MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Diğer İşlemler ve Tarifeleri

 

4.3 DİĞER HİZMET TARİFELERİ

 

( Tarife No. 9 )

 

4.3.1  HİZMET TARİFELERİ :

A) Zemin Etüdü Geoteknik Raporu :

Yatırımcı kullanıcı firmaların, projelerine esas olacak verileri içeren zemin durumunu belirtir rapor karşılığında ve tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için     1.500.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için     2.300.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için     3.100.oo US$

            7.501 - 10.000 m2   için     3.800.oo US$

           10.001 -       üzeri   için     4.500.oo US$

 

B) Aplikasyon Bedeli :

Yatırımcı kullanıcılara tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için     300.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için     450.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için     600.oo US$

            7.501 - 10.000 m2   için     750.oo US$

           10.001 -       üzeri   için     900.oo US$

 

C) Proje Onay ve Bina Denetim Hizmet İşlemleri : 

   Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 8. madde 3. paragraf gereğince, inşaat aşamasında onay ve denetim işlemlerinin MESBAŞ'tan yapılmasının talep edilmesi halinde, Tam Takım Proje Onayı, Temel Uygunluk Vize Onayı, İnşaat Kontrollük Hizmeti, İskan Aşaması Onayı hizmetleri karşılığında aşağıda belirtilen bedeller tahsil olunur. ;

a)              0 -  5.000 m2   kapalı alan için     : 5.500.oo US$

b)          2.501 -  5.000 m2   kapalı alan için     : 5.500.oo US$   

c)         10.001 -       üzeri   kapalı alan için     : 7.500.oo US$      

4.3.2 ELEKTRİK KULLANIM ÜCRETLERİ :

      Ön ödemeli sayaç uygulamasına kadar 2014 yılı tarife şartları uygulanır.

a) Aktif Enerji      : TEDAŞ tarifesi üzerine %10 koordinasyon payı konularak tahsil edilir.

b) Reaktif Enerji    : TEDAŞ tarifesi üzerine %10 koordinasyon payı konularak tahsil edilir.

c) Hat Kayıpları     : Abonenin kurulu gücüne oranlanır ve aylık olarak tahsil edilir.

d) Bakım / Onarım    : Abonenin kurulu gücüne oranlanır ve aylık olarak tahsil edilir.

e) Umumi Aydınlatma  : Abonenin kiraladığı açık alana oranlanır ve aylık olarak tahsil edilir.

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ UYGULAMASI  

01.01.2015 tarihinden itibaren MESBAŞ tarafından kullanıcı firma (abone) işyerlerine ön ödemeli sayaç sistemi kurulacaktır.

Ön ödemeli sayaç sistemine ilişkin olarak dönem içerisinde MESBAŞ tarafından kullanıcı firmalara (abonelere) gerekli bildiri yapılacaktır.

 

1)  Kullanım Bedelleri: Ön ödemeli sayaç sistemi içerisinde kullanıcının (abonenin) talebi doğrultusunda aşağıdaki fiyatlandırmalara göre yükleme yapılacaktır.

TEDAŞ tarifesi/faturası içeriğinde yer alan aktif enerji birim fiyatı+%10 koordinasyon payı+bakım-onarım giderleri+fenni mesulluk hizmet giderleri+umumi aydınlatma vb giderler eklenerek ulaşılacak nihai birim aktif enerji bedeli üzerinden firmalara ön ödemeli enerji satışı/yüklemesi yapılacaktır.

 

2)  Sayaç ve Kurulum Bedeli   : 01.01.2015 tarihinden itibaren işyerine ön ödemeli sayaç montajı yapılan firmaya (aboneye) takip eden 12 ayda, sayaç ve kurulum bedeli 12 eşit taksitte yansıtılacaktır. 12 aylık süre sonunda MESBAŞ tarafından kullanıcı firmaya (aboneye) sayaç faturası kesilecek ve sayaç kullanıcı firma (abone) demirbaşına geçmiş olacaktır.

 

* Özel dağıtıcı şirketlerden enerji satın alınması halinde MESBAŞ'ın %10 Koordinasyon Payı TEDAŞ tarifesi üzerinden hesap edilecektir.

3) Abonmanlık Bedelleri:

a) Güvence Bedeli    : Projede belirtilen kurulu güç üzerinden beher kW için ;

- Yatırımcı firmalardan Kurulu güç x 15 $

- Kiracı firmalardan    Kurulu güç x 15$x3 kat

olarak tahsil edilir. (Kullanım aşamasında aylık tüketim bedeli, güvence bedelini aşar ise, güvence bedeli bir aylık tüketim bedeline tamamlanır.)

Kullanıcı firma (abone) ön ödemeli sayaç sistemine geçtiği ay sonunda ;

-    Abonenin elektrik tüketim borcu var ise, tahsil edilmiş olan güvence bedeli elektrik borcuna mahsup edilir.

-    Abonenin elektrik tüketim borcu yok ise tahsil edilmiş olan güvence bedeli iade edilir.

 

b) Kesme Bağlama     : 35.oo $

c) Abone Kontrol     : 35.oo $

 

4.3.3  SU KULLANIM ÜCRETLERİ :

Ön ödemeli sayaç uygulamasına kadar 2014 yılı Tarife şartları uygulanır.

A-Kullanım Bedelleri:

a) Tüketim Bedeli      : MESKİ tarifesi üzerinden %10 koordinasyon payı konularak tahsil edilir.

b) Umumi Sulama Bedeli : Abonenin kiraladığı açık alana oranlanır ve aylık olarak tahsil edilir.

c) Bakım Onarım Bedeli : Abonenin tükettiği su miktarına oranlanır ve aylık olarak tahsil edilir.

 

 

ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ UYGULAMASI

01.01.2015 tarihinden itibaren MESBAŞ tarafından kullanıcı firma (abone) işyerlerine ön ödemeli sayaç sistemi kurulacaktır.

Ön ödemeli sayaç sistemine ilişkin olarak dönem içerisinde MESBAŞ tarafından kullanıcı firmalara (abonelere) gerekli bildiri yapılacaktır.

 

1) Kullanım Bedelleri: Ön ödemeli sayaç sistemi içerisinde kullanıcının (abonenin) talebi doğrultusunda aşağıdaki fiyatlandırmalara göre yükleme yapılacaktır.

 

MESKİ tarifesi/faturası içeriğinde yer alan su birim fiyatı+%10 koordinasyon payı+bakım-onarım giderleri+okuma hizmet bedeli+atık su bertarafından yapılan giderler eklenerek ulaşılacak nihai birim su bedeli üzerinden firmalara ön ödemeli su satışı/yüklemesi yapılacaktır.

 

B-Abonmanlık Bedelleri:

a) Güvence Bedeli         : 200 $

Kullanıcı firma (abone) ön ödemeli sayaç sistemine geçtiği ay sonunda ;

- Abonenin su tüketim borcu var ise, tahsil edilmiş olan güvence bedeli su borcuna mahsup edilir.

- Abonenin su tüketim borcu yok ise tahsil edilmiş olan güvence bedeli iade edilir.

 

b) Tesisat Kontrol Bedeli :  25 $

c) Su Açma Bedeli         :  25 $

d) Sayaç ve Kurulum Bedeli: 01.01.2015 tarihinden itibaren işyerine ön ödemeli sayaç montajı yapılan aboneye takip eden 12 ayda, sayaç ve kurulum bedeli 12 eşit taksitte yansıtılacaktır. 12 aylık süre sonunda MESBAŞ tarafından kullanıcı firmaya (aboneye) sayaç faturası kesilecek ve sayaç kullanıcı firma (abone) demirbaşına geçmiş olacaktır.

 

4.3.4  ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETLERİ :

       Bu hizmete ilişkin olarak, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'nce uygun görülen aylık işletme giderleri, her ay kullanıcı firmalara fatura edilir.

 

4.3.5  ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ ÜCRETLERİ :

A) Bölgeye giriş/çıkış yapan yük araçlarından ve iş makinalarından aşağıda belirtilen ücretler tahsil edilir.

Beher giriş/çıkış için;    * kamyon başına       2.00 US$

                          * treyler başına      2,50 US$

                          * iş makinası başına  2,50 US$

 

4.3.6.  ARAÇ PARK ÜCRETLERİ  :

Dönem içinde uygulanacak tavan ücrettir.

       A) Treyler                    : 15,00 TL/gün

       B) Kamyon                     : 10,00 TL/gün

 

4.3.7  MATBU EVRAK BEDELİ :

Serbest Bölge mal hareketleri, gemi yanaşması, araş girişi ve fazla çalışma formları ile Bölge Müdürlüğünce uygun görülecek diğer evrakları kapsar.

- Serbest Bölge İşlem Formu   :  3.00 US$/takım

- Taşıt Pulu                  : 10.00 US$/adet

- Gemi Yanaşma Formu          :  2.00 US$/takım

 

4.3.8   ÇÖP TOPLAMA BEDELİ

Her gün (Pazar hariç) MESBAŞ hidrolik çöp toplama kamyonu ile çöp konteynerlerinin atıklarının toplanması ve Büyükşehir Belediyesi çöp toplama merkezine taşınması işi karşılığı olarak yapılan giderler kullanıcıların faaliyet konularına göre her ay fatura edilir.

 

4.3.9.İMHA İŞLEMİ   :

Serbest Bölge içerisinde bozulan emtianın imhası için :

a)  Beher kamyon için  60.00 US$,

b)  Beher treyler için 90,00 US$

alınır.

 

* Bir kamyon muhteviyatından daha az imha işlemi için bir kamyon bedeli

   alınır.

 

  4.3.10 ARAÇ İLE KURU/ZARARSIZ EVSEL/İNŞAİ ATIK ALIM İŞLEMİ :

4.3.8. ve 4.3.9. maddeler kapsamı dışında kalan atıkların alınması için traktör veya kamyonet ile yapılan her sefer için 35 US$ alınır.

 

 

 

4.3.11 İTFAİYE ARACI İLE VERİLEN HİZMETLER

 

A)  Kullanıcı firma hatasından kaynaklanan kanalizasyon veya yağmursuyu hattı tıkanıklıklarının moro (basınçlı su) ile açılması bedeli beher işlem için 45 US$ dır.

 

B)  Kullanıcı firmaların özel işleri için itfaiye araç üstü merdiveni ile verilen sair hizmetler için 50 US$/saat alınır.

 

C)  Kullanıcı firma talebi ile arazöz aracı sulama yapılması bedeli 50 US$/saat tir.

 

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim