olarak iş sahibi tarafından MESBAŞ'a ;

 

a)  Beher kamyon için  60.00 US$,

b)  Beher treyler için 90,00 US$

 

ödenir.

 

* Bir kamyon muhteviyatından daha az imha işlemi için bir kamyon bedeli

  Mesbaş' a ödenir.

 

İmha edilecek malların yüklenmesi, taşınması ve imhası/bertaraf giderleri iş sahibine aittir.

 

 

4.3.10 İTFAİYE ARACI İLE VERİLEN HİZMETLER

 

A) Kullanıcı firma hatasından kaynaklanan kanalizasyon veya yağmursuyu hattı tıkanıklıklarının moro (basınçlı su) ile açılması bedeli beher işlem için 45 US$ dır.

B) Kullanıcı firmaların özel işleri için itfaiye araç üstü merdiveni ile verilen sair hizmetler için 50 US$/saat alınır.

c) Kullanıcı firma talebi ile arazöz aracı sulama yapılması bedeli 50 US$/saat tir.

 

 

4.3.11 KEPÇE ÇALIŞTIRMA BEDELİ

 

Diğer hizmetler hariç olmak üzere, kullanıcının işyerinde veya sahasında çalıştırılacak kepçe hizmet bedeli 50 US$/saat tir.

 

 

4.3.12  ÜRETİM ATIĞI – MOLOZ TOPLAMA, TAŞIMA VE DÖKME HİZMET BEDELLERİ

 

A) Hidrolik çöp arabası ile alınan üretim ve diğer atıkların toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine teslimine ilişkin hizmet bedeli olarak ;

15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

  

B) Özel atık aracı ile alınan üretim ve diğer atıkların toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine teslimine ilişkin hizmet karşılığı olarak ;  

Kepçe 50 US$/saat  + 75 US$/araç + 15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

 

C)  Özel atık aracı ile alınan molozun toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Dolgu Alanına dökme hizmet karşılığı olarak ;

Kepçe 50 US$/saat + 75 US$/araç + 40 US$/atık dökme bedeli-araç,

 atık bedeli tahsil edilir.

 

4.3.13  YOLLARA, AÇIK ALANLARA, YÜKLEME/BOŞALTMA SAHALARINA VE PARK YERLERİNE KONULAN ARAÇ/GEREÇ, DEMİRBAŞ, ATIK ÜRÜNLER VE HER TÜRLÜ MALLAR İÇİN YAPTIRIM BEDELLLERİ

 

Kullanıcı firmalar tarafından, faaliyet gösterdikleri binanın dışındaki alanlara ; yollara, açık alanlara, yükleme/boşaltma sahalarına ve park yerlerine konulan dorse, konteyner römork, paletli veya paletsiz malzemeler, üretim artığı, makine ekipmanları, araç/gereç, demirbaş, palet, ham madde v.b. her türlü mallar için 5 US$/m²/gün yaptırım bedeli tahsil edilir.

 

Tahakkukun başlangıcı için MESBAŞ  tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır

 

 

 

4.3.14  ÖN ARITMA KURULMASI VE KİRLİLİK ÖNLEME PAYI

 

Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerin, atıksuları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları zorunludur.

 

Arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri MESKİ Atıksuların kanalizasyon şebekesine Deşarj Yönetmeliği'ndeki ön görülen şartları sağlayıncaya veya atıksu kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar MESBAŞ  tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP (Kirlilik Önleme Payı) öderler. Tahakkukun başlangıcı için MESBAŞ personeli  veya sair resmi kurumlar tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır. Ödenecek KÖP (Kirlilik Önleme Payı)hesabı MESKİ tarafından belirlenen formül kullanılarak hesaplanır.

 

  

 

4.3.15  BÖLGE İÇERİSİNDE TERK EDİLEN TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIKLAR

 

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların Serbest Bölge içerisindeki yollara, araç yükleme/boşaltma sahalarına, açık alanlara ve park yerlerine, çöp konteynerine bırakılması durumunda cezai yaptırım dışında MESBAŞ'ın gerekli gördüğü durumlarda ilgili ürenler resmi kurumların müsaadesi tahtında MESBAŞ tarafından lisanslı firmalara gönderilecek ve bu konuda oluşacak ilgili tüm maliyet ve bedellere %10 koordinasyon payı eklenerek kullanıcı firmaya yansıtılacaktır.

