Hizmet Tarifeleri (2022)


Döküman Olarak İndirin

Döküman Olarak İndirin

MESBAŞ

MERSİN SERBEST BÖLGESİ HİZMET TARİFELERİ (2022)

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 • AMAÇ VE KAPSAM

Bu tarifenin amacı, MESBAŞ'ın kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar ile Ana Sözleşmesinde belirlenen ve kendisine işletme izni verilen Serbest Bölge Alanı, Serbest Bölge Molü (rıhtım ve geri sahası), terminal sahası, kullanıcı firma bina ve depoları ile ilgili diğer tesislerde yapacağı iş ve hizmetler ve firmaların talep edecekleri hizmetlerin ücret ve uygulama esaslarını düzenlemektir.

 • HUKUKİ DAYANAKLAR

Bu tarifenin hukuki dayanakları şunlardır:

 1. 06 Haziran 1985 gün ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu,
 2. 10 Mart 1993 gün ve 21520 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği,
 3. Mersin Serbest Bölgesi ile ilgili 03.11.1983 gün ve 83/7285 sayılı, 04.03.1985 gün ve 85/9200 sayılı ve 27.11.1995 gün ve 95/7522 sayılı, 15.05.2006 tarih ve 2006/10456 sayılı, 13.09.2010 tarih 2010/925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları,
 4. MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi'ne Mersin Serbest Bölgesini işletme izni veren 31.10.2016 tarih 2016/9458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 5. Ticaret Bakanlığı ile MESBAŞ arasında imzalanan 30.12.2016 tarihli Kuruluş ve İşletme Sözleşmesi,
 6. MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi'nin Ana Sözleşmesi.
 • TATBİK ŞEKLİ

Bu tarife gereğince yapılacak hizmetler, yukarıdaki mevzuatla verilen yetkiler ve tarifenin ilgili bölümlerinde belirtilen tatbik şartlarından başka, bu konulardaki diğer ilgili mevzuat hükümlerine de tabidir.

Tatbikatta farklılık gösteren konular ve esaslar ilgili maddelerde belirtilmiştir.

İşbu Tarife, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü  ile MESBAŞ arasında imzalanan 30.12.2016 tarihli B.K.İ. Sözleşmesine dayanak teşkil eden fizibilite verilerinde yer alan rakamlardan daha az olmayacaktır.

 • TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu tarifede adı geçen:

1.4.1  "MESBAŞ";

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi'ni,

1.4.2  "İşletme";

Hizmetin yapıldığı Mersin Serbest Bölgesi'ni

1.4.3  "Gemi", "GRT" (Gross Ton), "NRT" (Net Ton);

IMO'ya (Uluslararası Denizcilik Teşkilatı) göre tanımlanan araç ve hacimleri,

1.4.4  "Deniz vasıtası";

Gemilerin limana alınıp yanaştırılması ve ayrılmasında veya aracılığı ile yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetleri ile taşıma hizmetlerinde kullanılan her türlü makinalı ve makinasız deniz araçlarını,

1.4.5  "Gemi Şiftingi";

Görülecek lüzum üzerine geminin yerinin değiştirilmesini,

1.4.6  "Eşya";

Taşınabilen her türlü maddi kıymetleri,

A)GENEL KARGO ,

  Dökme Katı, Dökme Sıvı, adet esasına tabi eşya dışında kalan; paletli yükler, bigbagli ve çuvallı yükler, variller (200lt’lik), IBC sıvı yük tankları, levha sac, paket sac, rulo sac, mermer, kasalı/bundle/moloz mermer, bağlı külçe metaller, ingot/blok metaller, bağlı profil, boru, kasalı/sandıklı cam, çubuk demir, filmaşin, firkete/inşaat demiri, slab demir, kütük demir, bobin kağıt, rulo halinde yük (kumaş, taşyünü), makaralı yük, araç lastiği, bağlı/balyalı yük (saman, kamış, pamuk), kolili/kutulu yük, odun, tomruk, sunta, raylar genel kargo olarak sınıflandırılır.

B) PROJE KARGO

  Dökme Katı, Dökme Sıvı, adet esasına tabi eşya ve Genel Kargo dışında kalan yükler ve ağırlığına bakılmaksızın bunların mütemmim cüzleri.

  Örnek: Makineler ve makine parçaları, vinç ve parçaları, transformatör, tesis/fabrika donanımları ve ekipmanları, kazan, beton santrali, çimento değirmeni, kasalı-sandıklı yükler, direkler, fırın, enerji santrali ekipmanları, petrol ve gaz kuyusu ekipman ve gaz/sondaj vb. boruları, silindirik tanklar, prefabrik yapılar, mobolar, ofis konteynerler, petrol platform parçaları, vinçle veya iş makinası ile elleçlenen her türlü taşıt veya araçlar ve benzeri ağır ve/veya hacimli ve/veya hassas elleçleme gerektiren yükler.

B) "Tehlikeli Eşya";

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği'nin 32. maddesi dikkate alınarak IMO'ya göre tanımlanan eşyayı,

C) “Soğutulmuş veya Dondurulmuş Eşya";

Soğuk hava depolarında olduğu gibi muhafazası özel tertip ve tesis gerektiren eşyayı,

D)"Dökme Eşya";

*Dökme Katı Eşya: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme - tahliyesi mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi katı maddeler ile yükleme - tahliyesi kavrama, kazan, kepçe vb. araçları gerektiren maddeler ve big-bag vb. araçlarla getirilip pimi açılarak gemiye dökülen eşyadır.

*Dökme Sıvı Eşya: Ambalajlanmamış ve genellikle yükleme - boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi sıvı eşyadır.

1.4.7  "Treyler";

Feribot, Roll-on/Roll-off veya benzeri tipte gemilere, çekici veya itici bir araçla hareket ettirilerek yükletilen veya boşaltılan ve çekici veya iticiden ayrılabilen, yük taşımaya uygun kapalı veya açık yeri bulunan taşıma araçlarını, (kamyon dahil)

1.4.8  "Tekerlekli ve Paletli Araçlar";

Çeşitli hizmet tarifelerinde adet üzerinden ücrete tabi tutulan eşya taşımaya mahsus treyler de dahil, yük taşımaya mahsus olmasa bile, kendi tekerlek ve paletleri üzerinde gemiye yükletilip boşaltılan (motorsiklet, bisiklet ve triportör gibi araçlar hariç) vinç, traktör, greyder, loder, silindir, vagon, lokomotif, otomobil gibi araçları,

1.4.9  "Mekanik Vasıta ve tesisler";

Dökme sıvı ve silobas ile gelen dökme katı eşyanın elleçlenmesinde kullanılan boru hatları ve flexi borular, Dökme katı eşyanın elleçlenmesinde kullanılan, konveyör , pnömatik ve  benzeri araç ve gereçler, 

1.4.10 "Araç ve Gereçler"

Mekanik vasıta ve tesisler dışında, eşyanın elleçlenmesinde kullanılan her türlü (vinç, forklift, loder, kavrama v.b.) araç gereçleri,

1.4.11 “SBİF” Serbest Bölge İşlem Formu ;

       Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı “SBBUP” kapsamında ve bilgisayar ortamında hazırlanmış Serbest Bölge Müdürlüğü’nce onaylı 7 nüsha İşlem Formu’nu,

1.4.12 "Daimi Depozito";

Belirli bir hizmete değil, belirli bir sürede çıkabilecek bir veya birden fazla hizmete karşılık olmak üzere MESBAŞ'a yatırılan global bir parayı,

1.4.13 "Gün";

Bir takvim gününü, (gün kesirleri tam gün sayılır) ifade eder.

1.5  GENEL HÜKÜMLER

1.5.1  İŞ İSTEĞİNDE BULUNMA :

 1. Gemi ve Gemi Yükü ile İlgili İstekler ; Gemi kaptanı, gemi acentası veya eşya sahibi tarafından hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önce en geç saat 14:00'e kadar , Serbest Bölge Müdürlüğü nezdinde ilgili işlemlerin tamamlanıp, MESBAŞ’dan yazılı olarak iş isteğinde bulunulması, tarife gereğince ödenmesi gereken ücretlerin ödenmesi, gemi limana yanaşmadan 24 saat önce gemi ve gemiye yükletilip boşaltılacak eşyaya ilişkin belgelerin MESBAŞ'a verilmesi zorunludur.
 2. Bölge İçi Depo ve Terminal Sahaları İçin İstekler ; Serbest Bölge Müdürlüğü nezdinde ilgili işlemlerin tamamlanıp , online MESBAŞ İş Talep Portal üzerinden sisteme girişi yapılır. Bunun için kullanılan internet tarayıcı uygulama yazılımlarının adres kısmına http://talep.mesbas.com.tr:8077 yazılır. İşlem formlarına bağlı hizmet talepleri, hizmet verilecek zamandan en az 4 saat önceden MESBAŞ’a iş ile ilgili ücretlerin yatırılması ve iş talebinde bulunması zorunludur. MESBAŞ İş Talep Portal kullanım kılavuzuna mesbas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

1.5.2  İŞ İSTEĞİNİN KARŞILANMASI :

 1. Gemi ve gemi yükü ile ilgili olarak hizmetin yapılacağı günden en az bir gün önce ve en geç saat 14:00'e kadar,
 2. Depo ve Terminal yükleri ile ilgili olarak hizmetin yapılacağı zamandan en az 4 saat önceden,

bildirilecektir. Bu sürelerde başvurusu yapılmayan ve iş isteğinde bulunma şartlarına uymayanların, iş istekleri karşılanmayabilir.

MESBAŞ, iş isteklerini sıra dahilinde ve imkanları ölçüsünde karşılar.

MESBAŞ tarafından yazılı olarak karşılanamayacağı belirtilen iş talepleri ile ilgili işler Bölge Müdürlüğü'nün izni ile kullanıcı tarafından yapılır. İş isteğinin zamanında yapılmamasından doğacak bütün sorumluluk, istek sahibine aittir.

Bir işe tefrik edilecek işçi postası ile araç ve gereçler hizmetin çeşidi gemi ve yükün özelliği dikkate alınarak, MESBAŞ'ca tayin edilir.

1.5.3  GEMİLERİN RIHTIMLARA YANAŞMA SIRALARI :

Genel kural olarak, gemilerin rıhtımlara yanaşma sıraları, limana geliş zamanlarına göre düzenlenir.

Gemilerin veya yükün özelliğinden dolayı, gerektiğinde gemilere öncelik tanınmasına, MESBAŞ'ca karar verilebilir.

Bir geminin geliş sırasına uygun olarak yanaşma sırası alabilmesi için, Serbest Bölge mevzuatına uygun olarak işlemlerini tamamlayıp iş isteğinde bulunulması ve tarife gereğince ödenmesi gereken ücretin, geminin gelişini takip eden ilk iş günü içinde MESBAŞ'a ödenmesi zorunludur. Aksi halde, sırada kendisini takip eden ve yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmiş olan gemi, bu geminin sırasını alır. Yukarıda belirtilen işlemleri geciken gemi, işlemlerinin tamamlanmasını takiben sıraya girer. Gemilerin geliş sıraları konusunda anlaşmazlık olması halinde, mahalli Liman Başkanlıklarınca yazılı olarak verilen bilgi esas tutulur.

İş Sahipleri, yükleme ve boşaltma ile ilgili hazırlıklarını ve bu konudaki tedbirlerini, limanın günlük elleçleme kapasitesine göre ayarlamaya ve MESBAŞ'ca tespit edilecek çalışma saatlerine uymaya mecburdurlar. Buna uymayarak yükleme ve boşaltma hızının düşmesine sebebiyet verenlerin gemilerini açığa almaya ve bunun yerine sırada olan diğer gemileri yanaştırmaya, Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verilmek kaydıyla MESBAŞ yetkilidir. Bu sebeple ortaya çıkacak tüm masraflar iş sahibine ait olacaktır.

1.5.4  MESBAŞ’A VERİLMESİ GEREKLİ BELGELER :

A) Deniz yoluyla gelen/giden eşya için;

  1.Gemi Geliş Dilekçesi                 (1 nüsha)

  2.Gemi Yanaşma/Ayrılma Formu           (1 nüsha)

  3.SBİF-Serbest Bölge İşlem Formu       (1 nüsha)

  4.Kargo Planı                          (1 nüsha)

  5.Deniz Manifestosu                    (1 orijinal + 1 Türkçe nüsha)

  6.Özet beyan                           (1 nüsha)

  7.Gemi Katı/Sıvı Atık Formu            (1 nüsha)

  8.Gemi Tonaj Sertifikası               (1 nüsha)

  9.Varsa ilgili diğer belgeler.

 B) Kara yoluyla gelen/giden eşya için;

  1.SBİF-Serbest Bölge İşlem Formu       (1 nüsha)

   

1.5.5  EŞYANIN TESLİM ALINMASI VE TESLİM EDİLMESİ İŞLEMLERİ :

Eşyanın teslim alınması ve teslim edilmesi işlemleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Gemiye yükletilecek ve iş sahibine ait araçlar ile depodan veya terminalden gelen eşyanın gemiye teslimi, gemi bordasında yapılır.
 2. Gemiden boşaltılacak eşya, gemi önünde kullanıcılara ait araçlar üzerinde teslim edilir.
 3. Karayoluyla gelip, kullanıcı depolarına alınacak eşyanın teslimi, depolama yerlerinin girişinde yapılır (Bölge kapısı-depo arası taşıma ve gözetim sorumluluğu mal sahibine aittir).
 4. Karayoluyla gidecek eşyanın teslimi depolama veya işyerlerinin çıkışında yapılır (Depo-Bölge kapısı arası taşıma ve gözetim sorumluluğu mal sahibine aittir).
 5. Eşya, MESBAŞ'ca dış görünümleri ve ambalajları itibarıyla teslim alınır ve teslim edilir. Bu tür eşyanın muhteviyatından veya ağırlığından dolayı MESBAŞ sorumlu değildir.

MESBAŞ'ca teslim alınan eşya hasarlı veya noksan ise, tesbit tutanağı düzenlenir ve eşya sahiplerine veya temsilcilerine bu tutanağa göre teslim edilir. Eksiklik tutanağının bir nüshası Serbest Bölge Müdürlüğü’ne ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü’ne gönderilir.

 1. F) Serbest Bölge içerisinde iş sahibi tarafından yapılan eşya nakliyesinde, nakliye sorumluluğu ve buna bağlı olarak eşyada gelebilecek hasar veya eksikliklerden iş sahibi sorumludur.

1.5.6  TARİFE ÖLÇÜLERİ VE MİKTARIN TAYİNİ :

Bu tarifede gösterilen ücret tahakkukuna esas ölçüler, ilgili hizmet tarifelerinde gösterilmiştir.

 1. Gemiye ilişkin hizmetlerin ücret tahakkukunda; gemi tipi Gemi Klas Sertifikalarına göre belirlenecektir. Sertifikada birden fazla gemi tipi belirtilmesi halinde yüksek fiyatlı tarifeye sahip olan kullanılacaktır.
 2. Gemilerin rıhtım ve ekipman planlamasına ilişkin bilgilerde yanlışlık ve eksiklik olması halinde (draft, airdraft, en, boy, ambar kapağı cinsi, gemi vinci vb) doğacak her türlü ilave masraf (şifting, bekleme vb iş kaybı) beyan sahibine ait olacaktır.
 3. Eşya miktarının tayininde; belgelerinde yazılı olan ağırlık, hacim ve adet esas alınır. Belgelerinde sadece metreküp olarak belirtilen kereste ve benzeri eşyanın ağırlığı, özgül ağırlıkları ile hacimlerinin çarpılması suretiyle bulunur. Ancak fire vermesi mutad eşya ile tamamı tartılan eşyanın ağırlığı tartı sonucunda tespit edilir. Bu durumda tartı sonucu bulunan ağırlık esas alınır.

Ayrıca çeşitli hizmet tarifelerinde adet esasına tabi olan treylerlerin iç içe veya üst üste konulmak suretiyle elleçlenmesi durumunda, resmi belgelerinde yazılı miktarları üzerinden ücrete tabi tutulur.

Belgelerinde belirtilen miktarı MESBAŞ kabul edip etmemekte serbesttir. Ücret tahakkuklarında ağırlık ölçüsü ton (1000 kilogram) olup, ücrete tabi en az ağırlık 100 kilogramdır. 100 kilogramdan sonraki ağırlık kesirleri üst 100 kilograma yuvarlatılır.

1.5.7  YANLIŞ BEYAN :

Bu tarife kitabındaki hizmetlere ilişkin iş isteklerinde iş sahibinin ücret tahakkukuna esas olmak üzere MESBAŞ'a ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu, MESBAŞ araştırma hakkına sahiptir. MESBAŞ'ca yapılan tespitte nihai belgeye göre farklılıklar saptanır ise, yanlış beyanın ücret tahakkukunda meydana getirdiği ücret farkı %100 ilaveli olarak alınır. (Gemilerin GT'sine ilişkin bildirimler hariç) Ancak, miktar bildirimlerinde en çok %5'e kadar olan farklılıklarda yapılan işlemlerin ücretleri için ilave ZAMLI ücret alınmaz.

MESBAŞ'ca yapılan tespitten önce (ambarlama yerlerine alınmaması gereken eşya hariç) yanlışlığın düzeltilmesi halinde, yukarıdaki ilave ücretler uygulanmaz.

1.5.8  SORUMLULUK :

Gemi kaptan veya acentaları ile eşya sahipleri, temsilcileri veya namlarına hareket edenlerin, serbest bölge kullanıcı firma ve temsilcilerinin yürürlükteki mevzuat ve bu tarifede belirtilen usül ve esaslara uymamalarından veya kusurlu hareketlerinden doğacak idari,  maddi, cezai ve hukuki her türlü sorumluluk ( gümrük yaptırımları dahil ) kendilerine aittir.

Limanda iş talep ve takip eden acentalar, tarife gereği tahakkuk eden tüm ücretleri ödeme hususunda donatanla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

1.5.9  BEKLEME VE BEKLEME ÜCRETİ :

Bekleme; yazılı iş isteği üzerine MESBAŞ'ın işe tertip ettiği personel ile araç ve gereçlerin, MESBAŞ'a ait mekanik vasıta ve tesislerin, MESBAŞ'ın kusuru, yasal engeller, hizmetin görülmesine mani olacak derecede hava muhalefeti ve Bölge elektriğinin kesilmesi hariç olmak üzere, gemi kaptanı veya acentası ile eşya sahibi veya temsilcisinin kusurlarından dolayı bekletilmesidir.

Hava muhalefetinden dolayı yapılan beklemelerde, hava muhalefetinin varlığı işin veya eşyanın özelliğine göre MESBAŞ'ca tespit olunur.

Yukarıda belirtilen beklemeler, düzenlenen bir tutanakla tespit edilir. Düzenlenen tutanakta tarafların imzalarının bulunması gerekir. Taraflar arasında ihtilaf doğması halinde, tutanağa şerh düşülebilir. Gemi sahibi, acenta veya eşya sahibinin imzadan imtina etmesi halinde, tutanağı tanzim eden MESBAŞ görevlileri bu durumu tutanağa yazar ve tutanağın bir nüshası ilgililere verilir.

Ancak, gemi kaptanı veya acentası ile eşya sahibi veya yetkili temsilcilerinin tutanağın tespiti anında hizmet mahallinde bulunmaları şarttır. Aksi halde MESBAŞ'ca yapılacak tespite itibar olunur.

Bir şift içerisinde her posta için ve ilgili hizmet tarifelerinde bekleme ücreti belirtilen her hizmet için toplam 1 saat'e kadar olan (1 saat dahil) beklemelerden ücret alınmaz. Beklemenin 1 saati geçmesi halinde, geriye dönük tüm bekleme süresi dahil posta başına, beher saat için (kesirler tam saate tamamlanacaktır ) ücret alınır.

Ancak eşyanın şift bitiminden önce bitirilmesi halinde bu süreye ait beklemeler ile esas ücretlere dahil olduğu belirtilen işlerde iş sahibinin kusuru dışındaki nedenlerle meydana gelen beklemelerden ücret alınmaz.

1.5.10 ÜCRETLER :

Hizmetlere ilişkin ücretler, ilgili hizmet tarifelerinde belirtilmiş olup, bu ücretlerin tayin, tahakkuk ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

A) Esas ücretler:

MESBAŞ'ca verilen hizmetlerin esas ücretleri tarifelerin ücret tablolarında gösterilmiştir.

Hizmetin özelliği veya eşyanın niteliğinden dolayı, ilave ve indirimli ücret uygulaması, esas ücretler üzerinden yapılır.

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise, indirimlerden yalnızca en yüksek olanı uygulanır.

Ancak, bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları arasındaki (+,-) fark esas ücrete uygulanır.

B) Ücret Birimi:

Bu tarifedeki hizmetlere (4.2 Gemilerden Atık Alım Tarifesi hariç)  ilişkin ücretlerin birimi ABD Doları olup, ücretler ABD Doları veya T.C. Merkez Bankası'nca uygulanan günlük çapraz kur üzerinden diğer konvertibl yabancı paralardan veya Türk Lirası olarak ödeme tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden tahsil edilir.

C) Depozito ve Mahsup:

İstek sahiplerince talep edilen hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin tamamının, hizmetin ifasına başlamadan önce ödenmesi zorunludur.

Ancak, ücretlerin önceden tahakkuk ettirilmesi mümkün olmayan hizmetler için alınması gereken ücretlere karşılık %10 fazlası ile hesaplanan para miktarının, depozito olarak yatırılması gereklidir.

Depozito mahsup işlemi, hizmetin bitimini takip eden en geç 10 gün içerisinde MESBAŞ'ca yapılır.

 D) Ücret Kesirleri:

Hizmet ücretlerinin tahakkukunda;

* ABD Doları ile yapılan işlemlerde ; 1-99 cent'e tekabül eden küsuratlar 1.-ABD Dolar'ına yuvarlatılır. Ücretlerin Türk parasına çevrilmesinde meydana gelen kuruş kesirleri de bir üst TL değerine yuvarlatılır.

* Euro ile yapılan işlemlerde ; 1-99 cent'e tekabül eden küsuratlar 1.-Euro ‘ya yuvarlatılır. Ücretlerin Türk parasına çevrilmesinde meydana gelen kuruş kesirleri de bir üst TL değerine yuvarlatılır.

 E) Ücretlerin Kimden Alınacağı:

Bu tarifede belirtilen hizmetlere ilişkin ücretler, tarifelerinde kimden tahsil edileceği hususunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, istek sahibinden alınır.

 F) Ücretlerin Ödenmemesi:

Tarife hizmetlerinin yapılmasından dolayı tahakkuk ettirilen ücretleri ödememiş olanların diğer hizmet talepleri, MESBAŞ'a olan borçları tamamen ödenmedikçe yerine getirilmez ve bu ücretlerin ödenmesi için gönderilen tebligatın, tebellüğ tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun son ödeme tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ödenmemesi halinde, yasal takibe geçilir.

Tahakkuk sonrası çıkabilecek farklardan dolayı tahakkuk eden alacaklar da bu hükme tabidir. Alacaklarda uygulanacak faiz oranı olarak, hesaplamanın yapıldığı ay itibarıyla ; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası  tarafından açıklanan  “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı” esas alınır.

1.6  HİZMET YERİNİN VEYA ŞEKLİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

Gemi ve yüklerine verilen hizmetin Mersin Limanında yapılması veya MESBAŞ'ın uygun görmesi ile İşletme'de Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.tarafından yapılması halinde, bu hizmetler için en fazla Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Hizmet Tarifesi'nde belirtilen ücretler uygulanır.

1.7  TARİFELERE BAĞLANMAYAN HİZMETLER

Bu tarifede yer almayan bir hizmetin talep edilmesi ve MESBAŞ'ca bu talebin yerine getirilmesi halinde, bu hizmetin ücreti; şayet bu tarifede yer alan benzer bir hizmet var ise buna kıyasen, yoksa MESBAŞ'ca günün piyasa ve ekonomik şartları dikkate alınarak tespit edilir.

1.8  DİĞER HÜKÜMLER

MESBAŞ, bu tarifede yazılı hizmetleri bizzat yapabileceği gibi, bir başka kişi veya kuruluşa da yaptırabilir. Bu takdirde, ilgili kişi veya kuruluş MESBAŞ'ın bu tarifede yazılı görev ve sorumluluklarını aynen üstlenmiş olur.

1.9 TARİFENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Bu tarife, 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Bu tarife gereğince yapılacak hizmetler ve hizmetlerin seviyesi, tarifenin ilgili bölümlerinde belirtilen tatbik şartlarından başka, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği hükümlerine de tabidir.

1.10 MESBAŞ’A VERİLECEK YETKİ

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin , "Mersin Liman Hizmetleri Tarifesi" nde yapacağı değişikliklere paralel olarak, MESBAŞ, bu tarifenin ilgili bölümlerinde Serbest Bölge Müdürlüğü’ne bilgi vermek kaydıyla değişiklik yapabilir.

İş Hacminin ve ekonomik durumun gerektirdiği hallerde bu tarife ücretlerinde indirim yapmaya MESBAŞ Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

GEMİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

2.1.(A)PİLOTAJ (KILAVUZLUK) HİZMETLERİ

( Tarife No. 1 )

     T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI -Mersin Liman Başkanlığı’nın 02.08.2019 tarih 72232613-145.02-E.236 sayılı yazısı gereğince, Mersin Serbest Bölge Limanının da bulunduğu Mersin-2 hizmet sahasında kılavuzluk hizmetlerini yerine getirmek üzere resen yetkilendirdiği kuruluş/firma tarafından hizmet verilecektir.

Bu kapsamda Serbest Bölge rıhtımlarına yanaşacak gemiler için gemi acenteleri tarafından “T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi” hükümlerine göre başvuru ve işlem yapılması gerekmektedir.

 (B) RÖMORKAJ, PALAMAR, DEMİRLEME HİZMETLERİ

       T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI - Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Mersin Serbest Bölge Limanının da bulunduğu Mersin-2 hizmet sahasında romörkör hizmetlerini yerine getirmek üzere resen yetkilendirdiği kuruluş/firma tarafından hizmet verilecektir.

 Bu kapsamda Serbest Bölge rıhtımlarına yanaşacak gemiler için gemi acenteleri tarafından “T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi” hükümlerine göre başvuru ve işlem yapılması gerekmektedir.

2.2 BARINMA HİZMETLERİ (İŞGAL-FUZULİ İŞGAL) TARİFESİ

( Tarife No. 2 )

2.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ'a ait rıhtımlara rampa (aborda) veya kıçtan kara eden veya şamandıralara bağlanan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

2.2.2  HİZMETLERİN TANIMI :

A) İşgal;

Gemilerin kapsamda belirtilen hizmetin devamı müddetince barınmalarını,

B) Fuzuli İşgal;

Gemilerin kapsamda belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya MESBAŞ'ın izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini, ifade eder.

 

2.2.3  ESAS ÜCRETLER :

BARINMA ESAS ÜCRET TABLOSU

(US$)

   Esas Ücret                 Gün Başına

 

Gemi GRT

(Tablodaki GRT ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

 

Kabotaj Gemileri

 

 

 

Diğer Gemiler

 

 

0-1000

5.00

10.00

1001 ve üzeri

1000 GRT veya kesri başına 5.00 artış

1000 GRT veya kesri başına 10.00 artış

 

            Ek Ücret                       Gün Başına

Yükleme/tahliye operasyonu öncesi

veya sonrasında veya operasyon yapmaksızın rıhtımda barınma

1000 GRT veya kesri başına 100,00

 

  Fuzuli İşgal                   Saat Başına

Gemi GRT

(Tablodaki GRT’ler Harp Gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır.)

40.00  1000 GRT başına

 

0 – 1000

25.00 **

1001 ve üzeri

1000 GRT ve kesri için 25.00 artış

 ** Fuzuli işgal ücreti, asgari 625 USD’dan az olmamak üzere uygulanır, müteakip saatlerde de beher saat başı asgari 125 USD olarak eklenecektir.

2.2.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

 1. İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar;
 • Ücretlerin Kapsamı :

Gemilerin; MESBAŞ'a ait rıhtım, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

-Geminin bağlandığı veya demirlendiği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.

-Geminin barınma yeri değiştirildiği takdirde, tüm barınma süresi için yüksek ücret ihtiva eden barınma yerinin ücreti uygulanır.

-Gemiye verilecek hizmeti kolaylaştırmak amacıyla veya rıhtım su derinliğinin yetersizliği sebebiyle veyahutta herhangi bir nedenden dolayı deniz vasıtasının kullanılmasının talep edilmesi ve bu talebin MESBAŞ'ca kabul edilmesi halinde işgal ücreti %100 ilaveli olarak alınır.(Bu durumda deniz vasıtası için ayrıca ücret alınmaz.)

-Barınma yerlerinde bulunan bir geminin bordasına yanaşan bir başka gemiden, yanaşılan geminin bulunduğu barınma yeri gözönüne tutularak ücret alınır.

 • Barınma Yeri Sayılan Diğer Tesisler :

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyetteki sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır.

 1. Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar;
 • Ücretlerin Kapsamı :

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

-İşleri bittiği veya MESBAŞ'ca kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmemeleri veyahutta yer değiştirmeleri bildirildiği halde 3 saat içinde terketmemeleri ve/veya Resmi bir kuruluş tarafından yapılan

soruşturma çerçevesinde, yükleme/boşaltması durdurulan veya rıhtımdan ayrılmasına izin verilmeyen geminin, soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçen süre için fuzuli işgal ücreti alınır.

-MESBAŞ'ın izni olmadan işgal etmeleri halinde fuzuli işgal ücreti alınır

-İşgal ettikleri halde posta talep etmemelerİ halinde fuzuli işgal ücreti alınır

-Sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin, bu vasıta ve tesislerin hazırlanması için 3 saatlik bir süre sonunda yükleme-boşaltma yapmaksızın boşta beklemeleri veya işletmece verilecek tondan daha az yükleme-boşaltma yapmaları veya yükleme-boşaltmaya başladıktan sonra tekrar boşta beklemelerinde beher saat ve kesri başına fuzuli işgal ücreti alınır.

 • Hava Muhalefeti Nedeniyle Geminin Barınma Yerinden Ayrılması :

Gemiye, Liman Başkanlığı'nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 • Pilotaj ve Romorkaj Hizmetinin Verilememesi :

Pilotaj ve romorkaj almak zorunda olan gemilere, MESBAŞ'ın imkanlarının elvermemesi nedeniyle iş talebine uygun saatte hizmet verilememesi halinde, geminin bekletildiği süreler için fuzuli işgal ücreti alınmaz.

2.3 LİMAN SAHASINDA GEMİLERE VE DİĞER KULLANIM YAPANLARA TATLI SU VE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLMESİ HİZMETİ TARİFESİ

( Tarife No. 3 )

2.3.1  HİZMETİN KAPSAMI :

Bu tarife, Serbest Bölge liman hudutları dahilinde MESBAŞ'ca gemilere ve diğer kullanım yapanlara verilen tatlı su ve elektrik enerjisi hizmetlerini kapsar.

 

2.3.2  TATLI SU VERİLMESİ

ÜCRET TABLOSU

TON / ABD DOLARI

 

SUYUN VERİLİŞ ŞEKLİ

 

VANADAN

 

 

Min 10 ton olarak ücretlendirilir.

KARA TANKERİ İLE

 

Min 15 ton olarak ücretlendirilir.

DENİZ VASITASI İLE

 

Min 50 ton olarak

ücretlendirilir.

 

MERSİN

SERBEST

BÖLGE

LİMANI

 

6,00

 

10,00

 

16,50

 

UYGULAMA KOŞULLARI :

1) Ücret Tablosunun Kapsamı;

Tablodaki ücretlere; tatlı suyun yerel Belediye'den alınma ücreti, gemiye verilmesinde kullanılan, hizmetlerle ilgili her türlü tesis, araç-gereç ve personel ile kullanıldığı takdirde deniz vasıtası ücreti dahildir.

2) Ücretlerin Tespiti;

Tatlı su ücretine, yerel Belediye'nin su fiyatlarına yapacağı indirim ve ilaveler dikkate alınarak MESBAŞ'ca tarifeye aksettirilebilir.

3) Su Miktarının Tayini;

Gemiye verilen suyun miktarı MESBAŞ'ca tespit olunur. Ancak, su verilmesi hizmeti esnasında gemi ilgililerinin verilen suyun miktarı ile ilgili denetim yetkileri bulunmakla beraber, bu hakkını kullanmayanların sonradan yapacakları itirazlar kabul edilmez.

4) Taleplerin Karşılanması;

MESBAŞ, tatlı su verilmesi hizmetine ilişkin talepleri sıra dahilinde ve limanın kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesine MESBAŞ yetkilidir.

5) Alınmayan Suyun Ücreti;

Deniz vasıtası ile tatlı su verilmesi hizmetinde herhangi bir nedenle talep edilen suyun tamamının veya bir kısmının alınmaması halinde;

 • Talep edilip de hiç alınmayan su ücretinin %25'i,
 • Talep edilip de bir kısmı alınan suyun ise asgari ücrete tabi su miktarından az olmamak üzere, talep edilen miktar ile alınan su arasındaki farka ait su ücretinin %25'i,
 • Deniz vasıtası ile su verilmesinde, ana mendirekten 3 mil uzağa her gidiş ve geliş için 200,- USD ücret,

ayrıca alınır.

6) Tamamı Verilemeyen Su;

Talep edilen suyun MESBAŞ'ca tamamının verilememesi halinde asgari tonaja bakılmaksızın fiilen verilen miktar üzerinden ücret alınır.

7) Bekleme Ücreti;

Deniz vasıtası ile tatlı su verilmesi hizmetinde, gemi bordasına getirilen deniz vasıtası, tarifenin genel esaslar bölümü (1.5.9) maddesindeki nedenlerle suyun verilmesine başlanmadan veya başlandıktan sonra gemi tarafından bekletilirse, deniz vasıtası ve personeli dahil olmak üzere beklemenin beher saat ve kesri için 5.- ABD Doları bekleme ücreti alınır.

8) Kara Tankeri İle Hizmetin Yapılması;

İş sahiplerince kara tankerleri ile İşletmenin izni dahilinde gemilere tatlı su verilmesi halinde vana su ücretinden % 25' i alınır.

9) Liman Tekel Hudutları Dışındaki Taleplerin Karşılanması;

Liman tekel hudutları dışında, deniz vasıtası ile su verilmesi hizmetlerinin MESBAŞ'ca kabul edilmesi halinde ücretler MESBAŞ'ca belirlenir.

2.3.3  ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLMESİ

 ÜCRET TABLOSU

 kwh / ABD DOLARI

 

                          ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ

         MERSİN

         SERBEST                       0,30

         BÖLGE

         LİMANI

UYGULAMA KOŞULLARI :

1) Ücret Tablosunun Kapsamı;

Tablodaki ücretlere; elektrik enerjisinin yerel dağıtım kuruluşlarından alınma ücreti, elektrik enerjisinin verilmesinde kullanılan, hizmetlerle ilgili her türlü tesis, araç-gereç ve personel ücreti dahildir.

2) Elektrik Enerji Miktarının Tayini;

Liman sahasında verilen elektrik enerjisi ölçümleri, MESBAŞ'ın sayaçları ile tespit olunur. Müşteri isterse, ayrıca kendi tesisine izleme ve kontrol için sayaç koyabilecektir.

 • Müşterilere enerji, rıhtımdaki alçak gerilim (0.4 kV) saha dağıtım panosundan karşılanır. Enerji kullanacaklar, kendi temin ettikleri uygun özellikteki seyyar kablo ve fiş ile bu panolardaki uygun prize bağlantı yaparak enerji alacaktır.
 • Taleplerin Karşılanması;

MESBAŞ, elektrik enerjisi verilmesi hizmetine ilişkin talepleri sıra dahilinde ve liman sahası elektrik enerji kapasitesine göre karşılar. Ancak kapasite yetersizliği ve ivedilik durumuna göre gemilere öncelik verilmesine MESBAŞ yetkilidir.

2.4    GEMİLERİN ATIKLARININ ALINMASI HİZMETİ TARİFESİ

 

( Tarife No. 4 )

 

2.4.1  HİZMETİN KAPSAMI VE TANIMI :

Gemi atıklarının alınması hizmeti; liman tekel hudutları içindeki gemilerin katı ve sıvı atıklarının MESBAŞ'a ait araç-gereçlerle gemilerden alınması hizmetini ifade eder.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2004 tarih 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların kontrolü Yönetmeliği” hükümleri bu tarife için geçerlidir.

Ayrıca ; 2872 sayılı Çevre Kanunu; 13.05.2006 tarih 26167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26.04.2006 tarih 5491 sayılı “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun “ hükümleri ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2009 tarih 27249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğ hükümleri ile dönem içerisinde yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri, bu tarife konusu olan taraflar için geçerlidir.

2.4.2  ESAS ÜCRETLER :     

GEMİLERDEN ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET TARİFESİ TABLOSU

  

 

 

 

 

GRT

1. Kısım

2. Kısım

 

 

 

Sabit Ücret

(€ )

Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3)

Atık Ücreti (€/m3)

 

MARPOL EK-I

 

(sintine suyu, atık yağ, slaç)

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

MARPOL EK-I

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

Slop, kirli balast

Sintine suyu slaç, atık yağ

0-1000

 

80

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

1001-5000

 

140

3

2

1

5001-10000

 

210

4

3

2

10001-15000

 

250

5

4

2

15001-20000

 

300

6

5

2

20001-25000

 

350

7

5

3

25001-35000

 

400

8

6

3

35001-60000

 

540

10

10

4

60000-üstü

 

720

13

15

5

 

 

 

* Verilen atığın miktarı küsuratlı ise üst tam sayıya tamamlanır.

  Örn:    0,2 m3 atık  ð 1 m3  atık  sayılacaktır.

             1,3 m3 atık  ð 2 m3  atık  sayılacaktır v.b

2.4.3 ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1- Serbest Bölge limanına gelecek olan gemiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi’ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

2- Tüm gemiler, atık verilip verilmediğine bakılmaksızın Tarife Tablosu’nun “1. Kısım” da belirtilen oranlardaki sabit ücreti ödemek zorundadır.

3- Sabit ücret ödeyen gemiler, Tarife Tablosu’nun “1. Kısım” da belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Tarife Tablosu’nun “2. Kısım” da belirtilen m3 başına ücret ilâve olarak alınır.

4- Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler.

5- Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Tarife Tablosu’nun “2. Kısım” da belirtilen m3 ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemilerine, atık türüne göre Tarife Tablosu’nun “2. Kısım” da belirtilen m3 ücretinden %50 indirim uygulanır.

6- Ülkemizin herhangi bir limanında sabit ücret ödeyen ve doğrudan o limandan Serbest Bölge Limanına gelen geminin atık vermek istemesi durumunda, Tarife Tablosu’nun “1. Kısım” da belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, “2. Kısım” da belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

7- Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Serbest Bölge Limanına gelen gemilerden “1. Kısım” da belirtilen sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre “2. Kısım” da belirtilen m3 başına ücret öderler.

8- İşletme imkânlarının olması halinde,  atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır. Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3’tür.

9- Serbest Bölge Limanına yanaşmış gemilerden, atık alma gemisi (hizmete girmesi halinde) ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

10- Mesai saatleri Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 17:00 arasıdır.

11- Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

Hizmetin başlangıcının tatil saatleri içinde olması halinde, hizmetin tamamlanması normal mesai saatlerine denk gelse dahi zamlı ücret uygulanır.

Hizmetin başlangıcının normal mesai saatleri içinde olması ancak hizmetin bitişinin tatil saatlerine denk gelmesi halinde de  ücret hesaplaması, hizmette geçen mesai dışı ve içi zamanın oranlamasına göre yapılacaktır.

12- Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. MESBAŞ’ın imkânlarının olması halinde, açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

Atık alımına başladıktan sonra;

- slop

 

10 saat

 

- atık yağ

2 saat,

 

- kirli balast

10 saat,

- zehirli sıvı atık

4 saat

 - sintine suyu

 

4 saat,

- pis su

4 saat,

- slaç

4 saat,

- çöp

1 saattir.

13- Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapılabilir.

14- Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca, mevcut imkânlara göre belirlenir. Anlaşmazlık durumunda Mersin Valiliği’nin belirleyeceği ücret uygulanır.

15- Atık alım hizmet ücreti geminin acentası tarafından MESBAŞ’ın ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır.

2.4.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

Tablodaki ücretlere, katı ve sıvı atıkların gemiden alınması hizmetinin yerine getirilmesinde MESBAŞ'ca kullanılan her türlü araç-gereç, seyyar tanker vb. vasıta ve personel ücretleri dahildir.

B) Hizmet Ücretinin Tahsili;

Hizmet ücreti, hizmete başlanmadan önce gemi kaptan veya acentası tarafından MESBAŞ’ın ilgili banka hesabına yatırılacaktır.

C) Hizmetin Yerine Getirilmesinde Sıra;

MESBAŞ, atıkların alınması hizmetini, limanın iş kapasitesine göre ve gemilerin atık verme talep sırasını ve verilecek atık miktarlarını dikkate alarak karşılar.

D) Gemilerin Uymak Zorunda Olduğu Hususlar;

Atıklarını verecek gemiler:

-Katı atıklarını, ağzı kapalı variller, naylon veya benzeri torbalar veya kaplar içinde lumbar ağzı veya iskele başında ve MESBAŞ ile kararlaştırılan saatte,

-Sıvı atıklarını, bunları alacak seyyar tankerin gemi bordasına yanaştığı anda sintine vericisi ile flanşını ve sintine devresini hazırlamış olarak verecek şekilde, tüm hazırlıklarını yapmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayan gemilerin atıkları MESBAŞ'ca uygun görülecek zamanda alınır.

2.4.5  GENEL HÜKÜM  

  MESBAŞ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan verilen Lisans çerçevesinde almaya yetkili olduğu atıklar için hizmet vermekle yükümlüdür.

  2.4.6.  AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZAİ HÜKÜMLER :

Atıklarını, ilgili Kanun ve bu Tarife hükümlerine göre vermeyen veya
denize boşaltarak su kirliliğine sebebiyet veren gemilere, 2872 Sayılı Kanun'un 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un değişik 20.Maddesi hükümleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan idari para cezalarına ilişkin tarifeleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EŞYA İLE İLGİLİ HİZMETLER

3.1 YÜKLEME-BOŞALTMA, ŞİFTİNG VE LİMBO HİZMETLERİ TARİFESİ

( Tarife No. 5 )

3.1.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, Serbest Bölge liman hudutları içinde MESBAŞ’a ait olan rıhtımlara yanaşan, kıçtan kara olan veya açıkta demirleyen gemilere eşyanın yükletilmesi ve boşaltılması hizmetleri ile şifting ve limbo hizmetlerini kapsar.

3.1.2  HİZMETLERİN TANIMI :

A) Yükleme - Boşaltma Hizmeti;

- Eşyanın, geminin yanına gelmiş kara veya deniz vasıtasından alınıp gemiye yüklenmesi, gemi ambar veya güvertesine istif edilmesi veya mukabili hizmetleri,

- Dökme katı eşya için vinç ile çalışan kavrama,  konveyör bant veya silobas’ tan flexi boru ile işlem yapılmasını,

- Dökme sıvı eşya için sabit veya monte-demonte edilebilir boru hattı ile işlem yapılmasını,

- MESBAŞ'ca izin verilmesi halinde ; iş sahibine ait mekanik vasıta ve tesisler ;

   * Genel Kargo için konveyör bant, silobas’tan kompresör ile flexi

      boru ve ekipmanlar

   * Dökme sıvı eşya için sabit veya monte-demonte edilebilir boru hattı,

   * Dökme katı eşya için vinç ile çalışan kavrama,pnömatik, silobas’ tan flexi boru vb

esaslı vb yapılan hizmetleri,

B) Şifting Hizmeti;

Bir gemideki eşyanın, bu gemiden aynı veya diğer ambar ve güverteleri arasında gemiden indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi hizmetlerini, (iş sahiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları şiftingler de bu kapsama alınır.)

C) Limbo Hizmeti;

İki geminin birbirine yanaşarak (aborda olarak) karşılıklı güverte veya ambarları arasında eşyanın bir gemiden boşaltılması ve diğer gemiye yükletilmesi hizmetlerini ifade eder.

 

 

 

3.1.3  ESAS ÜCRETLER :

ESAS ÜCRET TABLOSU

 

 

 

 

EŞYANIN CİNSİ

 

 

 

 

 

 

YÜKLEME

 

 

 

 

BOŞALTMA

İŞ SAHİBİNE AİT MEKANIK   VASITA VE TESİSLERLE   YAPILAN YÜKLEME - BOŞALTMA

 

 

 

 

ŞİFTİNG

 

 

 

 

LİMBO

 

AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA

TON/ABD DOLARI

 

Genel Kargo

 

  6,90

 

6,90

 

4,90

 

6,65

 

9,40

 

Dökme Sıvı

 

3,35

 

3,35

 

2,10 ʿ¹ʾ

 

--

 

--

Silobas ile getirilen dökme katı

 

3,35

 

3,35

 

1,95

 

 

 

Dökme Katı*

 

3,95

 

3,95

 

2,45

 

4,10

 

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

ADET ESASINA TABİ EŞYA

 

ADET/ABD

DOLARI

 

 

Otomobil, Pickup, Cip, Panelvan, Minibüs

Midibüsler ve ağırlığı 5 tona kadar araçlar

 

17,00

 

17,00

 

--

 

17,00

 

--

Traktör, Kamyon, Çekici, Otobüs

 

33,00

 

33,00

 

--

 

33,00

 

--

Çekici ile birlikte treyler (dorse)

 

43,00

 

43,00

 

--

 

43,00

 

--

Canlı Hayvan

5,00

5,00

--

--

--

Konteyner (Dolu)

110,00

 

110,00

 

 

60,00

90,00

 

 

120,00

Konteyner (Boş)

42,00

 

 

42,00

 

 

22,00

 

37,00

 

 

47,00

 

Konteyner bağlama/çözme pabuç takma/çıkarma Konteyner Başına (Gemideki tüm hareket üzerinden)

 

 

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Kargo

 

 

YÜKLEME - BOŞALTMA

0-10 ton-ton başına  10$

10-20 ton-ton başına 15 $

20-30 ton-ton başına   20 $

30-40 ton-ton başına   30 $

40-50 ton-ton başına  42 $

50-60 ton-ton başına   46 $

60-70 ton-ton başına   56 $

70-80 ton-ton başına   64 $

80-90 ton-ton başına   78 $

90-100 ton-ton başına  98 $

100-120 ton-ton başına  106 $

120-140 ton-ton başına  124 $

140-200 ton-ton başına 136 $

200 ton ve üzeri ton başına 182 $

 

Cetvelde yer alan ücretler beher yükleme veya boşaltma işlemi karşılığında ödenir

 

 

İŞ SAHİBİNE AİT MEKANIK VASITA VE TESİSLERLE YAPILAN

YÜKLEME - BOŞALTMA

0-10 ton-ton başına  5,50$

10-20 ton-ton başına  7,50 $

20-30 ton-ton başına 10 $

30-40 ton-ton başına  15 $

40-50 ton-ton başına  21 $

50-60 ton-ton başına  23 $

60-70 ton-ton başına  28 $

70-80 ton-ton başına  32 $

80-90 ton-ton başına  39 $

90-100 ton-ton başına 49 $

100-120 ton-ton başına 53 $

120-140 ton-ton başına 62 $

140-200 ton-ton başına 68 $

200 ton ve üzeri ton başına  91 $

 

Cetvelde yer alan ücretler beher yükleme veya boşaltma işlemi karşılığında ödenir

 

 

MESBAŞ altyapısı kullanılarak yapılan işlemlerde bu bedel 2,50 US$/ton olarak uygulanır.

*Serbest Bölge limanının uygunluğu ve işlemin yaratacağı çevre kirliliği

 şartları dikkate alınarak yapılıp/yapılmayacağına MESBAŞ tarafından karar verilir.

3.1.4  UYGULAMA KOŞULLARI :

 1. A) Esas Ücretlerin Kapsamı;
 • Eşyanın gemiye yükletilme ve boşaltılması hizmetlerinde gerekli olan her türlü araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü hizmetleri ile dökme eşyanın hap hizmeti ücretlere dahildir.

Ancak;

-Bu tarife kitabında ayrıca tarifeye bağlanmış olan hizmetlerin,

-Hizmetlerin yapılmasında kullanılacak yüzer vincin,

-Yükleme-boşaltma hizmetinin yerine getirilmesi için gemi ambarında temizlik yapılması, eşyanın hafifletilmesi ve kısaltılması gerekiyor ise bu işlemlerin,

-Gemi ambar ve gladoraların açılması, kapatılması,

-MESBAŞ'ca yapılması halinde, geminin yük ve ağır yük donanımının hazırlanması hizmetinin,

ücretleri, tablodaki ücretlere dahil olmayıp ayrıca alınır.

 • Deniz vasıtası ile yapılan yükleme-boşaltma hizmetlerinde;

Hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan deniz vasıtası, araç-gereç (gemi vinci dahil) ve deniz vasıtası personel ücretleri ile starya müddetleri esas ücretlere dahildir.

Ancak;

-Deniz vasıtasının gemiye, kıyıya ve bekleme yerlerine bir defadan fazla getirilip götürülmesi,

-Yüzer vincin,

-Sürstarya müddeti,

ücretleri, esas ücretlere dahil değildir.

 • İş sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerin durumu ve hizmetin hususiyeti itibarıyla, tesislerin kurulması, işletilmesi ve sorumluluğu iş sahiplerine ait olup, iş sahiplerince MESBAŞ'dan hizmet veya işçi isteğinde bulunulduğu takdirde, bu hizmet ve işçilerin ücretleri esas ücretlere dahil değildir.

Serbest Bölge liman sınırları dahilinde gemilere yükleme boşaltma amaçlı iş sahiplerince kurulan mekanik vasıta tesislerin işletilmesi ve sorumluluğu MESBAŞ’a ait olmak üzere  esas ücretler uygulanır.

-İş sahiplerince, gemilere yükletilecek veya gemilerden boşaltılacak dökme sıvının tahmini miktarı gemi yanaşma talebi aşamasında,kat'i miktarının da işlemin yapılmasını takiben bir gün içerisinde  yazılı olarak MESBAŞ'a bildirilmesi, evraklarının ibraz edilmesi ve en geç geminin yanaşma talebinin yapılması aşamasında yükleme/tahliye ücretinin peşin olarak ödenmesi zorunludur. Bu yükleme-boşaltmanın MESBAŞ'a ihbar edilmeden yapıldığının tespiti halinde tahsili gereken ücret, esas ücretlerin 3 misli olarak alınır. Gemiye yapılan ihrakiye yüklemelerinde de aynı esas ve ücretler uygulanır.

-Birbirine rampa etmiş gemilerden, sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle limbo yapılması halinde, bir yükleme bir boşaltma ücreti alınır. Ancak gemilerden birisi 600 NT'dan küçük bir gemi veya deniz vasıtası ise tek ücret alınır.

4) Şifting Hizmetlerinde;

Eşyanın gemiden indirilmeksizin aynı gemi ambar veya güverteleri arasında yerinin değiştirilmesinde kullanılan araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü tablodaki ücretlere dahildir.

İş sahiplerinin gemi içinde yapacakları şiftinglerin MESBAŞ'ca tespit edilmesi halinde şifting ücreti %100 ilaveli olarak alınır.

Ancak, eşyanın gemiden indirilip, kara veya deniz vasıtası ile taşınarak tekrar yükletilmesi suretiyle yapılan hizmetler şifting sayılmayıp bu tür hizmetler için hizmetin çeşidine göre bir boşaltma ve bir yükleme ücreti alınır.

 

5) Limbo Hizmetlerinde;

Birbirine yanaşmış iki gemiden bir gemideki eşyanın boşaltılıp diğer gemiye yükletilmesi hizmetinde kullanılan her türlü araç-gereç (gemi vinci dahil) ve insan gücü esas ücretlere dahildir.

B) MESBAŞ'ca İş Sahibine Verilecek İzin:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin MESBAŞ'ca yerine getirilmesi sırasında, işin veya eşyanın özelliğine göre gerektiğinde ve iş sahibinin istemi üzerine, iş sahibine veya gemiye ait eçhize, araç-gereç, insan gücünün kullanılmasına izin verilebilir. Bu takdirde bunların sorumluluğu iş sahibine aittir.

Kendilerine ait boru hatları ile yükleme/boşaltma yapılmasına izin verilen firmalar, tesislerinden gemi bordasına kadar bağlantı yapılan boru hattının emniyetinden ve güvenliğinden sorumludur. Yükleme ve tahliye süresince boru hattı boyunca gözetim elemanı bulundurmaları ve tehlike anında müdahale edici ekipman sağlamaları zorunludur.

Ancak;

MESBAŞ Yönetim Kurulunca yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin iş sahiplerince posta kurulmak suretiyle yapılmasına MESBAŞ'ca izin verilmesi halinde, esas ücretlerin %50 ‘si alınır.

C) Geminin Yük ve Ağır Donamının Hazırlanması:

MESBAŞ'ca geminin yük donamının hazırlanması ve bağlanması halinde her hizmet için 58,- ABD Doları, ağır yük donamının hazırlanması ve bağlanması için de her hizmet için 117,- ABD Doları ücret alınır.

D)Tekerlekli ve Paletli Araçların Ücreti:

Tekerlekli ve paletli araçların feribot, Ro-Ro ve benzeri tipteki gemilere kendi güçleri veya itici ve çekicileri ile yükletilip boşaltılması halinde esas ücretler uygulanır. Bu hizmetin MESBAŞ'a ait itici ve çekicilerle yerine getirilmesi halinde, esas ücretler %20 ilaveli olarak alınır.

Ancak;

-Tekerlekli ve paletli araçların kendi güçleri, itici veya çekiciler kullanılmaksızın yükletilip boşaltılması halinde, ağırlık esasına göre ücret alınır.

-Tekerlekli ve paletli araçlar yardımıyla konteyner veya Genel kargo eşya yükletilip boşaltılması halinde, yükletilip boşaltılan eşyaya ait ücret uygulanır.

E)Bekleme Ücreti:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinin yerine getirilmesi için iş sahibinin isteği üzerine, MESBAŞ'ın işe tertip ettiği personel, araç ve gerecin, tarifenin Genel Esaslar Bölümü (1.5.9) maddesinde belirtilen nedenlerle bekletilmesi halinde, maddede belirtilen esaslara göre her bir posta için, o postada görevli memur ve işçiler (deniz vasıtası personeli dahil) ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve kesri için 50,- ABD Doları ücret alınır.

Ancak, yükletilecek veya boşaltılacak eşyanın tamamının yükletilmesi veya boşaltılmasının bitirilmesinden sonra meydana gelen MESBAŞ’ın uygun gördüğü boş beklemelerden ücret alınmaz.

F) Ücretlerin Kimden Alınacağı:

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait ücretler gemi kaptanı veya acentasından veya adına yük gelen iş sahiplerinden tahsil edilebilir.

3.1.5  İLAVELİ ÜCRETLER :

A) -IMO' lu / tehlikeli proje kargo hizmet fiyatı üzerinden %20

-ilâve vinç (beher ilave vinç başına) hizmet fiyatı üzerinden %50

-proje kargonun denize indirilmesi veya çıkarılması hizmet fiyatı

 üzerinden %15 ek ücret tahsil edilir.

  * Kendi imkanları ile (MESBAŞ’ın onayı gemi veya sahil vinci ile elleçleme) proje kargo yükü yapan müşterilere %50 indirim yapılır.

B)Hafif veya hacimli Genel Kargo yükleri için aşağıda yer alan ek ücretler uygulanır ;

I- *Beher parçası 55 kg ve daha hafif ambalajlı olan çuvallı/kolili yükler, saman, taş yünü, cam elyafı vb.

*Yaş sebze ve meyve yükleri,

için tarife üzerinden %100 fazlası ; kullanıcı/emtia sahibi sayısına bakılmaksızın toplam gemi yükü tonajı üzerinden ek ücret yansıtılır.

  II-Kendi imkânları ile (MESBAŞ’ın onayı gemi veya sahil vinci ile elleçleme) kargo yükü yapan müşterilere tarife üzerinden %50 indirim yapılır.

 III-20 metreden uzun Genel Kargo yüklerine % 100 zamlı tarife uygulanır.

  IV-Soğutulmuş/Dondurulmuş ve/veya gemi ambarına yüklenmesi, çalışması özel donanım gerektiren yüklere %20 zamlı tarife uygulanır.

 C) Tehlikeli eşya (suni gübre hariç), tehlikeli eşya yüklü tekerlekli paletli araçlar ve IMO’lu tehlikeli eşya yüklü konteynerler ile gasfree yapmamış boş tank konteynerlerin:

- Yükleme – boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerine ait esas ücretler %20,

- Yükleme-boşaltma şifting ve limbo hizmetlerinin deniz vasıtası ile yapılması halinde esas ücretler % 40,

ilâveli olarak alınır.

D)Muz tahliyesinde dökme kutulu eşya tahliyesinde ; bandaj vb malzemeler MESBAŞ tarafından temin edilmek üzere, gemi ambarında malların özel paletlere konulup bandajlanarak hazır palet haline getirilmesi işlemi için esas tarife üzerine ton başı 1,10 ABD Doları fark ücret alınır.

E)Muz tahliyesinde sarı muz kutularının ayrıştırılması talep edilir ise beher kutu için 0.20 US$ tahsil edilir.

F)Rıhtımda gemiden boşaltılmış malın doğrudan Serbest Bölge dışına çıkışı yapılmak üzere yüklemeleri için araç başı 45 US$, tahsil edilir.

G)Gemi-Terminal (Konteyner istif) sahası arasında beher konteyner transferinde konteyner başı 30 US$ tahsil edilir.

3.1.6  MUAFİYET :

Yükleme-boşaltma, şifting ve limbo hizmetlerinde kullanılan tekerlekli ve paletli araçların, hizmet esnasında gemiye girip çıkmalarında yükleme-boşaltma ücreti alınmayacaktır.

 

3.1.7  SERBEST BÖLGE İÇİ NAKLİYE :

Serbest Bölge deniz veya kara Giriş/Çıkış kapılarından itibaren Bölge içi her türlü nakliyede alınacak ücret; malın cinsine, hacim/ağırlık oranına ve günün şartlarına göre tespit edilir.

 

  3.1.8  GÜVENLİK BEDELİ (ISPS)

Güvenlik hizmet bedeli (ISPS),  ilgili kurum olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü‘nün bu konudaki düzenlemelerine göre belirlenecektir.

3.1.9  İHRAKİYE BEDELİ

Müşteri tarafından tedarik edilen ihrakiyenin, kendilerine ait mekanik cihazla gemiye yüklenmesi karşılığında 5,40 US$/ton ücret alınır.

  3.1.10. ARAÇ BEKLEME

         İş sahiplerince talep edilen hizmetin tamamlanması sonrasında liman sahasını terk etmeyen araçların liman sahasında beklemesi karşılığında 20,00 US$-araç/gün başı ücret alınır.

KULLANICILARA AİT ALANLARDA VE TERMİNAL SAHASINDA VERİLECEK

HİZMET TARİFESİ

( Tarife No. 6 )

3.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ tarafından kullanıcılara ait açık ve kapalı alanlarda ve terminal sahasında eşyaya verilen ve aşağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar.

3.2.2  HİZMETLERİN TANIMI :

 1. Gemiden / vagondan boşaltılan veya Bölge dışından getirilen eşyaların kara vasıtasından boşaltılması,
 2. Gemiye / vagona yüklenecek veya Bölge dışına gönderilecek eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi,
 3. Bölge içi aktarmalarda eşyaların kara vasıtasına yüklenmesi veya mukabili,
 4. Eşyaların gerektiğinde yerinin değiştirilmesi,

hizmetlerini ifade eder.

3.2.3  ESAS ÜCRETLER :               

A) GEMİ KARŞILIĞI İŞLEM GÖREN YÜKLER İÇİN ESAS ÜCRET TABLOSU

 

EŞYANIN   CİNSİ

 

 

AĞIRLIK ESASINA TABİ EŞYA

Ton /ABD Doları

 

Genel Kargo

 

1,50

Dökme Katı Eşya *

 

1,00

Dondurulmuş Eşya

 

3,50

Tehlikeli Eşya

 

3,00

 

 

 

ADET ESASINA TABİ EŞYA

Adet/ABD Doları

 

Tekerlekli ve Paletli Araçlar

50,00

Palet (Boş)

0,12

Konteyner (Dolu)

40,00

Konteyner (Boş)

15,00

Gemi karşılığı treyler yüklemesi

45,00

 

 

   * İş sahibine ait damperli araçlarla işlem yapılması halinde uygulanır.     

   Genel Kargo için beher ton maksimum 3 m³ itibar olunur.

   Tabloda yer alan ücretler , Serbest Bölge limanında işlem gören gemi  karşılığı gelen ve giden yükler için uygulanır.

 

B)KARA YOLUYLA GELEN VE GİDEN YÜKLERİN YÜKLETİLMESİ VEYA BOŞALTILMASI ESAS ÜCRET TABLOSU ( İÇ YÜKLEME , BOŞALTMA )

 

Kamyon veya 20’ Konteyner Başına

US$

Treyler veya 40’ Konteyner Başına

US$

Genel Kargo

50,00

 

90,00

 

Dökme (Katı) Eşya

50,00

 

90,00

 

Dondurulmuş Eşya

70,00

 

120,00

 

Tehlikeli Eşya

80,00

  

130,00

 

Tekerlekli Araç

50,00

 

50,00

 

* Kamyon kapasitesi 18 ton’u aşar ise treyler tarifesi uygulanır.

* Kara vasıtası ile ambarlama (istif) yeri arasındaki mesafe farkı için MESBAŞ’ca yapılacak hesaplamaya göre ilâve tarife uygulanır.

*Yukarıda yer alan Konteyner ile gelecek/gidecek yüklerde konteynerin araçtan yere indirilmesi ve geri yüklenmesi hizmeti karşılığında 60,00 US$ ücret alınır.

3.2.4  TATBİK ŞARTLARI :

İlgili mevzuat ve BKİ Sözleşmesi uyarınca  MESBAŞ, B.K.İ olarak hizmetlerin verilmesinde imtiyaz ve öncelik sahibidir.

A) Esas Ücretlerin Kapsamı;

Tanımda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan, MESBAŞ'ın sahip olduğu her türlü eçhize, mekanik araç, gereç, insan gücü ve personel ücretleri dahildir.

MESBAŞ belirtilen hizmetleri imkanları nispetinde ve iş talep form müracaat sırasına göre karşılar.

B) Ücret Tahakkuku;

Ücret Tahakkuku, işlem görmesi talep edilen malların tonajına ve hizmetin şekline göre yapılır.

Ancak, ambarlama (istif) yeri ile kara vasıtası arasındaki mesafe farkı ortalaması 10 metreden fazla ise veya yükün zemin kat üstü 1. veya 2. katlara istifi (asansör hizmetleri, mekanik aksam, elektrik enerjisi, jeneratör vs., sorumluluğu iş sahibine ait olmak üzere) istenir ise, hizmet pazarlık ile yapılır.

Ayrıca mesai saatleri ; Pazartesi- Cuma günleri 08:00-17:00, Cumartesi 08:00-13:00  saatleri arasındadır. Mesai saatleri dışı, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde verilen hizmetler için sabit ücret tarifeleri %50 zamlı olarak uygulanır. Talep edilen hizmetin MESBAŞ kaynaklı gecikmelerden dolayı mesai saatleri dışında verilmesi halinde sabit ücret dışında ayrıca ücret talep edilmez.

Hizmetin başlangıcının tatil saatleri içinde olması halinde, hizmetin tamamlanması normal mesai saatlerine denk gelse dahi zamlı ücret uygulanır.

Hizmetin başlangıcının normal mesai saatleri içinde olması, ancak hizmetin bitişinin tatil saatlerine denk gelmesi halinde de ücret hesaplaması, hizmette geçen mesai dışı ve içi zamanın oranlamasına göre yapılır.

1)Kullanıcılara ait işyerlerinde yapılacak yükleme, boşaltma ve buna bağlı istifleme işlemlerinde;

 • Kullanıcı firmalarca ; 1.5.2 (B) maddesinde belirtilen süreler içinde MESBAŞ'tan hizmet talep edilerek işlemleri yapılır ve işin tarife gereği tahakkuk eden ücreti MESBAŞ'a peşin olarak ödenir.
 • Kullanıcı firmalar belirtilen işlemler için MESBAŞ'tan hizmet talebinde bulunmalarına rağmen MESBAŞ’ça hizmet talebinin karşılanamayacağına dair yazılı bildirimde bulunulduğu takdirde; kullanıcılara tahsis edilen alanlarda, tüm sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere başkalarına yaptırdığı hizmetlerden MESBAŞ, aracılık ve koordinasyon payı olarak işin tarifeye göre tahakkuk eden ücretinin %20 sini peşin olarak tahsil edecektir.

3)Kullanıcı firmaların kendilerine tahsis edilen alanlarda kendi

  faaliyetleri ile ilgili olarak sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere, iş ve S.G.K. mevzuatına uygun olarak kadrolarında istihdam

  ettikleri işçiler ve demirbaşlarında kayıtlı iş makinaları ile bu madde kapsamında sıralanan işlemlerini yapabileceklerdir. Bu durumda herhangi bir aracılık ve koordinasyon payı ödemeyeceklerdir.

Bu hak sadece başvuru sahibi kullanıcı firma için geçerlidir. Bu haktan faydalanmak isteyen firmalar;

- Bildirim Dilekçesi

- Taahhütname

 • SBBUP à Personel Giriş İzin Belgesi Çıktısı (Alt Yüklenici Personeli Hariç)
 • SGK Hizmet Dökümü (Personel Giriş İzin Belgesinde ismi olan personel için Barkodlu Sigortalı Hizmet Listesi)
 • SBBUP à Demirbaş Listesi Çıktısı
 • Firma adı denetimlerde görülecek şekilde belirtilen yükleme/boşaltma ekipmanlarına yazılması.

- İş makinesi kullanan operatörler için Ehliyet Fotokopisi

- Şirket İmza Sirküleri

  kapsayan evraklar dosya halinde hazırlanır ve MESBAŞ’a ibraz edilir. Kontrol sonrası dosyasına onay verilerek yükleme/boşaltma hizmetini kendisi yapabileceği başvuru sahibi firmaya bildirilir.

  ***Koordinasyon istisnası dosyasının geçerlilik süresi 6 aydır. Her yılın OCAK ve TEMMUZ ayında dosya yenilenmesi için gerekli evrak hazırlanır ve MESBAŞ’ a sunulur.

 Dosya onaylandıktan sonra işçi/ekipman sayısında değişiklik söz konusu olduğunda değişiklik tarihinde gerekli evraklar ibraz edilerek dosyası güncellenir.

 Ancak yapılacak denetimlerde kullanıcı firmanın MESBAŞ’a ibraz ettiği dosya kaydında bulunan ; İş ve S.G.K. mevzuatına uygun olarak kadrolarında istihdam ettikleri işçiler ve/veya demirbaşlarında kayıtlı iş makinaları ile bu madde kapsamında sıralanan işlemlerini yapmadıkları, farklı yükleme/boşaltma araçları/işçiler-operatörler ile işlem yaptıkları veya dışarıdan hizmet aldıklarının tespit edilmesi halinde ;

 • Firmanın denetim tarihinde geçerli SBBUP’a kayıtlı SGK’lı işçileri ve SBBUP demirbaş kaydındaki iş makinelerine ilişkin belgelerinin, muafiyet alınması için başvurulan evraklardan,
 1. Farklı olduğu ; fakat gerekli belgeleri istisna dosyası güncellemesi için beyan etmediğinden denetimde görülen firmanın kendi kadrosunda kayıtlı işçi/operatör/ekipmanı olmasının tespiti halinde; kayıt farklılığının doğduğu tarihten itibaren kayda giren işlem formlarında yer alan beyana ilişkin olarak tarife üzerinden %20 koordinasyon payı alınır. Ancak denetimde görülen firmanın kendi kadrosunda kayıtlı işçi/operatör/ekipmanı olmadığının tespiti halinde; kayıt farklılığının doğduğu tarihten itibaren kayda giren işlem formlarında yer alan beyana ilişkin olarak işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır ve firmanın tarife istisnası dosyası bir sonraki dönem başvurusu tarihine kadar iptal edilir. Başvuru tarihine kadar işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.
 2. Aynı olduğu ; fakat denetimde görülen firmanın kendi kadrosunda kayıtlı işçi/operatör/ekipmanı olmadığının tespiti halinde; denetim yapılan güne ait kayda giren işlem formlarında yapılan beyana ilişkin tarifeye göre tahakkuk yapılır ve firmanın tarife istisnası dosyası bir sonraki dönem başvurusu tarihine kadar iptal edilir. Başvuru tarihine kadar işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.
 3. Firmanın SGK kayıtlı işçileri ve demirbaş kaydındaki iş makinelerine ilişkin olarak denetim için istenen belgeleri 7 gün içinde tevdi edememesi/etmemesi halinde, ilk muafiyetin başladığı tarihten itibaren kayda giren İşlem Formlarında yer alan beyana ilişkin olarak işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.
 4. Firmanın SGK kayıtlı işçileri iş makinesi kullanabilir ehliyeti olmadan demirbaş kaydındaki iş makinelerini yasal mevzuata aykırı kullanması halinde, denetim yapılan güne ait kayda giren işlem formlarında yapılan beyana ilişkin tarifeye göre tahakkuk yapılır ve firmanın tarife istisnası dosyası bir sonraki dönem başvurusu tarihine kadar iptal edilir. Başvuru tarihine kadar işbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır.
 • Bölge içi ticari mal–emtia satış ve alışına konu işlemlerde (Aynı kullanıcı firmanın farklı ruhsatına satış hali) doğrudan depo içerisindeki mallar için düzenlenen işlem formları kapsamında koordinasyon payı ve araç giriş ücreti alınmaz.
 • Bölge içi ticari mal–emtia satış ve alışına konu işlemlerde (satışın Bölge içerisinde bir başka depoya intikal etmeden Bölgeden çıkarılması hali) doğrudan depo içerisindeki mallar için düzenlenen işlem formları kapsamında ; ilk işlem formu için standart tarife uygulaması yapılır, ikinci işlem formu kapsamında %20 koordinasyon payı alınır.

6) Aynı depo içerisindeki Bölge içi ticari mal–emtia satış ve alışına konu işlemlerde (malın olduğu yerde hiçbir işlem yapılmadan SBİF üzerinden satış ve alış hali) doğrudan depo içerisindeki mallar için düzenlenen işlem formlarından %20 koordinasyon payı alınır.

7) Aynı kullanıcı firma tarafından iki ayrı işlem formu ile aynı araca (parsiyel yük) ait işlem yapılması halinde birinci İşlem formu kapsamındaki yüke tarife uygulaması, ikinci işlem formu kapsamındaki yüke %20 koordinasyon payı uygulanır.

8) Serbest Bölgeye giriş/çıkış yapmadan transit satışlara konu işlem formu muhteviyatı mallar için ; ilk işlemde %20 koordinasyon payı alınır. İkinci işlemde bu pay alınmaz.

9 ”Üretim” konulu tekstil/konfeksiyon firmaları adına düzenlenen işlem formu muhteviyatı özel işçilikli ürünler söz konusu olduğundan bu firmalardan koordinasyon payı alınmaz.

10) Beher işlem formu muhteviyatı 1 ton ve altı ağırlıkta mallar için hizmet talep edilmemesi halinde %10 koordinasyon payı alınır.

11)MESBAŞ tan talep edilen hizmetin ; teamüle uygun yükleme/boşaltma miktar ve süreleri aşan işçilik ve/veya araç-istifleme yeri arası mesafelerde olması halinde hizmet tarifesi çarpanı, esas tarifenin %50’sinden az olmamak üzere, artırılır.

12)Kendilerine ait tesislerde boru hatlarından dökme sıvı mal işlemleri yapan firmalar (C-3) teki koşullara uymaları kaydı ile  (C-2) fıkrasındaki uygulamaya tabi olmazlar.

13)Diğer firmaların MESBAŞ’tan hizmet talebinde bulunmadıkları damperli araçlarla getirilen /götürülen dökme katı  yüklere ait işlemler için (C-2) fıkrasındaki uygulama %20 olarak yapılır.

14)Yürüyen tekerlekli araçlar , iş makinalari ve paletli araçların kendi imkanları ile yüklenmesi ve boşaltılması halinde %20 koordinasyon payı alınacaktır.

15) İki ayrı depoya intikal eden (satış ve alış) Bölge içi ticari mal-emtia vb satışlar, iş bu Tarife hükümlerine tabidir.

16)SBBUP uygulamasında Bölge Müdürlüğü tarafından onaylı; fakat SBBUP uygulamasında “İşletici Hizmet Kabulü Bekleyen” onaysız SBİF’lere İşletici tarafından kayıt tarihinden itibaren 6 ay süre sonunda kayda giren işlem formlarında yer alan beyana ilişkin olarak İşbu Tarifeye göre tahakkuk yapılır ve Kullanıcı Firmaya fatura edilir.

 • MESBAŞ'ın iş sahiplerine ait araç-gereç, teçhizat ile insan gücünü kullanması halinde, bunların sorumluluğu iş sahiplerine aittir.
 • Bekleme ücreti; Hizmet Talep edildiğinde, MESBAŞ'ca tefrik edilen personel ile araç-gerecin, Tarifenin (1.5.9) maddesinde belirtilen esaslara göre, bir posta için o postada görevli memur ve işçiler ile hizmete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve kesri için 45 US$ ücret alınır.
 • Bu tarifede tanımlanmayan hizmetler pazarlık usulü ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HİZMETLER

4.1 TARTI HİZMETLERİ TARİFESİ

( Tarife No. 7 )

4.1.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu tarife, MESBAŞ'a ait tartı aletleriyle, talep veya MESBAŞ'ca görülecek lüzum üzerine eşya tartılması hizmetlerini kapsar.

4.1.2  ESAS ÜCRETLER :

 ESAS ÜCRETLER TABLOSU

 

       HİZMETİN ÇEŞİDİ

ABD DOLARI

Boş / Dolu

Beher Tartı için

Eşyanın tartılması hizmetinde,                        2,50

 

 

2,50

Otomobil, traktör, treyler, kamyon

 

 

2,50

 

Diğer tekerlekli iş makinası ve paletli araçlar                              ve paletli araçlar

 

 

5,00

 

 

HİZMETİN ÇEŞİDİ

 

ABD DOLARI

 

 

Dolu Konteyner

Doğrulanmış Brüt Ağırlık Tespiti *

 

 

     10,00

 

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - 26 Mart 2019 tarih 24216 sayılı Bakan olur’u ile yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”  gereğince.

 

 

 

4.2 MUHTELİF ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRA TARİFESİ

( Tarife No. 8 )

4.2.1  TARİFENİN KAPSAMI :

Bu Tarife, firmaların talebi üzerine, MESBAŞ'ın sahibi olduğu araç ve gereçlerin, hizmetin esas ücretine dahil olmadığı belirtilen ve değişik maksatlar için kiraya verilmesi hizmetlerini kapsar.

4.2.2  KİRALAMA TALEPLERİ :

Tarife kapsamına giren araç ve gereçlerin kiralanması talepleri, tarifenin "Genel Esaslar"ına göre yapılır ve karşılanır.

Firma tarafından yapılacak yazılı talepte, kiralamanın amaç ve kapsamı açıkça belirtilir ve MESBAŞ'ca bu amaç ve kapsam dışında kiralananların kullanılmasına izin verilmez.

4.2.3  KİRALAMA HİZMETİNDE DEĞİŞİKLİK :

Kiralama talebinde bulunan tarafından veya MESBAŞ'ca sonradan değişiklik yapılırsa;

 1. Değişiklik, hizmete başlanmadan önce yapılmış ise, herhangi bir ücret alınmaz.
 2. Değişiklik, hizmete başlandıktan sonra yapılmış ise, tarifelerinde belirtilen sürelerden az olmamak üzere, geçen sürenin ücreti alınır.

4.2.4  SORUMLULUK :

Kiralanan araç-gerecin, kiralayana teslim edildiği andaki durumu gerektiğinde bir tutanakla tespit edilir. Kiralanan araç ve gereç üzerinde kiralama süresi içinde meydana gelecek her türlü kayıp, hasar vs.’nin sorumluluğu kiralayana aittir.

4.2.5  ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRASI :

A) Esas Ücretler;

  ESAS ÜCRET TABLOSU

 

Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

ARAÇ VE GEREÇ

CİNSİ

Vinç

Forklift

Transpalet-Rampa / Elk.Transpalet

5 ton’a kadar

-

40

 

15/20

6–20 ton arası

250

80

 

-

21 – 50 ton arası

450

-

-

 

 1. B) Esas ücretlere; vasıta, personel ve tüketilen yakıtın ücretleri

dahildir.(5-20 ton arası forklift ile elleçlenebilecek olan hassas yükler, MESBAŞ tarafından yapılan tespit sonrasında tarifelendirilir.)

 1. C) Kiralanan araç ve gereçlerin kira ücreti, bunların hizmete verildiği anda, hizmetin bitimine kadar geçen süre için alınır.

Bu kiralama hizmeti için en az ücret, 1 saatlik ücretten az olamaz.

Kullanıcı Firmaların günlük/haftalık/aylık olarak ekipman kiralama talepleri MESBAŞ’ın görüşü ve hizmet değerlendirmesine istinaden pazarlık usulü ile yapılabilir.

 

4.3 DİĞER HİZMET TARİFELERİ

( Tarife No. 9 )

4.3.1  HİZMET TARİFELERİ :

A) Zemin Etüdü Geoteknik Raporu :

Yatırımcı kullanıcı firmaların, projelerine esas olacak verileri içeren zemin durumunu belirtir rapor karşılığında ve tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için   1.500.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için   2.300.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için   3.100.oo US$

            7.501 - 10.000 m2   için   3.800.oo US$

           10.001 -       üzeri   için   4.500.oo US$

 B) Aplikasyon Bedeli :

Yatırımcı kullanıcılara tahsis edilen açık alan üzerinden tahsil edilir.

                0 -  2.500 m2   için     300.oo US$

            2.501 -  5.000 m2   için     450.oo US$

            5.001 -  7.500 m2   için     600.oo US$

            7.501 - 10.000 m2   için     750.oo US$

           10.001 -       üzeri   için     900.oo US$

 

C) Proje Onay ve Bina Denetim Hizmet İşlemleri :

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 8. madde 3. paragraf gereğince, inşaat aşamasında  onay ve denetim işlemlerinin MESBAŞ dan yapılmasının talep edilmesi halinde, Tam Takım Proje Onayı, Temel Uygunluk Vize Onayı, İnşaat Kontrolluk Hizmeti, İskan Aşaması Onayı hizmetleri karşılığında aşağıda belirtilen bedeller tahsil olunur ;

 1. 0 -   000 m² kapalı alan için      : 5.500 US$
 2. 001 - 10.000 m² kapalı alan için      : 6.500 US$
 3. c) 001 ve üzeri kapalı alan için : 7.500 US$

4.3.2  ELEKTRİK KULLANIMI VE ÜCRETLER :

A)MESBAŞ tarafından anlaşma sağlanan Tedarikçi Firma tarifesi/faturası içeriğinde yer alan aktif-reaktif enerji birim fiyatı + hat kayıpları + bakım-onarım giderleri + umumi aydınlatma + fenni mesulluk hizmet giderleri vb giderler eklenerek ulaşılacak nihai birim aktif enerji bedeline %10 koordinasyon payı eklenerek elektrik enerjisi kontör satış bedeli olarak abonelere fatura edilecektir. Ön ödemeli sayaç uygulaması gereğince kontör bedeli abone tarafından MESBAŞ’a peşin ödenerek enerji satışı/yüklemesi yapılacaktır.

Aboneliğin gerçekleştiği binada yatırımcının ve/veya kiracısının kontör yükleme aşamalarında, ilgili binaya ait güncel güvenlik ve temizlik borcunun olmaması esas alınır. Güncel borcunun bulunması halinde kontör yüklemesi yapılmaz.

Abonenin işyerinde MESBAŞ tarafından yapılan ;

 1. Kesme Bağlama : 35.oo $
 2. Abone Kontrol : oo $

üzerinden ücretlendirilecektir.

 

B)Yenilenebilir enerji tesisi kurulması ve kullanımı ;

  1)Yatırımcı firma tarafından, faaliyet gösterilen binada tüm maliyeti ve işletme sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi yapılmak istenmesi halinde, Serbest Bölge Müdürlüğü’nün ve MESBAŞ’ın uygun görüşüne başvurularak alınacak onaya istinaden projesine uygun olarak kurulum yapılabilecektir. Bu takdirde yatırımcı firmanın yenilenebilir enerji sistemine MESBAŞ tarafından temin edilen, mühürlenip bağlanacak sayaç üzerinden enerji kullanım tespiti yapılacaktır. Yenilenebilir enerji üretiminden yatırımcı firma tarafından yapılacak enerji kullanımı (kwh) karşılığında, MESBAŞ aktif enerji satış bedelinin %10 ‘u  her ay yatırımcı firma tarafından enerji kullanımı koordinasyon payı olarak MESBAŞ’a ödenecektir.

Yatırımcı isterse, ayrıca kendi tesisine izleme ve kontrol için sayaç koyabilecektir.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji üretiminde, firmanın kendi kullanımının haricinde fazla enerji üretimi söz konusu olur ise fazla üretim, serbest bölge enerji hattına verilecek ve yatırımcı firma tarafından serbest bölge hattına verilen enerji için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

2)Yatırımcı firmanın müsaadesi ile faaliyet gösterilen binada tüm maliyeti ve işletme sorumluluğu MESBAŞ’a ait olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi yapılması halinde, üretilen yenilenebilir enerji miktarına paralel olacak (kwh)değerde, yatırımcı firmanın tükettiği enerji kullanımı (kwh) için, her ay MESBAŞ aktif enerji satış bedelinin %10 indirimli şekliyle yatırımcı firmaya elektrik tüketimi faturalaması yapılacaktır.

C)AG ve OG Elektrik Dağıtım Merkezi Bağlantı İşletme Maliyeti kullanıcılar tarafından karşılanır.

D)Herhangi bir arıza durumunda, MESBAŞ teknik ekiplerinin bilgisi ve nezareti olmadan  elektrik hattına, kapak mühürlerine, sayaçlarına ve ölçü devresine müdahale edilmeyecektir. Kaçak elektrik kullanmak maksadı veya diğer sebeplerle baypas hat çekilmeyecek benzeri bir işlem yapılmayacaktır.

  MESBAŞ tarafından yapılacak kontrollerde kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespit edilmesi halinde ; son 3 yıl içerisinde tüketimi doğru olarak kaydedilmiş aylık en yüksek sayaç  iş’arı esas alınarak, aylık ortalama tüketim değerinin azalmaya başladığı tarihten itibaren tespit yapılan aya kadar hesaplanacak tüketim değeri %100 zamlı olarak aboneye tahakkuk ettirilir.

Serbest Bölge Müdürlüğü’nün uygun görüşü ve MESBAŞ’ın müsaadesi ve bilgisi olmadan elektrik güç artırımı yapılmayacaktır.

Müsaade alınmadan yapılan işlemler sebebiyle, Serbest Bölge elektrik enerji sistemine ve abonelerine verilecek tüm maddi ve manevi hasar ve zararlardan, müsaade almadan işlem yapan abone sorumlu olacaktır.

Bu yönde yapılacak tespitlerde yerel elektrik dağıtıcı kuruluşların uygulama yönetmeliği, genelge ve yönergelerine göre işlem yapılacaktır.

 1. Abonenin binasında elektrik arızası hallerinde MESBAŞ’a bildirimde bulunulacaktır.

* Hizmetin MESBAŞ tarafından yapılmasının mümkün olduğu durumlarda,  gerekli onarım işlemi MESBAŞ tarafından yapılarak, malzeme + işçilik bedeli üzerine %10 koordinasyon payı ilâve edilerek Aboneye fatura edilecektir.

* Hizmetin MESBAŞ tarafından yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, gerekli onarım işlemi MESBAŞ koordinasyonunda, Bölge dışından hizmet alınarak yaptırılabilecek, işlemin tamamlanmasını takiben malzeme + işçilik bedeli üzerine %10 koordinasyon payı ilâve edilerek MESBAŞ tarafından Aboneye fatura edilecektir.

 

4.3.3  SU KULLANIMI VE ÜCRETLER :

A) MESKİ tarifesi/faturası içeriğinde yer alan su birim fiyatı + bakım-onarım (hizmet/malzeme/işçilik) giderleri + okuma hizmet bedeli + hat kayıpları + atık su bertarafından yapılan giderler hesap edilerek ulaşılacak nihai birim su bedeline %10 koordinasyon payı ilâve edilerek kontör satış bedeli olarak abonelere fatura edilecektir. Ön ödemeli sayaç uygulaması gereğince kontör bedeli abone tarafından MESBAŞ’a peşin ödenerek su satışı/yüklemesi yapılacaktır.

Aboneliğin gerçekleştiği binada yatırımcının ve/veya kiracısının kontör yükleme aşamalarında, ilgili binaya ait güncel güvenlik ve temizlik borcunun olmaması esas alınır. Güncel borcunun bulunması halinde kontör yüklemesi yapılmaz

Abonenin işyerinde MESBAŞ tarafından yapılan ;

a)Tesisat Kontrol Bedeli    :  25 $

b) Su Açma Bedeli : 25 $

üzerinden ücretlendirilecektir.

B) I-Artezyen kuyusu bulunan işletmelerde ; artezyen kuyusuna ilişkin MESKİ ile gerekli işlemler MESBAŞ tarafından ikmal edilmek kaydıyla, MESBAŞ tarafından artezyen hattına ön ödemeli sayaç kurularak, tüketilecek beher m³ sayaç iş’arı üzerinden, MESKİ tarifesi/faturası içeriğinde yer alan artezyen su birim fiyatı + bakım-onarım (hizmet/malzeme/işçilik) giderleri + okuma hizmet bedeli + hat kayıpları + atık su bertarafından yapılan giderler hesap edilerek ulaşılacak nihai birim su bedeline %10 koordinasyon payı ilâve edilerek kontör satış bedeli olarak MESBAŞ tarafından abonelere fatura edilecektir.

  II-Yeni artezyen açmak isteyen firma, Mersin Serbest Müdürlüğü’nden alacağı ön izin belgesiyle beraber MESBAŞ’a müracaat ederek abonelik işlemlerinin ikmal edilmesiyle B-I fıkrasında yer alan uygulama doğrultusunda kullanım sağlayacaktır.

III- Abonenin işyerinde MESBAŞ tarafından yapılan ;

a)Tesisat Kontrol Bedeli   :  25 $

b) Su Açma Bedeli : 25 $

üzerinden ücretlendirilecektir.

C)Herhangi bir arıza durumunda, MESBAŞ teknik ekiplerinin bilgisi ve nezareti olmadan su hattına ve sayaçlarına müdahale edilmeyecektir.

Müsaade alınmadan yapılan işlemler sebebiyle, Serbest Bölge su altyapı sistemine ve abonelerine verilecek tüm maddi ve manevi hasar ve zararlardan, müsaade almadan işlem yapan abone sorumlu olacaktır.

Bu yönde yapılacak tespitlerde yerel su dağıtıcı kuruluşların uygulama yönetmeliği, genelge ve yönergelerine göre işlem yapılacaktır.

  Kaçak su kullanmak maksadı veya diğer sebeplerle baypas hat çekilmeyecek benzeri bir işlem yapılmayacaktır.

  MESBAŞ tarafından yapılacak kontrollerde kaçak su kullanımının ve bildirimsiz artezyen açılarak su kullanımının yapıldığının tespit edilmesi halinde ; son 3 yıl içerisinde tüketimi doğru olarak kaydedilmiş aylık en yüksek sayaç iş’arı esas alınarak, aylık ortalama tüketim değerinin azalmaya başladığı tarihten itibaren tespit yapılan aya kadar hesaplanacak tüketim değeri ile artezyen su debisi dikkate alınarak %100 zamlı olarak aboneye tahakkuk ettirilir.

D) Abonenin binasında su işletim hattı arızası hallerinde MESBAŞ’a bildirimde bulunulacaktır.

   * Hizmetin MESBAŞ tarafından yapılmasının mümkün olduğu durumlarda,  gerekli onarım işlemi MESBAŞ tarafından yapılarak, malzeme + işçilik bedeli üzerine %10 koordinasyon payı ilâve edilerek Aboneye fatura edilecektir.

   * Hizmetin MESBAŞ tarafından yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, gerekli onarım işlemi MESBAŞ koordinasyonunda, Bölge dışından hizmet alınarak yaptırılabilecek, işlemin tamamlanmasını takiben malzeme + işçilik bedeli üzerine %10 koordinasyon payı ilâve edilerek MESBAŞ tarafından Aboneye fatura edilecektir.

 

4.3.4   GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETLERİ :

MESBAŞ Kadrosunda görevli Güvenlik çalışanlarının toplam maliyetleri + güvenlik amaçlı kamera vb cihaz kurulum, araç temin ve yakıt giderleri + bakım-onarım vb giderleri + Gümrük Müdürlüğünce güvenlik niteliğindeki talepler için yapılan giderler ile dönem içerisinde güvenlik faaliyetleri amacıyla hasıl olacak diğer giderlerin toplamına %10 koordinasyon payı eklenerek ulaşılacak nihai güvenlik bedeli ;

Yatırım yapılmak üzere kiralanan açık alan     1.000 m² ‘den az

                                                           1.000 – 2.000 m²arası

                                                           2.000 – 3.000 m²arası

                                                           3.000 – 4.000 m²arası

                                                           4.000 – 5.000 m²arası

                                                           5.000 – 6.000 m²arası

                                                           6.000 m² üzeri

kademelerine göre yatırımcı firmalara her ay fatura edilecektir.

 

4.3.5   YEMEK HİZMETİ VE ÜCRET TARİFESİ

Mersin Serbest Bölgesinde A Ada 1 Parsel (3 Ada 10 Parsel) adresinde, tüm Serbest Bölge çalışanlarının yemek ihtiyacını karşılayacak niteliğe sahip Sosyal Tesis (Yemek Üretim Tesisi) tamamlanmış olup  2022 yılı içerisinde hizmet verilmeye başlanacaktır. Bu kapsamda tüm Serbest Bölgeye hizmet verilebilecek biçimde faaliyete geçilmesi ile birlikte;

a) Hali hazırda kendi mutfaklarını kurmak suretiyle faaliyette bulunan Kullanıcı firmalar ise kendi mutfaklarını kullanmayı sürdürmeyi tercih etmeleri halinde, ilgili mevzuata göre gerekli yükümlülükleri tamamlamak, bu türden faaliyette bulunabilmeleri için gerekli belgeleri almak (izin, ruhsat, İşletme Kayıt Belgesi, Kapasite Raporu, v.b.) ve süresinde yenilemek kaydıyla mevcut Faaliyet Ruhsatlarının süresinin sonuna kadar kendi mutfaklarında yemek üretim faaliyetlerine devam edebilecek, Faaliyet Ruhsat sürelerinin sona ermesi ile birlikte mutfaklarını kullanmayı sona erdirerek, MESBAŞ Sosyal Tesisinden (Yemek Üretim Tesisi) hizmet alacaklardır.

b)Hali hazırda Serbest Bölge dışından yemek getirtmek suretiyle faaliyetlerine devam eden Kullanıcı firmalar, bu faaliyetlerini sonlandıracaklardır. (Serbest Bölgeye dışarıdan yemek girişine izin verilmeyecektir),

c)Serbest Bölgedeki faaliyetlerine ara vermeksizin devam etmek isteyen veya faaliyette bulunmak üzere Serbest Bölge Müdürlüğüne başvuran firmalar ile yeni faaliyette bulunacak firmalara mutfak kurma izni verilmeyecektir.

d)Sosyal Tesiste (Yemek Üretim Tesisi) 2022 yılı içerisinde ilk hizmet verilme aşamasında;

 • Tabldot bedeli olarak 30,00 TL uygulanacaktır.
 • Her 3 ayda bir defa uygulanmak üzere TÜFE+ÜFE+GIDA/3 nispetinde fiyat güncellenmesi yapılacaktır.
 • Özel servis ve hizmet isteyen firmalar için istenilen hizmet ve servisin niteliğine göre ayrıca ücretlendirme yapılacaktır.

 

4.3.6  ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞ VE BEKLEME ÜCRETLERİ :

A) Bölgeye giriş/çıkış (Koridor dahil) yapan yük araçlarından ve iş makinalarından aşağıda belirtilen ücret tahsil edilir.

Beher giriş/çıkış için;    araç başına 2,50 US$

 

(Serbest Bölgeye fiziki mal giriş-çıkışı olmadan yapılan “Transit” işlemlerde ve Hizmet Tarifesinin 3.2.4 Tatbik Şartları C-8 maddesi hükmüne uyan işlemlerde araç giriş/çıkış ücreti alınmaz.)

B) ARAÇ BEKLEME

            Serbest Bölgeye giriş yapan aracın aynı gün saat 24:00’e kadar Serbest Bölge sahasını terketmemesi halinde 10,00 US$-araç/gün bekleme/işgal ücreti alınır.

 

4.3.7  MATBU EVRAK BEDELİ :

Serbest Bölge mal hareketleri, gemi yanaşması, araş girişi ve fazla çalışma formları ile Bölge Müdürlüğünce uygun görülecek diğer evrakları kapsar.

- Serbest Bölge İşlem Formu   :  3.00 US$/beher işlem

  (SBUPP İşlem Bedeli)

Serbest Bölge İşlem Formu uygulamasının fiilen kalkması halinde SBUPP İşlem Bedeli olarak tahsil edilecektir.

- Taşıt Pulu                  : 10.00 US$/adet

- Gemi Yanaşma Formu          :  2.00 US$/takım

 

 • ÇEVRE DÜZENLEME, ÇEVRE TEMİZLİK VE ATIK TOPLAMA BEDELİ
 1. Her gün (Pazar hariç) MESBAŞ hidrolik atık toplama kamyonu ile atık konteynerlerinin atıklarının toplanması ve Büyükşehir Belediyesi atık toplama merkezine taşınması işi karşılığı olarak yapılan giderler%10 koordinasyon payı eklenerek her ay aşağıda yer alan esaslara göre yatırımcı firmalara fatura edilecektir ;

Üretici Olmayan Firmalar ;

Yatırım yapılmak üzere kiralanan açık alan 5.000 m²’den az olanlar 1 pay, 5.000 m² üstü olanlar için ilave her 5.000 m2 için 1 pay ve bunlara ek olarak 1’den fazla her faaliyet ruhsat sayısı kadar 1’e 1 pay verilecektir.

Üretici Olan Firmalar ;

Üretici firmaların personel sayısı ve üretim sonrası atık miktarları dikkate alınarak pay verilecektir.

 1. MESBAŞ tarafından kullanıcı firmalara verilecek Atık Yönetim Planı çerçevesinde kullanıcı firmalar tarafından MESBAŞ’a atık nitelikleri bildirilecek ve MESBAŞ tarafından kullanıcı firmaların atık niteliklerine uygun olarak atık konteynerleri teslim edilecektir. Her kullanıcı firma kendisine teslim edilecek atık konteynerlerinin kontrolünden sorumlu olacak ve bedelini MESBAŞ’a ödeyecektir.
 2. Kullanıcı firmalara teslim edilen çöp konteynerleri firmaların faaliyet gösterdikleri binaların içerisine alınmayacaktır. Çöp konteynerleri MESBAŞ tarafından çöp/atık alanı olarak tahsis edilen yerde muhafaza edilecektir. Çöp konteynerini bina içine alan kullanıcı firmadan %10 koordinasyon bedeli de ilave edilerek konteyner bedeli tahsil edilecektir.
 1. ÇEVRE DÜZENLEMESİ

MESBAŞ tarafından serbest bölgede yapılacak çevre düzenlemesine ilişkin giderler %10 koordinasyon payı eklenerek her ay kullanıcı firmalara yansıtılacaktır.

 • İMHA/BERTARAF KOORDİNASYON BEDELİ :

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin “İmha Edilmesi Gerekli Olan Mallar ve Atıklar”  başlıklı 37. maddesinde yer alan kullanım süresinin dolması, eskime, bozulma, çürüme vb. nedenlerle bölge dışına çıkarılması gerektiği veya diğer kullanıcıların mallarına zarar verici olduğu ya da sağlık kurallarıyla bağdaşmadığı Bölge Müdürlüğü’nce tespit edilen malların Serbest Bölgede veya Serbest Bölge dışında imhasına/bertarafına; Serbest Bölge Müdürlüğü başkanlığında, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğü ile MESBAŞ yetkilileri ve gerektiğinde Serbest Bölge Müdürlüğünce tayin edilecek ve mallar üzerinde ihtisası olan bir eksperin de bulunduğu komisyon tarafından düzenlenecek ve imza altına alınacak tutanakla karar verilir. Yapılacak tüm bu işlemler için MESBAŞ tarafından sağlanan koordinasyon işlemi karşılığı olarak iş sahibi tarafından MESBAŞ’a araç başı 20 US$ ödenir.

* Bir kamyon muhteviyatından daha az imha işlemi için asgari bir araç bedeli Mesbaş’ a ödenir.

İmha edilecek malların yüklenmesi, taşınması ve imhası/bertaraf giderleri iş sahibine aittir.

4.3.10 İTFAİYE ARACI İLE VERİLEN HİZMETLER

 1. Kullanıcı firma hatasından kaynaklanan kanalizasyon veya yağmursuyu hattı tıkanıklıklarının moro (basınçlı su) ile açılması bedeli beher işlem için 45 US$ dır.
 2. Kullanıcı firmaların özel işleri için itfaiye araç üstü merdiveni ile verilen sair hizmetler için 50 US$/saat alınır.
 3. Kullanıcı firma talebi ile arazöz aracı sulama yapılması ve depo içinin yıkanması bedeli 50 US$/saat tir.

 

4.3.11 KEPÇE VE EKSKAVATÖR ÇALIŞTIRMA BEDELİ

Diğer hizmetler hariç olmak üzere, kullanıcının işyerinde veya sahasında çalıştırılacak kepçe hizmet bedeli 50 US$/saat’tir. Ayrıca kullanıcının işyerinde veya sahasında çalıştırılacak Ekskavatör hizmet bedeli 70 US$/saat tir.

 

 

 • ÜRETİM ATIĞI – MOLOZ TOPLAMA, TAŞIMA VE DÖKME HİZMET BEDELLERİ

A) Hidrolik çöp arabası ile alınan üretim ve diğer atıkların toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine teslimine ilişkin hizmet bedeli olarak ;

15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

B) Özel atık aracı ile alınan üretim ve diğer atıkların toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine teslimine ilişkin hizmet karşılığı olarak ;

Kepçe 50 US$/saat  + 75 US$/araç + 15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

C) Özel atık aracı ile alınan molozun toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Dolgu Alanına dökme hizmet karşılığı olarak ;

Kepçe 50 US$/saat + 75 US$/araç + 40 US$/atık dökme bedeli-araç,

 atık bedeli tahsil edilir.

D)Çöp konteyneri içine atılmayıp konteyner etrafına bırakılan çöp niteliğindeki atıkların toplama, taşıma ve Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine teslimine ilişkin hizmet karşılığı olarak ;  Kepçe 50 US$/saat  + 75 US$/araç + 15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

E)Geri dönüşebilir atıkların (kağıt,karton, cam plastik ve metal v.b) ayrı toplanması ve çöp konteyneri içine atılmaması esastır. Geri dönüşebilir atıkların (kağıt,karton,cam plastik ve metal v.b)çöp konteyneri içine veya yanına bırakılması durumunda toplama ve taşıma bedeli olarak Büyükşehir Belediye Çöp Toplama Merkezine veya lisanslı geri dönüşüm tesisine teslimine ilişkin hizmet karşılığı olarak ;  Kepçe 50 US$/saat  + 75 US$/araç + 15 US$/ton atık bedeli tahsil edilir.

F)Traktör ile yapılan Bölge içi yük ve eşya taşımalarında sadece traktörün kullanılması durumunda yükleme ve boşaltmayı kullanıcı firmanın kendisinin yapması halinde hizmet karşılığı olarak ; Traktör 20 US$/sefer-araç bedeli tahsil edilir.

 • YOLLARA, AÇIK ALANLARA, YÜKLEME/BOŞALTMA SAHALARINA VE PARK YERLERİNE KONULAN ARAÇ/GEREÇ, DEMİRBAŞ, ATIK ÜRÜNLER VE HER TÜRLÜ MALLAR İÇİN YAPTIRIM BEDELLLERİ

Kullanıcı firmalar tarafından, faaliyet gösterdikleri binanın dışındaki alanlara ; yollara, açık alanlara, yükleme/boşaltma sahalarına ve park yerlerine konulan dorse, konteyner römork, paletli veya paletsiz malzemeler, üretim artığı, makine ekipmanları, araç/gereç, demirbaş, palet, ham madde kurutma ve seçme amacı ile kaldırım veya yola serilen ikinci el kıyafet, gıda ürünü malzeme v.b. her türlü mallar ile binalarda yapılan tadilatlardan sonra yola, kaldırıma bırakılan kum,demir, moloz gibi inşaat artıkları için 5 US$/m²/gün yaptırım bedeli tahsil edilir.

Tahakkukun başlangıcı için MESBAŞ  tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır

 

4.3.14  ÖN ARITMA KURULMASI VE KİRLİLİK ÖNLEME PAYI

Atıksu oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişilerin, atıksuları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları zorunludur.

Arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri MESKİ Atıksuların kanalizasyon şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ndeki ön görülen şartları sağlayıncaya veya atıksu kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar MESBAŞ  tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP (Kirlilik Önleme Payı) öderler. Tahakkukun başlangıcı için MESBAŞ personeli  veya sair resmi kurumlar tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır. Ödenecek KÖP (Kirlilik Önleme Payı)hesabı MESKİ tarafından belirlenen formül kullanılarak hesaplanır.

Yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan veya görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atıksularını aktaranlara Atıksuyu kabul eden kuruluşun uygulama yönetmeliği, genelge ve yönergelerine göre işlem yapılacaktır.

Ayrıca aykırılık veya uygunsuzluk nedeni ile gerek bölgeye ve gerekse MESBAŞ’a yöneltilebilecek tüm maddi ve manevi hasar ve zararlardan, yaptırımlardan müsaade almadan işlem yapan abone sorumlu olacaktır.

 

4.3.15  BÖLGE İÇERİSİNDE TERK EDİLEN TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIKLAR

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların Serbest Bölge içerisindeki yollara, araç yükleme/boşaltma sahalarına, açık alanlara ve park yerlerine, çöp konteynerine bırakılması durumunda cezai yaptırım dışında MESBAŞ’ın gerekli gördüğü durumlarda ilgili ürenler resmi kurumların müsaadesi tahtında MESBAŞ tarafından lisanslı firmalara gönderilecek ve bu konuda oluşacak ilgili tüm maliyet ve bedellere %10 koordinasyon payı eklenerek kullanıcı firmaya yansıtılacaktır.

 

4.3.16  DİĞER İŞLEM VE HİZMETLER

Gerek ilgili mevzuat ve gerekse Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü ile diğer Kamu birimlerince yayımlanacak Genelge, Duyuru ve diğer talimatlar gereğince serbest bölgede kullanıcı firmalar tarafından yapılması gereken işlemlerin kullanıcı firmalar tarafından zamanında yerine getirilmemesi ve talep edilen işin kullanıcı firmalar adına MESBAŞ tarafından yerine getirilmesi halinde, yapılacak işin piyasa yaptırım bedeline %10 koordinasyon payı eklenerek MESBAŞ tarafından kullanıcı firmalara fatura edilecektir.

 

4.3.17 KİRA ARACILIK HİZMETLERİ

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün 10.12.2019 tarih 50228021  sayılı “Kiralamalarda Koordinasyon Ücreti Alınması” konulu yazısı ile verilen yetkiye istinaden:

A)Kullanıcı firmaya ait üstyapı (taşınmaz), MESBAŞ’ın kira aracılık sözleşmesi yapacağı kişi ya da kuruluşlara, kira aracılık sözleşme tarihini takip den 1 yıl içerisinde üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından kiraya verilir ise, kira bedelinin % 10’u oranındaki aracılık hizmeti gelir payı, kira dönemi boyunca üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından MESBAŞ’ a ödenecektir.

B)Kiranın aylık veya yıllık olarak ödenmesine bağlı olarak, kiracı firma tarafından, üstyapı sahibi kullanıcı firmaya yapılan her ödemede, üstyapı sahibi, yapılan ödemenin %10’unu, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde, MESBAŞ’ın Banka hesabına “Kapalı Alan Kiralama Koordinasyon Ücreti”  ibaresi ile yatıracaktır.

C)Üstyapı sahibi kullanıcı firma, MESBAŞ lehine ödemesi gereken koordinasyon ücretini ödemede temerrüde düşerse, ihbar yapılmaksızın, temerrüt tarihinden itibaren Türk Lirası ile yapılan ödemelerde gecikilen ilk ay için koordinasyon bedelinin % 10’ u, müteakip 5 ay % 7’si ve takip eden aylarda da % 5’ i oranında; döviz olarak (ABD doları veya EURO) yapılan ödemelerde yıllık % 12 temerrüt faizi ödeyecektir.

D)Üstyapı sahibi kullanıcı firma, MESBAŞ’a ödediği koordinasyon bedeli dekontlarını, kiracı firmaya 3 gün içinde bildirmek zorundadır. Üstyapı sahibi kullanıcı firmanın, kiracı firmaya karşı, 3 gün içinde bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve/veya MESBAŞ’a koordinasyon bedelinin ödenmemesi halinde, kiracı firma, devam eden ödemelerde, kira bedelinin %10’u olan koordinasyon ücretini keserek, MESBAŞ’ ın banka hesabına  “Kapalı Alan Kiralama Koordinasyon Ücreti” ibaresi ile yatıracaktır. Aksi halde, ödenmeyen koordinasyon bedellerinden  üstyapı sahibi kullanıcı firma ile birlikte müşterek müteselsil borçlu olacaktır. Kiracı bu durumu peşinen kabul etmiş sayılır.

E)Kira döneminin tamamlanmasını takiben, kira sözleşmesinin uzaması ya da yenilenmesi durumunda da, yeni kira dönemi boyunca, üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından,  kiralamaya aracılık eden MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’ ne kira bedelinin %10’ una tekabül eden miktar “Kapalı Alan Kiralama Koordinasyon Ücreti”  olarak ödenmeye devam edilecektir.

F)Üstyapı sahibi kullanıcı firmanın, işyeri kiralama ve/veya depo işletmeciliği faaliyetleri konulu faaliyet ruhsatına bağlı üst yapıdan/yapılardan, kiracı firmaya, ayrıca yeni bir kira sözleşmesi ile  yer kiralaması halinde de, kira bedelinin %10’ una tekabül eden miktar, üstyapı sahibi kullanıcı firma tarafından, MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’ ne koordinasyon ücreti olarak ödenecektir. Bu tarz yapılacak ilâve alan kiralamaları ve kira sözleşme sürelerinin uzatımları da işbu Tarife hükümlerine tabi olacaktır.

400
600
3
35