MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Diğer İşlemler ve Tarifeleri

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HİZMETLER

 

4.1 TARTI HİZMETLERİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 7 )

 

4.1.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ'a ait tartı aletleriyle, talep veya MESBAŞ'ca görülecek lüzum üzerine eşya tartılması hizmetlerini kapsar.

 

4.1.2  ESAS ÜCRETLER :

 A) Esas Ücretler;

                                         

                                                   ESAS ÜCRETLER TABLOSU

 

HİZMETİN ÇEŞİDİ

ABD DOLARI

 

Eşyanın tartılması hizmetinde,

Boş+dolu tartı için

2,50

Otomobil, traktör, treyler, kamyon

2,50

 

Diğer tekerlekli iş makinası

      ve paletli araçlar

5,00

 

 

 


4.2 MUHTELİF ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRA TARİFESİ

 

( Tarife No. 8 )

 

4.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu Tarife, firmaların talebi üzerine, MESBAŞ'ın sahibi olduğu araç ve gereçlerin, hizmetin esas ücretine dahil olmadığı belirtilen ve değişik maksatlar için kiraya verilmesi hizmetlerini kapsar.

 

4.2.2  KİRALAMA TALEPLERİ :

Tarife kapsamına giren araç ve gereçlerin kiralanması talepleri, tarifenin "Genel Esaslar"ına göre yapılır ve karşılanır.

Firma tarafından yapılacak yazılı talepte, kiralamanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilir ve MESBAŞ'ca bu amaç ve kapsam dışında kiralananların kullanılmasına izin verilmez.

 

4.2.3  KİRALAMA HİZMETİNDE DEĞİŞİKLİK :

Kiralama talebinde bulunan tarafından veya MESBAŞ'ca sonradan değişiklik yapılırsa;

A) Değişiklik, hizmete başlanmadan önce yapılmış ise, herhangi bir ücret alınmaz.

B) Değişiklik, hizmete başlandıktan sonra yapılmış ise, tarifelerinde belirtilen sürelerden az olmamak üzere, geçen sürenin ücreti alınır.

 

4.2.4  SORUMLULUK :

Kiralanan araç-gerecin, kiralayana teslim edildiği andaki durumu gerektiğinde bir tutanakla tespit edilir. Kiralanan araç ve gereç üzerinde kiralama süresi içinde meydana gelecek her türlü kayıp, hasar vs.'nin sorumluluğu kiralayana aittir.

 

4.2.5  ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRASI :

A) Esas Ücretler;

                   ESAS ÜCRET TABLOSU

 

 

Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

ARAÇ VE GEREÇ

CİNSİ

Vinç

Forklift

Transpalet

5 ton'a kadar

-

40

15

6-10 ton arası

-

60

-

11 – 25 ton arası

250

80

-

26 – 50 ton arası

450

-

-

 

B)Esas ücretlere; vasıta, personel ve tüketilen yakıtın ücretleri

  dahildir.

C) Kiralanan araç ve gereçlerin kira ücreti, bunların hizmete verildiği anda, hizmetin bitimine kadar geçen süre için alınır.

Bu kiralama hizmeti için en az ücret, 1 saatlik ücretten az olamaz.

 

  

4.3 DİĞER HİZMET TARİFELERİ

 

( Tarife No. 9 )

 

4.3.1  HİZMET TARİFELERİ :

A)Zemin Etüdü Geoteknik Raporu :

Yatırımcı kullanıcı firmaların, projelerine esas olacak verileri içeren zemin durumunu belirtir rapor karşılığında ve tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için   1.500.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için   2.300.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için   3.100.oo US$

            7.501 -10.000 m2   için   3.800.oo US$

           10.001 -       üzeri   için   4.500.oo US$

 

B) Aplikasyon Bedeli :

Yatırımcı kullanıcılara tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için     300.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için     450.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için     600.oo US$

            7.501 -10.000 m2   için     750.oo US$

           10.001 -       üzeri   için     900.oo US$

 

C) Proje Onay ve Bina Denetim Hizmet İşlemleri  :

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 8. madde 3. paragraf gereğince, inşaat aşamasında  onay ve denetim işlemlerinin MESBAŞ dan yapılmasının talep edilmesi halinde, Tam Takım Proje Onayı, Temel Uygunluk Vize Onayı, İnşaat Kontrolluk Hizmeti, İskan Aşaması Onayı hizmetleri karşılığında aşağıda belirtilen bedeller tahsil olunur ;

a)  0  -   5.000 m² kapalı alan için      : 5.500 US$

b)  5.001 -  10.000 m² kapalı alan için      : 6.500 US$

c)  10.001 ve üzeri kapalı alan için          : 7.500 US$

 

 

4.3.2  ELEKTRİK KULLANIM ÜCRETLERİ :

 

MESBAŞ tarafından anlaşma sağlanan Tedarikçi Firma tarifesi/faturası içeriğinde yer alan aktif-reaktif enerji birim fiyatı + hat kayıpları + bakım-onarım giderleri + umumi aydınlatma + fenni mesulluk hizmet giderleri vb giderler eklenerek ulaşılacak nihai birim aktif enerji bedeline %10 koordinasyon payı eklenerek elektrik enerjisi kontör satış bedeli olarak firmalara fatura edilecektir. Ön ödemeli sayaç uygulaması gereğince kontör bedeli abone tarafından MESBAŞ'a peşin ödenerek enerji satışı/yüklemesi yapılacaktır.

 

          Abonenin işyerinde MESBAŞ tarafından yapılan ;

a) Kesme Bağlama   : 35.oo $

b) Abone Kontrol     : 35.oo $

üzerinden ücretlendirilecektir.

 

 

4.3.3  SU KULLANIM ÜCRETLERİ :

MESKİ tarifesi/faturası içeriğinde yer alan su birim fiyatı + bakım-onarım (hizmet/malzeme/işçilik) giderleri + okuma hizmet bedeli + hat kayıpları + atık su bertarafından yapılan giderler hesap edilerek ulaşılacak nihai birim su bedeline %10 koordinasyon payı ilâve edilerek kontör satış bedeli olarak firmalara fatura edilecektir. Ön ödemeli sayaç uygulaması gereğince kontör bedeli abone tarafından MESBAŞ'a peşin ödenerek su satışı/yüklemesi yapılacaktır.

 

Kullanıcı firmaların kendilerine kiralanan yatırım arazisi üzerinde Serbest Bölge Müdürlüğünden müsaade alarak açtıkları artezyenden kullandıkları su hattına MESBAŞ tarafından ön ödemeli sayaç konulacaktır.  MESKİ'nin artezyen sularının kullanımına uyguladığı tarifeye  %10 koordinasyon payı ilâve edilerek  kontör satış bedeli olarak firmalara fatura edilecektir.

 

Abonenin işyerinde MESBAŞ tarafından yapılan ;

a)Tesisat Kontrol Bedeli       :  25 $

b) Su Açma Bedeli              :  25 $

üzerinden ücretlendirilecektir.

 

 

4.3.4   GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETLERİ :

MESBAŞ Kadrosunda görevli Güvenlik çalışanlarının toplam maliyetleri + güvenlik amaçlı kamera vb cihaz kurulum, araç temin ve yakıt giderleri + bakım-onarım vb giderleri + Gümrük Müdürlüğünce güvenlik niteliğindeki talepler için yapılan giderler ile dönem içerisinde güvenlik faaliyetleri amacıyla hasıl olacak diğer giderlerin toplamına %10 koordinasyon payı eklenerek ulaşılacak nihai güvenlik bedeli ;

 

Yatırım yapılmak üzere kiralanan açık alan     1.000 m² ‘den az

                                                           1.000 – 2.000 m²arası

                                                           2.000 – 3.000 m²arası

                                                           3.000 – 4.000 m²arası

                                                           4.000 – 5.000 m²arası

                                                           5.000 – 6.000 m²arası

                                                           6.000 m² üzeri

 

kademelerine göre yatırımcı firmalara her ay fatura edilecektir.

 

 

4.3.5  ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ VE BEKLEME ÜCRETLERİ :

A) Bölgeye giriş/çıkış (Koridor dahil) yapan yük araçlarından ve iş makinalarından aşağıda belirtilen ücret tahsil edilir.

Beher giriş/çıkış için;    araç başına 2,50 US$

 

B) ARAÇ BEKLEME

            Serbest Bölgeye giriş yapan aracın 24 saat içerisinde Serbest Bölge sahasını terketmemesi halinde 5,00 US$-araç/gün bekleme/işgal ücreti alınır.

 

 

4.3.6  MATBU EVRAK BEDELİ :

Serbest Bölge mal hareketleri, gemi yanaşması, araş girişi ve fazla çalışma formları ile Bölge Müdürlüğünce uygun görülecek diğer evrakları kapsar.

- Serbest Bölge İşlem Formu   :  3.00 US$/beher işlem

  (SBUPP İşlem Bedeli)

Serbest Bölge İşlem Formu uygulamasının fiilen kalkması halinde SBUPP İşlem Bedeli olarak tahsil edilecektir.

 

- Taşıt Pulu                  : 10.00 US$/adet

- Gemi Yanaşma Formu          :  2.00 US$/takım

 

4.3.7  ÇEVRE TEMİZLİK VE ATIK TOPLAMA BEDELİ

A) Her gün (Pazar hariç) MESBAŞ hidrolik atık toplama kamyonu ile atık konteynerlerinin atıklarının toplanması ve Büyükşehir Belediyesi atık  toplama merkezine taşınması işi karşılığı olarak yapılan giderler%10 koordinasyon payı eklenerek her ay aşağıda yer alan esaslara göre yatırımcı firmalara fatura edilecektir ;

 

Üretici Olmayan Firmalar ;

Yatırım yapılmak üzere kiralanan açık alan 5.000 m²'den az olanlar 1 pay, 5.000 m² üstü olanlar için ilave her 5.000 m2 için 1 pay ve bunlara ek olarak 1'den fazla her faaliyet ruhsat sayısı kadar 1'e 1 pay verilecektir.

 

Üretici Olan Firmalar ;

Tekstil, Hazır giyim sektörü için fiili atık miktarı ve bant sayısı esas alınarak pay verilecek, diğer üretici firmaların kullandıkları çöp konteyneri sayısı ve doluluk döngüsü dikkate alınarak pay verilecektir.

 

B) MESBAŞ tarafından kullanıcı firmalara verilecek Atık Yönetim Planı çerçevesinde kullanıcı firmalar tarafından MESBAŞ'a atık nitelikleri bildirilecek ve MESBAŞ tarafından kullanıcı firmaların atık niteliklerine uygun olarak atık konteynerleri teslim edilecektir. Her  kullanıcı firma kendisine teslim edilecek atık konteynerlerinin kontrolünden sorumlu olacak ve bedelini MESBAŞ'a ödeyecektir.

 

 

4.3.8  İMHA/BERTARAF KOORDİNASYON BEDELİ  :

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin "İmha Edilmesi Gerekli Olan Mallar ve Atıklar"  başlıklı 37. maddesinde yer alan kullanım süresinin dolması, eskime, bozulma, çürüme vb. nedenlerle bölge dışına çıkarılması gerektiği veya diğer kullanıcıların mallarına zarar verici olduğu ya da sağlık kurallarıyla bağdaşmadığı Bölge Müdürlüğü'nce tespit edilen malların Serbest Bölgede veya Serbest Bölge dışında imhasına/bertarafına; Serbest Bölge Müdürlüğü başkanlığında, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü ile MESBAŞ yetkilileri ve gerektiğinde Serbest Bölge Müdürlüğünce tayin edilecek ve mallar üzerinde ihtisası olan bir eksperin de bulunduğu komisyon tarafından düzenlenecek ve imza altına alınacak tutanakla karar verilir. Yapılacak tüm bu işlemler için MESBAŞ tarafından sağlanan koordinasyon işlemi karşılığı olarak iş sahibi tarafından MESBAŞ'a ;

 

a)  Beher kamyon için  60.00 US$,

b)  Beher treyler için 90,00 US$

 

ödenir.

 

* Bir kamyon muhteviyatından daha az imha işlemi için bir kamyon bedeli

  Mesbaş' a ödenir.

 

İmha edilecek malların yüklenmesi, taşınması ve imhası/bertaraf giderleri iş sahibine aittir.

 

 

4.3.9 İTFAİYE ARACI İLE VERİLEN HİZMETLER

 

A) Kullanıcı firma hatasından kaynaklanan kanalizasyon veya yağmursuyu hattı tıkanıklıklarının moro (basınçlı su) ile açılması bedeli beher işlem için 45 US$ dır.

B) Kullanıcı firmaların özel işleri için itfaiye araç üstü merdiveni ile verilen sair hizmetler için 50 US$/saat alınır.

c) Kullanıcı firma talebi ile arazöz aracı sulama yapılması bedeli 50 US$/saat tir.

 

 

4.3.10 KEPÇE ÇALIŞTIRMA BEDELİ

 

Diğer hizmetler hariç olmak üzere, kullanıcının işyerinde veya sahasında çalıştırılacak kepçe hizmet bedeli 50 US$/saat tir.

 

 

4.3.11  ÜRETİM ATIĞI – MOLOZ TOPLAMA, TAŞIMA VE DÖKME HİZMET BEDELLERİ

 

A) Hidrolik çöp arabası ile alınan üretim ve diğer atıkların toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine teslimine ilişkin hizmet bedeli olarak ;

15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

  

B) Özel atık aracı ile alınan üretim ve diğer atıkların toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine teslimine ilişkin hizmet karşılığı olarak ;  

Kepçe 50 US$/saat  + 75 US$/araç + 15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

 

C)  Özel atık aracı ile alınan molozun toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Dolgu Alanına dökme hizmet karşılığı olarak ;

Kepçe 50 US$/saat + 75 US$/araç +++ 40 US$/atık dökme bedeli-araç,

 atık bedeli tahsil edilir.

 

 

4.4 KATILIM PAYI

 

                                                                      ( Tarife No. 10 )

 

 

4.4.1. TARİFENİN TANIMI  :

 

Hizmetlerin daha sağlıklı ve geciktirilmeden yürütülebilmesi için Serbest Bölge Müdürlüğünün bütçeden ve İşletici Şirketçe karşılanmayan hizmet giderlerinde kullanılmak üzere bir "Katılım Payı"  fonu oluşturulmuştur.

 

 

4.4.2. KATILIM PAYININ KAYNAĞI  :

 

Serbest Bölgede faaliyet gösteren "Faaliyet Ruhsat Sahibi" tüm kullanıcılardan yılda bir defaya mahsus alınacak 50(yüz) Elli Doları ücrettir.

 

 

   4.4.3. TAHSİL ŞEKLİ :

 

Kullanıcılardan alınan bu ücret İşletici Şirket tarafından diğer hizmet kalemlerinden ayrı olarak faturalandırılmak kaydıyla her yıl Haziran ayının sonuna kadar tahsil edilir ve katılım payı hesabına aktarılır.

 

Katılım payını bu tarihe kadar ödemeyen kullanıcı firmaların katılım payı bedeli , ilgili firmanın ilk işlem formu veya hizmet talebinde peşinen tahsil edilir.

 

 

   4.4.4. HARCAMA ESASLARI  :

 

Serbest Bölge Müdürlüğünün bütçeden ve İşletici Şirketten karşılanmayan, haberleşme, tanıtım, bilgi işlem, araç-gereç alet edevat, bakım-onarım, inceleme-tetkik, hizmet alımı ve personel giderleriyle, 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen koordinasyon yetkisi gereğince Serbest Bölge Müdürlüğünce uygun görülen Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve Emniyet Teşkilatının güvenlik, haberleşme vs. gibi giderleriyle ilgili harcamaları kapsar.

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim