MESBAŞ | Mersin Serbest Bölge İşletici A. Ş.
English
Tarifeler
• Açık ve Kapalı Alan Tarifeleri • Tarife ve Ücretler • Gemi Hizmet ve Tarifeleri • Depo Hizmet ve Tarifeleri • Diğer İşlemler ve Tarifeleri

Gemi Hizmet ve Tarifeleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL ESASLAR

1.1  AMAÇ VE KAPSAM

       Bu tarifenin amacı, MESBAŞ'ın kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar ile Ana Sözleşmesinde belirlenen ve kendisine işletme izni verilen Serbest Bölge Alanı, Serbest Bölge Molü (rıhtım ve geri sahası), terminal sahası, kullanıcı firma bina ve depoları ile ilgili diğer tesislerde yapacağı iş ve hizmetler ve firmaların talep edecekleri hizmetlerin ücret ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

1.2  HUKUKİ DAYANAKLAR 


Bu tarifenin hukuki dayanakları şunlardır:

A) 06 Haziran 1985 gün ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu,

B) 10 Mart 1993 gün ve 21520 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği,

C) Mersin Serbest Bölgesi ile ilgili 03.11.1983 gün ve 83/7285 sayılı, 04.03.1985 gün ve 85/9200 sayılı ve 27.11.1995 gün ve 95/7522 sayılı, 15.05.2006 tarih ve 2006/10456 sayılı, 13.09.2010 tarih 2010/925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları,

D) MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi'ne Mersin Serbest Bölgesini işletme izni veren 31.10.2016 tarih 2016/9458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

E) Ticaret Bakanlığı ile MESBAŞ arasında imzalanan 30.12.2016 tarihli Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi,

F) MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşmesi.

 

1.3  TATBİK ŞEKLİ


Bu tarife gereğince yapılacak hizmetler, yukarıdaki mevzuatla verilen yetkiler ve tarifenin ilgili bölümlerinde belirtilen tatbik şartlarından başka, bu konulardaki diğer ilgili mevzuat hükümlerine de tabidir.

Tatbikatta farklılık gösteren konular ve esaslar ilgili maddelerde belirtilmiştir.

İşbu Tarife, Ticaret Bakanlığı-Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü  ile MESBAŞ arasında imzalanan 30.12.2016 tarihli B.K.İ. Sözleşmesine dayanak teşkil eden fizibilite verilerinde yer alan rakamlardan daha az olmayacaktır.

 

 

1.4  TANIMLAR VE KISALTMALAR


Bu tarifede adı geçen:

1.4.1  "MESBAŞ";

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi'ni,

 

1.4.2  "İşletme";

Hizmetin yapıldığı Mersin Serbest Bölgesi'ni

 

1.4.3  "Gemi", "GRT" (Gross Ton), "NRT" (Net Ton);

IMO'ya (Uluslararası Denizcilik Teşkilatı) göre tanımlanan araç ve hacimleri,

 

1.4.4  "Deniz vasıtası";

Gemilerin limana alınıp yanaştırılması ve ayrılmasında veya aracılığı ile yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetleri ile taşıma hizmetlerinde kullanılan her türlü makinalı ve makinasız deniz araçlarını,

 

1.4.5  "Gemi Şiftingi";

Görülecek lüzum üzerine geminin yerinin değiştirilmesini,

 

1.4.6  "Eşya";

Taşınabilen her türlü maddi kıymetleri,

A)GENEL KARGO ,

  Dökme Katı, Dökme Sıvı, adet esasına tabi eşya dışında kalan; paletli yükler, bigbagli ve çuvallı yükler, variller (200lt'lik), IBC sıvı yük tankları, levha sac, paket sac, rulo sac, mermer, kasalı/bundle/moloz mermer, bağlı külçe metaller, ingot/blok metaller, bağlı profil, boru, kasalı/sandıklı cam, çubuk demir, filmaşin, firkete/inşaat demiri, slab demir, kütük demir, bobin kağıt, rulo halinde yük (kumaş, taşyünü), makaralı yük, araç lastiği, bağlı/balyalı yük (saman, kamış, pamuk), kolili/kutulu yük, odun, tomruk, sunta, raylar genel kargo olarak sınıflandırılır.

 

B) PROJE KARGO

  Dökme Katı, Dökme Sıvı, adet esasına tabi eşya ve Genel Kargo dışında kalan yükler ve ağırlığına bakılmaksızın bunların mütemmim cüzleri.

  Örnek: Makineler ve makine parçaları, vinç ve parçaları, transformatör, tesis/fabrika donanımları ve ekipmanları, kazan, beton santrali, çimento değirmeni, kasalı-sandıklı yükler, direkler, fırın, enerji santrali ekipmanları, petrol ve gaz kuyusu ekipman ve gaz/sondaj vb. boruları, silindirik tanklar, prefabrik yapılar, mobolar, ofis konteynerler, petrol platform parçaları, vinçle veya iş makinası ile elleçlenen her türlü taşıt veya araçlar ve benzeri ağır ve/veya hacimli ve/veya hassas elleçleme gerektiren yükler.

 

B) "Tehlikeli Eşya";

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 32. maddesi dikkate alınarak IMO'ya göre tanımlanan eşyayı,

 

C) "Soğutulmuş veya Dondurulmuş Eşya";

Soğuk hava depolarında olduğu gibi muhafazası özel tertip ve tesis gerektiren eşyayı,

 

D)"Dökme Eşya";

*Dökme Katı Eşya: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme - tahliyesi mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi katı maddeler ile yükleme - tahliyesi kavrama, kazan, kepçe vb. araçları gerektiren maddeler ve big-bag vb. araçlarla getirilip pimi açılarak gemiye dökülen eşyadır.

*Dökme Sıvı Eşya: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme - boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi sıvı eşyadır.

 

1.4.7  "Treyler";

Feribot, Roll-on/Roll-off veya benzeri tipte gemilere, çekici veya itici bir araçla hareket ettirilerek yükletilen veya boşaltılan ve çekici veya iticiden ayrılabilen, yük taşımaya uygun kapalı veya açık yeri bulunan taşıma araçlarını, (kamyon dahil)

1.4.8  "Tekerlekli ve Paletli Araçlar";

Çeşitli hizmet tarifelerinde adet üzerinden ücrete tabi tutulan eşya taşımaya mahsus treyler de dahil, yük taşımaya mahsus olmasa bile, kendi tekerlek ve paletleri üzerinde gemiye yükletilip boşaltılan (motorsiklet, bisiklet ve triportör gibi araçlar hariç) vinç, traktör, greyder, loder, silindir, vagon, lokomotif, otomobil gibi araçları,

 

1.4.9  "Mekanik Vasıta ve tesisler";

Dökme sıvı ve silobas ile gelen dökme katı eşyanın elleçlenmesinde kullanılan boru hatları ve flexi borular, Dökme katı eşyanın elleçlenmesinde kullanılan, konveyör , pnömatik ve  benzeri araç ve gereçler, 

 

1.4.10 "Araç ve Gereçler"

Mekanik vasıta ve tesisler dışında, eşyanın elleçlenmesinde kullanılan her türlü (vinç, forklift, loder, kavrama v.b.) araç gereçleri,

 

1.4.11 "SBİF" Serbest Bölge İşlem Formu ;

       Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı "SBBUP" kapsamında ve bilgisayar ortamında hazırlanmış Serbest Bölge Müdürlüğü'nce onaylı 7 nüsha İşlem Formu'nu,

 

1.4.12 "Daimi Depozito";

Belirli bir hizmete değil, belirli bir sürede çıkabilecek bir veya birden fazla hizmete karşılık olmak üzere MESBAŞ'a yatırılan global bir parayı,

 

1.4.13 "Gün";

Bir takvim gününü, (gün kesirleri tam gün sayılır)

ifade eder.

 

 

1.5  GENEL HÜKÜMLER

 

1.5.1  İŞ İSTEĞİNDE BULUNMA :

 

A) Gemi ve Gemi Yükü ile İlgili İstekler ; Gemi kaptanı, gemi acentası veya eşya sahibi tarafından hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önce en geç saat 14:00'e kadar , Serbest Bölge Müdürlüğü nezdinde ilgili işlemlerin tamamlanıp, MESBAŞ'dan yazılı olarak iş isteğinde bulunulması, tarife gereğince ödenmesi gereken ücretlerin ödenmesi, gemi limana yanaşmadan 24 saat önce gemi ve gemiye yükletilip boşaltılacak eşyaya ilişkin belgelerin MESBAŞ'a verilmesi zorunludur.

 

B) Bölge İçi Depo ve Terminal Sahaları İçin İstekler ; Serbest Bölge Müdürlüğü nezdinde ilgili işlemlerin tamamlanıp , online MESBAŞ İş Talep Portal üzerinden sisteme girişi yapılır. Bunun için kullanılan internet tarayıcı uygulama yazılımlarının adres kısmına http://talep.mesbas.com.tr:8077 yazılır. İşlem formlarına bağlı hizmet talepleri, hizmet verilecek zamandan en az 4 saat önceden MESBAŞ'a iş ile ilgili ücretlerin yatırılması ve iş talebinde bulunması zorunludur. MESBAŞ İş Talep Portal kullanım kılavuzuna www.mesbas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

 

1.5.2  İŞ İSTEĞİNİN KARŞILANMASI :

 

A) Gemi ve gemi yükü ile ilgili olarak hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önce ve en geç saat 14:00'e kadar,

 

B) Depo ve Terminal yükleri ile ilgili olarak hizmetin yapılacağı zamandan en az 4 saat önceden,

bildirilecektir. Bu sürelerde başvurusu yapılmayan ve iş isteğinde bulunma şartlarına uymayanların, iş istekleri karşılanmayabilir.

MESBAŞ, iş isteklerini sıra dahilinde ve imkanları ölçüsünde karşılar.

MESBAŞ tarafından yazılı olarak karşılanamayacağı belirtilen iş talepleri ile ilgili işler Bölge Müdürlüğü'nün izni ile kullanıcı tarafından yapılır. İş isteğinin zamanında yapılmamasından doğacak bütün sorumluluk, istek sahibine aittir.

Bir işe tefrik edilecek işçi postası ile araç ve gereçler hizmetin çeşidi gemi ve yükün özelliği dikkate alınarak, MESBAŞ'ca tayin edilir.

 

1.5.3  GEMİLERİN RIHTIMLARA YANAŞMA SIRALARI :

Genel kural olarak, gemilerin rıhtımlara yanaşma sıraları, limana geliş zamanlarına göre düzenlenir.

Gemilerin veya yükün özelliğinden dolayı, gerektiğinde gemilere öncelik tanınmasına, MESBAŞ'ca karar verilebilir.

Bir geminin geliş sırasına uygun olarak yanaşma sırası alabilmesi için, Serbest Bölge mevzuatına uygun olarak işlemlerini tamamlayıp iş isteğinde bulunulması ve tarife gereğince ödenmesi gereken ücretin, geminin gelişini takip eden ilk iş günü içinde MESBAŞ'a ödenmesi zorunludur. Aksi halde, sırada kendisini takip eden ve yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmiş olan gemi, bu geminin sırasını alır. Yukarıda belirtilen işlemleri geciken gemi, işlemlerinin tamamlanmasını takiben sıraya girer. Gemilerin geliş sıraları konusunda anlaşmazlık olması halinde, mahalli Liman Başkanlıklarınca yazılı olarak verilen bilgi esas tutulur.

İş Sahipleri, yükleme ve boşaltma ile ilgili hazırlıklarını ve bu konudaki tedbirlerini, limanın günlük elleçleme kapasitesine göre ayarlamaya ve MESBAŞ'ca tespit edilecek çalışma saatlerine uymaya mecburdurlar. Buna uymayarak yükleme ve boşaltma hızının düşmesine sebebiyet verenlerin gemilerini açığa almaya ve bunun yerine sırada olan diğer gemileri yanaştırmaya, Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verilmek kaydıyla MESBAŞ yetkilidir. Bu sebeple ortaya çıkacak tüm masraflar iş sahibine ait olacaktır.

 

1.5.4  MESBAŞ'A VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER :

A) Deniz yoluyla gelen/giden eşya için;

  1.Gemi Geliş Dilekçesi                          (1 nüsha)

  2.Gemi Yanaşma/Ayrılma Formu           (1 nüsha)

  3.SBİF-Serbest Bölge İşlem Formu        (1 nüsha)

  4.Kargo Planı                                       (1 nüsha)

  5.Deniz Manifestosu                             (1 orijinal + 1 Türkçe nüsha)

  6.Özet beyan                                       (1 nüsha)

  7.Gemi Katı/Sıvı Atık Formu                  (1 nüsha)

  8.Gemi Tonaj Sertifikası                       (1 nüsha)

  9.Varsa ilgili diğer belgeler.

 

B) Kara yoluyla gelen/giden eşya için;

  1.SBİF-Serbest Bölge İşlem Formu       (1 nüsha)

   

1.5.5  EŞYANIN TESLİM ALINMASI VE TESLİM EDİLMESİ İŞLEMLERİ :

Eşyanın teslim alınması ve teslim edilmesi işlemleri aşağıda gösterilmiştir;

 

A) Gemiye yükletilecek ve iş sahibine ait araçlar ile depodan veya terminalden gelen eşyanın gemiye teslimi, gemi bordasında yapılır.

 

B) Gemiden boşaltılacak eşya, gemi önünde kullanıcılara ait araçlar üzerinde teslim edilir.

 

C) Karayoluyla gelip, kullanıcı depolarına alınacak eşyanın teslimi, depolama yerlerinin girişinde yapılır (Bölge kapısı-depo arası taşıma ve gözetim sorumluluğu mal sahibine aittir).

 

D) Karayoluyla gidecek eşyanın teslimi depolama veya işyerlerinin çıkışında yapılır (Depo-Bölge kapısı arası taşıma ve gözetim sorumluluğu mal sahibine aittir)

E) Eşya, MESBAŞ'ca dış görünümleri ve ambalajları itibarıyla teslim alınır ve teslim edilir. Bu tür eşyanın muhteviyatından veya ağırlığından dolayı MESBAŞ sorumlu değildir. MESBAŞ'ca teslim alınan eşya hasarlı veya noksan ise, tesbit tutanağı düzenlenir ve eşya sahiplerine veya temsilcilerine bu tutanağa göre teslim edilir. Eksiklik tutanağının bir nüshası Serbest Bölge Müdürlüğü'ne ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü'ne gönderilir.F) Serbest Bölge içerisinde iş sahibi tarafından yapılan eşya nakliyesinde, nakliye sorumluluğu ve buna bağlı olarak eşyada gelebilecek hasar veya eksikliklerden iş sahibi sorumludur.

 

  

1.5.6  TARİFE ÖLÇÜLERİ VE MİKTARIN TAYİNİ :

Bu tarifede gösterilen ücret tahakkukuna esas ölçüler, ilgili hizmet tarifelerinde gösterilmiştir.

 

A) Gemiye ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda; gemi tipi Gemi Klas Sertifikalarına göre belirlenecektir. Sertifikada birden fazla gemi tipi belirtilmesi halinde yüksek fiyatlı tarifeye sahip olan kullanılacaktır.

 

B) Gemilerin rıhtım ve ekipman planlamasına ilişkin bilgilerde yanlışlık ve eksiklik olması halinde (draft, airdraft, en, boy, ambar kapağı cinsi, gemi vinci vb) doğacak her türlü ilave masraf (şifting, bekleme vb iş kaybı) beyan sahibine ait olacaktır.

 

C) Eşya miktarının tayininde; belgelerinde yazılı olan ağırlık, hacim ve adet esas alınır. Belgelerinde sadece metreküp olarak belirtilen kereste ve benzeri eşyanın ağırlığı, özgül ağırlıkları ile hacimlerinin çarpılması suretiyle bulunur. Ancak fire vermesi mutad eşya ile tamamı tartılan eşyanın ağırlığı tartı sonucunda tespit edilir. Bu durumda tartı sonucu bulunan ağırlık esas alınır.

Ayrıca çeşitli hizmet tarifelerinde adet esasına tabi olan treylerlerin iç içe veya üst üste konulmak suretiyle elleçlenmesi durumunda, resmi belgelerinde yazılı miktarları üzerinden ücrete tabi tutulur.

Belgelerinde belirtilen miktarı MESBAŞ kabul edip etmemekte serbesttir. Ücret tahakkuklarında ağırlık ölçüsü ton (1000 kilogram) olup, ücrete tabi en az ağırlık 100 kilogramdır. 100 kilogramdan sonraki ağırlık kesirleri üst 100 kilograma yuvarlatılır.

 

1.5.7  YANLIŞ BEYAN :

Bu tarife kitabındaki hizmetlere ilişkin iş isteklerinde iş sahibinin ücret tahakkukuna esas olmak üzere MESBAŞ'a ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu, MESBAŞ araştırma hakkına sahiptir. MESBAŞ'ca yapılan tespitte nihai belgeye göre farklılıklar saptanır ise, yanlış beyanın ücret tahakkukunda meydana getirdiği ücret farkı %100 ilaveli olarak alınır. (Gemilerin GT'sine ilişkin bildirimler hariç) Ancak, miktar bildirimlerinde en çok %5'e kadar olan farklılıklarda yapılan işlemlerin ücretleri için ilave ZAMLI ücret alınmaz.

MESBAŞ'ca yapılan tespitten önce (ambarlama yerlerine alınmaması gereken eşya hariç) yanlışlığın düzeltilmesi halinde, yukarıdaki ilave ücretler uygulanmaz.

 

1.5.8  SORUMLULUK :

Gemi kaptan veya acentaları ile eşya sahipleri, temsilcileri veya namlarına hareket edenlerin, serbest bölge kullanıcı firma ve temsilcilerinin yürürlükteki mevzuat ve bu tarifede belirtilen usül ve esaslara uymamalarından veya kusurlu hareketlerinden doğacak idari,  maddi, cezai ve hukuki her türlü sorumluluk ( gümrük yaptırımları dahil ) kendilerine aittir.

Limanda iş talep ve takip eden acentalar, tarife gereği tahakkuk eden tüm ücretleri ödeme hususunda donatanla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

 

1.5.9  BEKLEME VE BEKLEME ÜCRETİ :

Bekleme; yazılı iş isteği üzerine MESBAŞ'ın işe tertip ettiği personel ile araç ve gereçlerin, MESBAŞ'a ait mekanik vasıta ve tesislerin, MESBAŞ'ın kusuru, yasal engeller, hizmetin görülmesine mani olacak derecede hava muhalefeti ve Bölge elektriğinin kesilmesi hariç olmak üzere, gemi kaptanı veya acentası ile eşya sahibi veya temsilcisinin kusurlarından dolayı bekletilmesidir.

Hava muhalefetinden dolayı yapılan beklemelerde, hava muhalefetinin varlığı işin veya eşyanın özelliğine göre MESBAŞ'ca tespit olunur.

Yukarıda belirtilen beklemeler, düzenlenen bir tutanakla tespit edilir. Düzenlenen tutanakta tarafların imzalarının bulunması gerekir. Taraflar arasında ihtilaf doğması halinde, tutanağa şerh düşülebilir. Gemi sahibi, acenta veya eşya sahibinin imzadan imtina etmesi halinde, tutanağı tanzim eden MESBAŞ görevlileri bu durumu tutanağa yazar ve tutanağın bir nüshası ilgililere verilir.

Ancak, gemi kaptanı veya acentası ile eşya sahibi veya yetkili temsilcilerinin tutanağın tespiti anında hizmet mahallinde bulunmaları şarttır. Aksi halde MESBAŞ'ca yapılacak tespite itibar olunur.

Bir şift içerisinde her posta için ve ilgili hizmet tarifelerinde bekleme ücreti belirtilen her hizmet için toplam 1 saat'e kadar olan (1 saat dahil) beklemelerden ücret alınmaz. Beklemenin 1 saati geçmesi halinde, geriye dönük tüm bekleme süresi dahil posta başına, beher saat için      (kesirler tam saate tamamlanacaktır ) ücret alınır.

Ancak eşyanın şift bitiminden önce bitirilmesi halinde bu süreye ait beklemeler ile esas ücretlere dahil olduğu belirtilen işlerde iş sahibinin kusuru dışındaki nedenlerle meydana gelen beklemelerden ücret alınmaz.

 

1.5.10 ÜCRETLER :

Hizmetlere ilişkin ücretler, ilgili hizmet tarifelerinde belirtilmiş olup, bu ücretlerin tayin, tahakkuk ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

A) Esas ücretler:

MESBAŞ'ca verilen hizmetlerin esas ücretleri tarifelerin ücret tablolarında gösterilmiştir.

Hizmetin özelliği veya eşyanın niteliğinden dolayı, ilave ve indirimli ücret uygulaması, esas ücretler üzerinden yapılır.

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise, indirimlerden yalnızca en yüksek olanı uygulanır.

Ancak, bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları arasındaki (+,-) fark esas ücrete uygulanır.

B) Ücret Birimi:

Bu tarifedeki hizmetlere (4.2 Gemilerden Atık Alım Tarifesi hariç)  ilişkin ücretlerin birimi ABD Doları olup, ücretler ABD Doları veya T.C. Merkez Bankası'nca uygulanan günlük çapraz kur üzerinden diğer konvertibl yabancı paralardan veya Türk Lirası olarak ödeme tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden tahsil edilir.

C) Depozito ve Mahsup:

İstek sahiplerince talep edilen hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tamamının, hizmetin ifasına başlamadan önce ödenmesi zorunludur.

Ancak, ücretlerin önceden tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayan hizmetler için alınması gereken ücretlere karşılık %10 fazlası ile hesaplanan para miktarının, depozito olarak yatırılması gereklidir.

Depozito mahsup işlemi, hizmetin bitimini takip eden en geç 10 gün içerisinde MESBAŞ'ca yapılır.

 

D) Ücret Kesirleri:

Hizmet ücretlerinin tahakkukunda;

* ABD Doları ile yapılan işlemlerde ; 1-99 cent'e tekabül eden küsuratlar 1.-ABD Dolar'ına yuvarlatılır. Ücretlerin Türk parasına çevrilmesinde meydana gelen kuruş kesirleri de bir üst TL değerine yuvarlatılır.

* Euro ile yapılan işlemlerde ; 1-99 cent'e tekabül eden küsuratlar 1.-Euro ‘ya yuvarlatılır. Ücretlerin Türk parasına çevrilmesinde meydana gelen kuruş kesirleri de bir üst TL değerine yuvarlatılır.

E) Ücretlerin Kimden Alınacağı:

Bu tarifede belirtilen hizmetlere ilişkin ücretler, tarifelerinde kimden tahsil edileceği hususunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, istek sahibinden alınır.


 F) Ücretlerin Ödenmemesi:

Tarife hizmetlerinin yapılmasından dolayı tahakkuk ettirilen ücretleri ödememiş olanların diğer hizmet talepleri, MESBAŞ'a olan borçları tamamen ödenmedikçe yerine getirilmez ve bu ücretlerin ödenmesi için gönderilen tebligatın, tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun son ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ödenmemesi halinde, yasal takibe geçilir.

Tahakkuk sonrası çıkabilecek farklardan dolayı tahakkuk eden alacaklar da bu hükme tabidir. Alacaklarda uygulanacak faiz oranı olarak, hesaplamanın yapıldığı ay itibarıyla ; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası  tarafından açıklanan  "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı" esas alınır.

 

1.6  HİZMET YERİNİN VEYA ŞEKLİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

Gemi ve yüklerine verilen hizmetin Mersin Limanında yapılması veya MESBAŞ'ın uygun görmesi ile İşletme'de Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.tarafından yapılması halinde, bu hizmetler için en fazla Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Hizmet Tarifesi'nde belirtilen ücretler uygulanır.

 

1.7  TARİFELERE BAĞLANMAYAN HİZMETLER

Bu tarifede yer almayan bir hizmetin talep edilmesi ve MESBAŞ'ca bu talebin yerine getirilmesi halinde, bu hizmetin ücreti; şayet bu tarifede yer alan benzer bir hizmet var ise buna kıyasen, yoksa MESBAŞ'ca günün piyasa ve ekonomik şartları dikkate alınarak tespit edilir.

 

1.8  DİĞER HÜKÜMLER

MESBAŞ, bu tarifede yazılı hizmetleri bizzat yapabileceği gibi, bir başka kişi veya kuruluşa da yaptırabilir. Bu takdirde, ilgili kişi veya kuruluş MESBAŞ'ın bu tarifede yazılı görev ve sorumluluklarını aynen üstlenmiş olur.

  

1.9 TARİFENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Bu tarife, 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bu tarife gereğince yapılacak hizmetler ve hizmetlerin seviyesi, tarifenin ilgili bölümlerinde belirtilen tatbik şartlarından başka, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği hükümlerine de tabidir.

 

1.10 MESBAŞ'A VERİLECEK YETKİ

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin , "Mersin Liman Hizmetleri Tarifesi" nin GEMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER tarifelerinde yapacağı değişikliklere paralel olarak, MESBAŞ, bu tarifenin ilgili bölümlerinde Serbest Bölge Müdürlüğü'ne bilgi vermek kaydıyla değişiklik yapabilir.

 

İş Hacminin ve ekonomik durumun gerektirdiği hallerde bu tarife ücretlerinde indirim yapmaya MESBAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

GEMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

 

                                                                                                                                                           2.1.(A)PİLOTAJ (KILAVUZLUK) HİZMETLERİ

                                                                                                                                                                                    ( Tarife No. 1 )

 

 

 

     T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI -Mersin Liman Başkanlığı'nın 02.08.2019 tarih 72232613-145.02-E.236 sayılı yazısı gereğince, Mersin Serbest Bölge Limanının da bulunduğu Mersin-2 hizmet sahasında kılavuzluk hizmetlerini yerine getirmek üzere resen yetkilendirdiği kuruluş/firma tarafından hizmet verilecektir.

 

Bu kapsamda Serbest Bölge rıhtımlarına yanaşacak gemiler için gemi acenteleri tarafından "T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi" hükümlerine göre başvuru ve işlem yapılması gerekmektedir.

 

 

 

      (B) RÖMORKAJ, PALAMAR, DEMİRLEME HİZMETLERİ

 

 

 

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI - Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Mersin Serbest Bölge Limanının da bulunduğu Mersin-2 hizmet sahasında romörkör hizmetlerini yerine getirmek üzere resen yetkilendirdiği kuruluş/firma tarafından hizmet verilecektir.

 

 Bu kapsamda Serbest Bölge rıhtımlarına yanaşacak gemiler için gemi acenteleri tarafından "T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi" hükümlerine göre başvuru ve işlem yapılması gerekmektedir.


 

2.2 BARINMA HİZMETLERİ (İŞGAL-FUZULİ İŞGAL) TARİFESİ

 

( Tarife No. 2 )

 

2.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ'a ait rıhtımlara rampa (aborda) veya kıçtan kara eden veya şamandıralara bağlanan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

2.2.2  HİZMETLERİN TANIMI :

A) İşgal;

Gemilerin kapsamda belirtilen hizmetin devamı müddetince barınmalarını,

B) Fuzuli İşgal;

Gemilerin kapsamda belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya MESBAŞ'ın izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini,

ifade eder.

 

2.2.3  ESAS ÜCRETLER :

BARINMA ESAS ÜCRET TABLOSU

(US$)

 

                           Esas Ücret                                                                                                                             Gün Başına

 

Gemi GRT

(Tablodaki GRT ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

 

Kabotaj Gemileri

 

 

 

Diğer Gemiler

 

 

0-1000

5.00

10.00

1001 ve üzeri

1000 GRT veya kesri başına 5.00 artış

1000 GRT veya kesri başına 10.00 artış

 

                           Ek Ücret                                                                                                                                Gün Başına

Yükleme/tahliye operasyonu öncesi

veya sonrasında veya operasyon yapmaksızın rıhtımda barınma

1000 GRT veya kesri başına 100.00

 

                         Fuzuli İşgal                                                                                                                            Saat Başına

Gemi GRT

(Tablodaki GRT'ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

40.00  1000 GRT başına

 

0 – 1000

25.00 **

1001 ve üzeri

1000 GRT ve kesri için 25.00 artış

  ** Fuzuli işgal ücreti; asgari 625 USD'dan az olmamak üzere uygulanır , müteakip saatlerde de beher saat başı 125.-USD olarak eklenecektir.

 

2.2.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

A) İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar;

1) Ücretlerin Kapsamı :

Gemilerin; MESBAŞ'a ait rıhtım, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

-Geminin bağlandığı veya demirlendiği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.

-Geminin barınma yeri değiştirildiği takdirde, tüm barınma süresi için yüksek ücret ihtiva eden barınma yerinin ücreti uygulanır.

-Gemiye verilecek hizmeti kolaylaştırmak amacıyla veya rıhtım su derinliğinin yetersizliği sebebiyle veyahutta herhangi bir nedenden dolayı deniz vasıtasının kullanılmasının talep edilmesi ve bu talebin MESBAŞ'ca kabul edilmesi halinde işgal ücreti %100 ilaveli olarak alınır.(Bu durumda deniz vasıtası için ayrıca ücret alınmaz.)

-Barınma yerlerinde bulunan bir geminin bordasına yanaşan bir başka gemiden, yanaşılan geminin bulunduğu barınma yeri gözönüne tutularak ücret alınır.

 

2) Barınma Yeri Sayılan Diğer Tesisler :

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyetteki sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır.

 

B) Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar;

1)Ücretlerin Kapsamı :

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

-İşleri bittiği veya MESBAŞ'ca kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmemeleri veyahutta yer değiştirmeleri bildirildiği halde 3 saat içinde terketmemeleri ve/veya Resmi bir kuruluş tarafından yapılan

soruşturma çerçevesinde, yükleme/boşaltması durdurulan veya rıhtımdan ayrılmasına izin verilmeyen geminin, soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçen süre için fuzuli işgal ücreti alınır.

 

-MESBAŞ'ın izni olmadan işgal etmeleri halinde fuzuli işgal ücreti alınır

 

-İşgal ettikleri halde posta talep etmemelerİ halinde fuzuli işgal ücreti alınır

 

-Sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin, bu vasıta ve tesislerin hazırlanması için 3 saatlik bir süre sonunda yükleme-boşaltma yapmaksızın boşta beklemeleri veya işletmece verilecek tondan daha az yükleme-boşaltma yapmaları veya yükleme-boşaltmaya başladıktan sonra tekrar boşta beklemelerinde beher saat ve kesri başına fuzuli işgal ücreti alınır.

 

2) Hava Muhalefeti Nedeniyle Geminin Barınma Yerinden Ayrılması :

Gemiye, Liman Başkanlığı'nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

3) Pilotaj ve Romorkaj Hizmetinin Verilememesi :

Pilotaj ve romorkaj almak zorunda olan gemilere, MESBAŞ'ın imkanlarının elvermemesi nedeniyle iş talebine uygun saatte hizmet verilememesi halinde, geminin bekletildiği süreler için fuzuli işgal ücreti alınmaz.

  

2.3 LİMAN SAHASINDA GEMİLERE VE DİĞER KULLANIM YAPANLARA TATLI SU VE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLMESİ HİZMETİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 3 )

 

2.3.1  HİZMETİN KAPSAMI :

 

Bu tarife, Serbest Bölge liman hudutları dahilinde MESBAŞ'ca gemilere ve diğer kullanım yapanlara verilen tatlı su ve elektrik enerjisi hizmetlerini kapsar.

 

2.3.2  TATLI SU VERİLMESİ:

 

                                                                                       ESAS ÜCRET TABLOSU

                                                                                          TON / ABD DOLARI

 

MERSİN SERBEST BÖLGE LİMANI

SUYUN VERİLİŞ ŞEKLİ

VANADAN

Min 10 ton olarak ücretlendirilir.

KARA TANKERİ İLE

Min 15 ton olarak ücretlendirilir.

DENİZ VASITASI İLE

Min 50 ton olarak ücretlendirilir.

6

10

16,50


 

 

 UYGULAMA KOŞULLARI :

A) Ücret Tablosunun Kapsamı;

    Tablodaki ücretlere; tatlı suyun yerel Belediye'den alınma ücreti, gemiye verilmesinde kullanılan, hizmetlerle ilgili her türlü tesis, araç-gereç ve personel ile kullanıldığı takdirde deniz vasıtası ücreti dahildir.

B) Ücretlerin Tespiti;

    Tatlı su ücretine, yerel Belediye'nin su fiyatlarına yapacağı indirim ve ilaveler dikkate alınarak MESBAŞ'ca tarifeye aksettirilebilir.

C) Su Miktarının Tayini;

    Gemiye verilen suyun miktarı MESBAŞ'ca tespit olunur. Ancak, su verilmesi hizmeti esnasında gemi ilgililerinin verilen suyun miktarı ile ilgili denetim yetkileri bulunmakla beraber, bu hakkını kullanmayanların sonradan yapacakları itirazlar kabul edilmez.

D) Taleplerin Karşılanması;

MESBAŞ, tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin talepleri sıra dahilinde ve limanın kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesine MESBAŞ yetkilidir.

E) Alınmayan Suyun Ücreti;

Deniz vasıtası ile tatlı su verilmesi hizmetinde herhangi bir nedenle talep edilen suyun tamamının veya bir kısmının alınmaması halinde;

1) Talep edilip de hiç alınmayan su ücretinin %25'i,

2) Talep edilip de bir kısmı alınan suyun ise asgari ücrete tabi su miktarından az olmamak üzere, talep edilen miktar ile alınan su arasındaki farka ait su ücretinin %25'i ayrıca alınır.

3) Deniz vasıtası ile su verilmesinde, ana mendirekten 3 mil uzağa her gidiş ve geliş için 200,- USD ücret ayrıca alınır.

F) Tamamı Verilemeyen Su;

    Talep edilen suyun MESBAŞ'ca tamamının verilememesi halinde asgari tonaja bakılmaksızın fiilen verilen miktar üzerinden ücret alınır.

G) Bekleme Ücreti;

    Deniz vasıtası ile tatlı su verilmesi hizmetinde, gemi bordasına getirilen deniz vasıtası, tarifenin genel esaslar bölümü (1.5.9) maddesindeki nedenlerle suyun verilmesine başlanmadan veya başlandıktan sonra gemi tarafından bekletilirse, deniz vasıtası ve personeli dahil olmak üzere beklemenin beher saat ve kesri için 5.- ABD Doları bekleme ücreti alınır.

H) Kara Tankeri İle Hizmetin Yapılması;

    İş sahiplerince kara tankerleri ile İşletmenin izni dahilinde gemilere tatlı su verilmesi halinde vana su ücretinden % 25' i alınır.

İ) Liman Tekel Hudutları Dışındaki Taleplerin Karşılanması;

    Liman tekel hudutları dışında, deniz vasıtası ile su verilmesi hizmetlerinin MESBAŞ'ca kabul edilmesi halinde ücretler MESBAŞ'ca belirlenir.

 

2.3.3  ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLMESİ:


                                                       ÜCRET TABLOSU

                                                     kwh / ABD DOLARI

 

ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ

 

MERSİN SERBEST

BÖLGE LİMANI

 

 

0,30

 

 

UYGULAMA KOŞULLARI :

A)      Ücret Tablosunun Kapsamı;

Tablodaki ücretlere; elektrik enerjisinin yerel dağıtım kuruluşlarından alınma ücreti, elektrik enerjisinin verilmesinde kullanılan, hizmetlerle ilgili her türlü tesis, araç-gereç ve personel ücreti dahildir.

B)      Elektrik Enerji Miktarının Tayini;

Liman sahasında verilen elektrik enerjisi ölçümleri, MESBAŞ'ın sayaçları ile tespit olunur. Müşteri isterse, ayrıca kendi tesisine izleme ve kontrol için sayaç koyabilecektir.

C) Müşterilere enerji, rıhtımdaki alçak gerilim (0.4 kV) saha dağıtım panosundan karşılanır. Enerji kullanacaklar, kendi temin ettikleri uygun özellikteki seyyar kablo ve fiş ile bu panolardaki uygun prize bağlantı yaparak enerji alacaktır.

D) Taleplerin Karşılanması;

MESBAŞ, elektrik enerjisi verilmesi hizmetine ilişkin talepleri sıra dahilinde ve liman sahası elektrik enerji kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesine MESBAŞ yetkilidir.


 


 

2.4    GEMİLERİN ATIKLARININ ALINMASI HİZMETİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 4 )

 

2.4.1  HİZMETİN KAPSAMI VE TANIMI :

          Gemi atıklarının alınması hizmeti; liman tekel hudutları içindeki gemilerin katı ve sıvı atıklarının MESBAŞ'a ait araç-gereçlerle gemilerden alınması hizmetini ifade eder.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2004 tarih 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların kontrolü Yönetmeliği" hükümleri bu tarife için geçerlidir.

Ayrıca ; 2872 sayılı Çevre Kanunu; 13.05.2006 tarih 26167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26.04.2006 tarih 5491 sayılı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " hükümleri ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2009 tarih 27249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğ hükümleri ile dönem içerisinde yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri, bu tarife konusu olan taraflar için geçerlidir.

 

2.4.2  ESAS ÜCRETLER :

                                 

 

                  

GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ TABLOSU

 

  

 

 

 

 

GRT

1. Kısım

2. Kısım

 

 

 

Sabit Ücret

(€ )

Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3)

Atık Ücreti (€/m3)

 

MARPOL EK-I

 

(sintine suyu, atık yağ, slaç)

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

MARPOL EK-I

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

Slop, kirli balast

Sintine suyu slaç, atık yağ

0-1000

 

80

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

1001-5000

 

140

3

2

1

5001-10000

 

210

4

3

2

10001-15000

 

250

5

4

2

15001-20000

 

300

6

5

2

20001-25000

 

350

7

5

3

25001-35000

 

400

8

6

3

35001-60000

 

540

10

10

4

60000-üstü

 

720

13

15

5

 


 

* Verilen atığın miktarı küsuratlı ise üst tam sayıya tamamlanır.

  Örn:    0,2 m3 atık  ð 1 m3  atık  sayılacaktır.

             1,3 m3 atık  ð 2 m3  atık  sayılacaktır v.b

 

 

 

2.4.3 ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1- Serbest Bölge limanına gelecek olan gemiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi'ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

2- Tüm gemiler, atık verilip verilmediğine bakılmaksızın Tarife Tablosu'nun "1. Kısım" da belirtilen oranlardaki sabit ücreti ödemek zorundadır.

3- Sabit ücret ödeyen gemiler, Tarife Tablosu'nun "1. Kısım" da belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Tarife Tablosu'nun "2. Kısım" da belirtilen m3 başına ücret ilâve olarak alınır.

4- Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler.

5- Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Tarife Tablosu'nun "2. Kısım" da belirtilen m3 ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemilerine, atık türüne göre Tarife Tablosu'nun "2. Kısım" da belirtilen m3 ücretinden %50 indirim uygulanır.

6- Ülkemizin herhangi bir limanında sabit ücret ödeyen ve doğrudan o limandan Serbest Bölge Limanına gelen geminin atık vermek istemesi durumunda, Tarife Tablosu'nun "1. Kısım" da belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, "2. Kısım" da belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

7- Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Serbest Bölge Limanına gelen gemilerden "1. Kısım" da belirtilen sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre "2. Kısım" da belirtilen m3 başına ücret öderler.

8- İşletme imkânlarının olması halinde,  atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır. Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3'tür.

9- Serbest Bölge Limanına yanaşmış gemilerden, atık alma gemisi (hizmete girmesi halinde) ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

10- Mesai saatleri Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 17:00 arasıdır.

11- Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

Hizmetin başlangıcının tatil saatleri içinde olması halinde, hizmetin tamamlanması normal mesai saatlerine denk gelse dahi zamlı ücret uygulanır.

Hizmetin başlangıcının normal mesai saatleri içinde olması ancak hizmetin bitişinin tatil saatlerine denk gelmesi halinde de  ücret hesaplaması, hizmette geçen mesai dışı ve içi zamanın oranlamasına göre yapılacaktır.

12- Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. MESBAŞ'ın imkânlarının olması halinde, açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

Atık alımına başladıktan sonra;

 

- slop

 

10 saat

 

- atık yağ

2 saat,

 

- kirli balast

10 saat,

- zehirli sıvı atık

4 saat

 - sintine suyu

 

4 saat,

- pis su

4 saat,

- slaç

4 saat,

- çöp

1 saattir.

13- Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapılabilir.

14- Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca, mevcut imkânlara göre belirlenir. Anlaşmazlık durumunda Mersin Valiliği'nin belirleyeceği ücret uygulanır.

15- Atık alım hizmet ücreti geminin acentası tarafından MESBAŞ'ın ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.

 

2.4.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

Tablodaki ücretlere, katı ve sıvı atıkların gemiden alınması hizmetinin yerine getirilmesinde MESBAŞ'ca kullanılan her türlü araç-gereç, seyyar tanker vb. vasıta ve personel ücretleri dahildir.

B) Hizmet Ücretinin Tahsili;

    Hizmet ücreti, hizmete başlanmadan önce gemi kaptan veya acentası tarafından MESBAŞ'ın ilgili banka hesabına yatırılacaktır.

C) Hizmetin Yerine Getirilmesinde Sıra;

MESBAŞ, atıkların alınması hizmetini, limanın iş kapasitesine göre ve gemilerin atık verme talep sırasını ve verilecek atık miktarlarını dikkate alarak karşılar.

D) Gemilerin Uymak Zorunda Olduğu Hususlar;

Atıklarını verecek gemiler:

-Katı atıklarını, ağzı kapalı variller, naylon veya benzeri torbalar veya kaplar içinde lumbar ağzı veya iskele başında ve MESBAŞ ile kararlaştırılan saatte,

-Sıvı atıklarını, bunları alacak seyyar tankerin gemi bordasına yanaştığı anda sintine vericisi ile flanşını ve sintine devresini hazırlamış olarak verecek şekilde,

tüm hazırlıklarını yapmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan gemilerin atıkları MESBAŞ'ca uygun görülecek zamanda alınır.

 

2.4.5  GENEL HÜKÜM  

  MESBAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan verilen Lisans çerçevesinde almaya yetkili olduğu atıklar için hizmet vermekle yükümlüdür.

 

  2.4.6.  AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER :

Atıklarını, ilgili Kanun ve bu Tarife hükümlerine göre vermeyen veya
denize boşaltarak su kirliliğine sebebiyet veren gemilere, 2872 Sayılı Kanun'un 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un değişik 20.Maddesi hükümleri ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'nın yürürlükte bulunan idari para cezalarına ilişkin
tarifeleri uygulanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EŞYA İLE İLGİLİ HİZMETLER

 

3.1 YÜKLEME-BOŞALTMA, ŞİFTİNG VE LİMBO HİZMETLERİ TARİFESİ

( Tarife No. 5 )

 

3.1.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, Serbest Bölge liman hudutları içinde MESBAŞ'a ait olan rıhtımlara yanaşan, kıçtan kara olan veya açıkta demirleyen gemilere eşyanın yükletilmesi ve boşaltılması hizmetleri ile şifting ve limbo hizmetlerini kapsar.

 

3.1.2  HİZMETLERİN TANIMI :

A) Yükleme - Boşaltma Hizmeti;

- Eşyanın, geminin yanına gelmiş kara veya deniz vasıtasından alınıp gemiye yüklenmesi, gemi ambar veya güvertesine istif edilmesi veya mukabili hizmetleri,

- Dökme katı eşya için vinç ile çalışan kavrama,  konveyör bant veya silobas' tan flexi boru ile işlem yapılmasını,

- Dökme sıvı eşya için sabit veya monte-demonte edilebilir boru hattı ile işlem yapılmasını,

- MESBAŞ'ca izin verilmesi halinde ; iş sahibine ait mekanik vasıta ve tesisler ;

   * Genel Kargo için konveyör bant, silobas'tan kompresör ile flexi

      boru ve ekipmanlar

   * Dökme sıvı eşya için sabit veya monte-demonte edilebilir boru hattı,

   * Dökme katı eşya için vinç ile çalışan kavrama,pnömatik, silobas' tan flexi boru vb

 

esaslı vb yapılan hizmetleri,

 

B) Şifting Hizmeti;

Bir gemideki eşyanın, bu gemiden aynı veya diğer ambar ve güverteleri arasında gemiden indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi hizmetlerini, (iş sahiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları şiftingler de bu kapsama alınır.)

C) Limbo Hizmeti;

İki geminin birbirine yanaşarak (aborda olarak) karşılıklı güverte veya ambarları arasında eşyanın bir gemiden boşaltılması ve diğer gemiye yükletilmesi hizmetlerini,

ifade eder.

  

3.1.3  ESAS ÜCRETLER :

ESAS ÜCRET TABLOSU

 


EŞYANIN CİNSİ

 

YÜKLEME

 

BOŞALTMA

 

İŞ SAHİBİNE AİT MEKANIK   VASITA VE TESİSLERLE   YAPILAN YÜKLEME - BOŞALTMA

 

 ŞİFTİNG

 

 LİMBO

 

AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA

TON/ABD DOLARI

 

Genel Kargo

 

  6,90

 

   6,90

 

4,90

 

6,65

 

9,40

 

Dökme Sıvı

 

3,35

 

3,35

 

2,10

 

--

 

--

Silobas ile getirilen dökme katı

 

3,35

 

3,35

 

1,95

 

 

 

Dökme Katı*

 

3,95

 

3,95

 

2,45

 

4,10

 

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

ADET ESASINA TABİ EŞYA

 

ADET/ABD

DOLARI

 

 

Otomobil, Pickup, Cip, Panelvan, Minibüs

Midibüsler ve ağırlığı 5 tona kadar araçlar

 

17,00

 

17,00

 

--

 

17,00

 

--

Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs

 

33,00

 

33,00

 

--

 

33,00

 

--

Çekici ile birlikte treyler (dorse)

 

43,00

 

43,00

 

--

 

43,00

 

--

Canlı Hayvan

5,00

5,00

--

--

--

Konteyner (Dolu)

110,00

110,00

60,00

90,00

120,00

Konteyner (Boş)

42,00

42,00

22,00

37,00

47,00

Konteyner bağlama/çözme pabuç takma/çıkarma Konteyner Başına (Gemideki tüm hareket üzerinden)


6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Kargo

 

 

YÜKLEME - BOŞALTMA

0-10 ton-ton başına  10 $

10-20 ton-ton başına 15 $

20-30 ton-ton başına  20 $

30-40 ton-ton başına  30 $

40-50 ton-ton başına  42 $

50-60 ton-ton başına  46 $

60-70 ton-ton başına  56 $

70-80 ton-ton başına  64 $

80-90 ton-ton başına  78 $

90-100 ton-ton başına 98 $

100-120 ton-ton başına 106 $

120-140 ton-ton başına 124 $

140-200 ton-ton başına 136 $

200 ton ve üzeri ton başına 182 $

 

Cetvelde yer alan ücretler beher yükleme veya boşaltma işlemi karşılığında ödenir

İŞ SAHİBİNE AİT MEKANIK VASITA VE TESİSLERLE YAPILAN

YÜKLEME - BOŞALTMA

0-10 ton-ton başına  5,50 $

10-20 ton-ton başına 7,50 $

20-30 ton-ton başına  10 $

30-40 ton-ton başına  15 $

40-50 ton-ton başına  21 $

50-60 ton-ton başına  23 $

60-70 ton-ton başına  28 $

70-80 ton-ton başına  32 $

80-90 ton-ton başına  39 $

90-100 ton-ton başına 49 $

100-120 ton-ton başına 53 $

120-140 ton-ton başına 62 $

140-200 ton-ton başına 68 $

200 ton ve üzeri ton başına 91 $

 

Cetvelde yer alan ücretler beher yükleme veya boşaltma işlemi karşılığında ödenir

 

*Serbest Bölge limanının uygunluğu ve işlemin yaratacağı çevre kirliliği

 şartları dikkate alınarak yapılıp/yapılmayacağına MESBAŞ tarafından karar verilir.

 

 

3.1.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

1) Eşyanın gemiye yükletilme ve boşaltılması hizmetlerinde gerekli olan her türlü araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü hizmetleri ile dökme eşyanın hap hizmeti ücretlere dahildir.

Ancak;

-Bu tarife kitabında ayrıca tarifeye bağlanmış olan hizmetlerin,

-Hizmetlerin yapılmasında kullanılacak yüzer vincin,

-Yükleme-boşaltma hizmetinin yerine getirilmesi için gemi ambarında temizlik yapılması, eşyanın hafifletilmesi ve kısaltılması gerekiyor ise bu işlemlerin,

-Gemi ambar ve gladoraların açılması, kapatılması,

-MESBAŞ'ca yapılması halinde, geminin yük ve ağır yük donanımının hazırlanması hizmetinin,

ücretleri, tablodaki ücretlere dahil olmayıp ayrıca alınır.

2) Deniz vasıtası ile yapılan yükleme-boşaltma hizmetlerinde;

Hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan deniz vasıtası, araç-gereç (gemi vinci dahil) ve deniz vasıtası personel ücretleri ile starya müddetleri esas ücretlere dahildir.

Ancak;

-Deniz vasıtasının gemiye, kıyıya ve bekleme yerlerine bir defadan fazla getirilip götürülmesi,

-Yüzer vincin,

-Sürstarya müddeti,

ücretleri, esas ücretlere dahil değildir.

3) İş sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerin durumu ve hizmetin hususiyeti itibarıyla, tesislerin kurulması, işletilmesi ve sorumluluğu iş sahiplerine ait olup, iş sahiplerince MESBAŞ'dan hizmet veya işçi isteğinde bulunulduğu takdirde, bu hizmet ve işçilerin ücretleri esas ücretlere dahil değildir.

Serbest Bölge liman sınırları dahilinde gemilere yükleme boşaltma amaçlı iş sahiplerince kurulan mekanik vasıta tesislerin işletilmesi ve sorumluluğu MESBAŞ'a ait olmak üzere  esas ücretler uygulanır.

-İş sahiplerince, gemilere yükletilecek veya gemilerden boşaltılacak dökme sıvının tahmini miktarı gemi yanaşma talebi aşamasında,kat'i miktarının da işlemin yapılmasını takiben bir gün içerisinde  yazılı olarak MESBAŞ'a bildirilmesi, evraklarının ibraz edilmesi ve en geç geminin yanaşma talebinin yapılması aşamasında yükleme/tahliye ücretinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. Bu yükleme-boşaltmanın MESBAŞ'a ihbar edilmeden yapıldığının tespiti halinde tahsili gereken ücret, esas ücretlerin 3 misli olarak alınır. Gemiye yapılan ihrakiye yüklemelerinde de aynı esas ve ücretler uygulanır.

-Birbirine rampa etmiş gemilerden, sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle limbo yapılması halinde, bir yükleme bir boşaltma ücreti alınır. Ancak gemilerden birisi 600 NT'dan küçük bir gemi veya deniz vasıtası ise tek ücret alınır.

4) Şifting Hizmetlerinde;

Eşyanın gemiden indirilmeksizin aynı gemi ambar veya güverteleri arasında yerinin değiştirilmesinde kullanılan araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü tablodaki ücretlere dahildir.

İş sahiplerinin gemi içinde yapacakları şiftinglerin MESBAŞ'ca tespit edilmesi halinde şifting ücreti %100 ilaveli olarak alınır.

Ancak, eşyanın gemiden indirilip, kara veya deniz vasıtası ile taşınarak tekrar yükletilmesi suretiyle yapılan hizmetler şifting sayılmayıp bu tür hizmetler için hizmetin çeşidine göre bir boşaltma ve bir yükleme ücreti alınır.

5) Limbo Hizmetlerinde;

Birbirine yanaşmış iki gemiden bir gemideki eşyanın boşaltılıp diğer gemiye yükletilmesi hizmetinde kullanılan her türlü araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü esas ücretlere dahildir.

 

B) MESBAŞ'ca İş Sahibine Verilecek İzin:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin MESBAŞ'ca yerine getirilmesi sırasında, işin veya eşyanın özelliğine göre gerektiğinde ve iş sahibinin istemi üzerine, iş sahibine veya gemiye ait eçhize, araç-gereç, insan gücünün kullanılmasına izin verilebilir. Bu takdirde bunların sorumluluğu iş sahibine aittir.

 

Kendilerine ait boru hatları ile yükleme/boşaltma yapılmasına izin verilen firmalar, tesislerinden gemi bordasına kadar bağlantı yapılan boru hattının emniyetinden ve güvenliğinden sorumludur. Yükleme ve tahliye süresince boru hattı boyunca gözetim elemanı bulundurmaları ve tehlike anında müdahale edici ekipman sağlamaları zorunludur.

 

Ancak;

MESBAŞ Yönetim Kurulunca yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin iş sahiplerince posta kurulmak suretiyle yapılmasına MESBAŞ'ca izin verilmesi halinde, esas ücretlerin %50 ‘si alınır.

 

 

C) Geminin Yük ve Ağır Donamının Hazırlanması:

MESBAŞ'ca geminin yük donamının hazırlanması ve bağlanması halinde her hizmet için 58,- ABD Doları, ağır yük donamının hazırlanması ve bağlanması için de her hizmet için 117,- ABD Doları ücret alınır.

 

D)Tekerlekli ve Paletli Araçların Ücreti:

Tekerlekli ve paletli araçların feribot, Ro-Ro ve benzeri tipteki gemilere kendi güçleri veya itici ve çekicileri ile yükletilip boşaltılması halinde esas ücretler uygulanır. Bu hizmetin MESBAŞ'a ait itici ve çekicilerle yerine getirilmesi halinde, esas ücretler %20 ilaveli olarak alınır.

Ancak;

-Tekerlekli ve paletli araçların kendi güçleri, itici veya çekiciler kullanılmaksızın yükletilip boşaltılması halinde, ağırlık esasına göre ücret alınır.

-Tekerlekli ve paletli araçlar yardımıyla konteyner veya Genel kargo eşya yükletilip boşaltılması halinde, yükletilip boşaltılan eşyaya ait ücret uygulanır.

 

E)Bekleme Ücreti:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin yerine getirilmesi için iş sahibinin isteği üzerine, MESBAŞ'ın işe tertip ettiği personel, araç ve gerecin, tarifenin Genel Esaslar Bölümü (1.5.9) maddesinde belirtilen nedenlerle bekletilmesi halinde, maddede belirtilen esaslara göre her bir posta için, o postada görevli memur ve işçiler (deniz vasıtası personeli dahil) ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve kesri için 50,-ABD Doları ücret alınır.

Ancak, yükletilecek veya boşaltılacak eşyanın tamamının yükletilmesi veya boşaltılmasının bitirilmesinden sonra meydana gelen MESBAŞ'ın uygun gördüğü boş beklemelerden ücret alınmaz.

 

F) Ücretlerin Kimden Alınacağı:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait ücretler gemi kaptanı veya acentasından veya adına yük gelen iş sahiplerinden tahsil edilebilir.

 

 

3.1.5  İLAVELİ ÜCRETLER :

A) -IMO' lu / tehlikeli proje kargo hizmet fiyatı üzerinden %20

     -ilâve vinç (beher ilave vinç başına) hizmet fiyatı üzerinden %50

     -proje kargonun denize indirilmesi veya çıkarılması hizmet fiyatı üzerinden %150

   ek ücret tahsil edilir.

 

  * Kendi imkanları ile (MESBAŞ'ın onayı gemi veya sahil vinci ile elleçleme) proje kargo yükü yapan müşterilere %50 indirim yapılır.

 

B)Hafif veya hacimli Genel Kargo yükleri için aşağıda yer alan ek ücretler uygulanır ;

* Beher parçası 55 kg ve daha hafif ambalajlı olan çuvallı/kolili yükler için tarife üzerinden %100 fazlası;

     Kullanıcı/emtia sahibi sayısına bakılmaksızın toplam gemi yükü tonajı üzerinden ek ücret yansıtılır.

  * Kendi imkânları ile (MESBAŞ'ın onayı gemi veya sahil vinci ile elleçleme) kargo yükü yapan müşterilere tarife üzerinden %50 indirim yapılır.

   * 20 metreden uzun Genel Kargo yüklerine % 100 zamlı tarife uygulanır.

   * Soğutulmuş/Dondurulmuş (gemi ambarında çalışması özel donanım gerektiren) yüklere %20 zamlı tarife uygulanır

C) Tehlikeli eşya (suni gübre hariç), tehlikeli eşya yüklü tekerlekli paletli araçlar ve IMO'lu tehlikeli eşya yüklü konteynerler ile gasfree yapmamış boş tank konteynerlerin:

- Yükleme – boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait esas ücretler %20,

- Yükleme-boşaltma şifting ve limbo hizmetlerinin deniz vasıtası ile yapılması halinde esas ücretler % 40,

ilâveli olarak alınır.

 

D)Muz tahliyesinde dökme kutulu eşya tahliyesinde ; bandaj vb malzemeler MESBAŞ tarafından temin edilmek üzere, gemi ambarında malların özel paletlere konulup bandajlanarak hazır palet haline getirilmesi işlemi için esas tarife üzerine ton başı 1,10 ABD Doları fark ücret alınır.

 

E)Muz tahliyesinde sarı muz kutularının ayrıştırılması talep edilir ise beher kutu için 0.20 US$ tahsil edilir.

 

F)Rıhtımda gemiden boşaltılan malın doğrudan Serbest Bölge dışına çıkışı yapılmak üzere yüklemeleri için araç başı 45 US$ tahsil edilir.

 

G)Gemi-Terminal (Konteyner istif) sahası arasında beher konteyner transferinde konteyner başı 30 US$ tahsil edilir.

 

3.1.6  MUAFİYET :

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinde kullanılan tekerlekli ve paletli araçların, hizmet esnasında gemiye girip çıkmalarında yükleme-boşaltma ücreti alınmayacaktır.

 

3.1.7  SERBEST BÖLGE İÇİ NAKLİYE :

Serbest Bölge deniz veya kara Giriş/Çıkış kapılarından itibaren Bölge içi her türlü nakliyede alınacak ücret; malın cinsine, hacim/ağırlık oranına ve günün şartlarına göre tespit edilir.

  

3.1.8  GÜVENLİK BEDELİ

İlgili kamu kurumunun belirleyeceği mevzuat düzenlemeleri gereğince tahsilat yapılacaktır.

 

3.1.9  İHRAKİYE BEDELİ

Müşteri tarafından tedarik edilen ihrakiyenin, kendilerine ait mekanik cihazla gemiye yüklenmesi karşılığında 5,40 US$/ton ücret alınır.

 

  3.1.10. ARAÇ BEKLEME

         İş sahiplerince talep edilen hizmetin tamamlanması sonrasında liman sahasını terk etmeyen araçların liman sahasında beklemesi karşılığında 20,00 US$-araç/gün başı ücret alınır.

 

© Copyright 2012 Mersin Serbest Bölge İşleticisi A. Ş.

Anasayfa  |  Kullanıcı Firmalar  |  Mersin  |  Haberler  |  Foto Galeri  |  İletişim