 

 

 

4.3.16  DİĞER İŞLEM VE HİZMETLER

Gerek ilgili mevzuat ve gerekse Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü ile diğer Kamu birimlerince yayımlanacak Genelge, Duyuru ve diğer talimatlar gereğince serbest bölgede kullanıcı firmalar tarafından yapılması gereken işlemlerin kullanıcı firmalar tarafından zamanında yerine getirilmemesi ve talep edilen işin kullanıcı firmalar adına MESBAŞ tarafından yerine getirilmesi halinde, yapılacak işin piyasa yaptırım bedeline %10 koordinasyon payı eklenerek MESBAŞ tarafından kullanıcı firmalara fatura edilecektir.

 


4.3.17 KİRA ARACILIK HİZMETLERİ

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 10.12.2019 tarih 50228021  sayılı "Kiralamalarda Koordinasyon Ücreti Alınması" konulu yazısı ile verilen yetkiye istinaden:

 

A)Kullanıcı firmaya ait üstyapı (taşınmaz), MESBAŞ'ın kira aracılık sözleşmesi yapacağı kişi ya da kuruluşlara, kira aracılık sözleşme tarihini takip den 1 yıl içerisinde üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından kiraya verilir ise, kira bedelinin % 10'u oranındaki aracılık hizmeti gelir payı, kira dönemi boyunca üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından MESBAŞ' a ödenecektir.

 

B)Kiranın aylık veya yıllık olarak ödenmesine bağlı olarak, kiracı firma tarafından, üstyapı sahibi kullanıcı firmaya yapılan her ödemede, üstyapı sahibi, yapılan ödemenin %10'unu, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde, MESBAŞ'ın Banka hesabına "Kapalı Alan Kiralama Koordinasyon Ücreti"  ibaresi ile yatıracaktır.

 

C)Üstyapı sahibi kullanıcı firma, MESBAŞ lehine ödemesi gereken koordinasyon ücretini ödemede temerrüde düşerse, ihbar yapılmaksızın, temerrüt tarihinden itibaren Türk Lirası ile yapılan ödemelerde gecikilen ilk ay için koordinasyon bedelinin % 10' u, müteakip 5 ay % 7'si ve takip eden aylarda da % 5' i oranında; döviz olarak (ABD doları veya EURO) yapılan ödemelerde yıllık % 12 temerrüt faizi ödeyecektir.

 

D)Üstyapı sahibi kullanıcı firma, MESBAŞ'a ödediği koordinasyon bedeli dekontlarını, kiracı firmaya 3 gün içinde bildirmek zorundadır. Üstyapı sahibi kullanıcı firmanın, kiracı firmaya karşı, 3 gün içinde bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve/veya MESBAŞ'a koordinasyon bedelinin ödenmemesi halinde, kiracı firma, devam eden ödemelerde, kira bedelinin %10'u olan koordinasyon ücretini keserek, MESBAŞ' ın banka hesabına  "Kapalı Alan Kiralama Koordinasyon Ücreti" ibaresi ile yatıracaktır. Aksi halde, ödenmeyen koordinasyon bedellerinden  üstyapı sahibi kullanıcı firma ile birlikte müşterek müteselsil borçlu olacaktır. Kiracı bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

 

E)Kira döneminin tamamlanmasını takiben, kira sözleşmesinin uzaması ya da yenilenmesi durumunda da, yeni kira dönemi boyunca, üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından,  kiralamaya aracılık eden MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.' ne kira bedelinin %10' una tekabül eden miktar "Kapalı Alan Kiralama Koordinasyon Ücreti"  olarak ödenmeye devam edilecektir.

 

F)Üstyapı sahibi kullanıcı firmanın, işyeri kiralama ve/veya depo işletmeciliği faaliyetleri konulu faaliyet ruhsatına bağlı üst yapıdan/yapılardan, kiracı firmaya, ayrıca yeni bir kira sözleşmesi ile  yer kiralaması halinde de, kira bedelinin %10' una tekabül eden miktar, üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından, MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.' ne koordinasyon ücreti olarak ödenecektir. Bu tarz yapılacak ilâve alan kiralamaları ve kira sözleşme sürelerinin uzatımları da işbu Tarife hükümlerine tabi olacaktır. 

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim